Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

ارزیابی و تجلیل از پیامهای خجستەی نوروز امسال

27/03/2017 | 00:45:14

امسال نیز مراسم و فعالیتهای نوروزی، با اندک تفاوت ویژەای، نظیر سالهای گذشتە در قالب متینگ و کارناوالهای هزاران نفری برگزارگردید. مردم کردستان یکبار دیگر همگام با استقبال از سال نو خورشیدی و برپایی جشن نوروز، این مناسبت باستانی و فرهنگی را بە فرصتی جهت رساندن پیام ملی و آزادیخواهی خود بە دوست و دشمن بدل ساختند.

علیرغم تهدیدات و ایجاد موانع گوناگون از سوی دستگاههای سرکوبگر رژیم در کردستان، امسال مردم شهرها و مناطق کردستان در مقایسە با سالهای گذشتە بە شیوەی برجستەتری مراسم نوروزی را برپا ساختند. هر چند دم و دستگاههای اداری ــ امنیتی رژیم در شهرهای کردستان مانع برگزاری متینگهای بزرگ در میادین شهرها گشتند، اما دهها کارناوال و اجتماع بزرگ هزاران نفری در روستاها برگزارشد کە حضور مردم شهرها در آنها چشمگیر بود.

همبستگی و هماهنگی میان مبارزان و فعالان داخلی و نیروهای سیاسی کردستان ایران، پیام و محتوا و شکوە ویژە و پر معنایی بە مراسم نوروزی امسال بخشیدەبود. این نوروز بنابە درخواست جمعی از فعالان داخل کشور و حمایت و استقبال نیروها و جریانهای سیاسی از آن، “نوروز جامانەها”(نوعی دستار محلی کردی) نامگذاری‌شد. این پیشنهاد بە یک حرکت عمومی و تودەای انجامید و موجب گشت کە نوروز امسال در مقایسە با گذشتە حاوی نماد و پیام و سیمای ملی و مبارزاتی صریحتر و قاطعانەتری باشد. اواسط اسفند ماه و در آستانەی فرارسیدن سال نو، جمعی از مبارزان و کنشگران مدنی در چارچوب یک پیشنهاد مشخص، از مردم کردستان ایران خواستند کە با استفادە از “جامانە” در مراسم نوروزی امسال، پیام وحدت و همآوایی سر دهند و “جامانە” را بە نمادی برای همبستگی و اتحاد ملت کرد در کردستان ایران بدل سازند. پس از آنکە این ایدە در شبکەهای اجتماعی و برخی از رسانەها انتشار یافت، مورد استقبال گستردەی تودەهای مردم کردستان قرارگرفت و همانگونە کە در تصاویر و ویدئوهای منتشرشدە مشاهدە می‌شود، شرکت‌کنندگان مراسم نوروزی امسال با بهرەگیری از این نماد، آراستەترین و زیباترین صحنەها را از وحدت و یکپارچگی خود بە نمایش گذاردند.

طی مدت چند سال گذشتە، مردم کردستان در هر فرصت و مجال پیش‌آمدە، بە شیوەای یکپارچە پیام حق‌طلبانەی خود را خطاب بە حاکمیت سرکوبگر و ستمگر ابراز داشتەاند و همزمان از نیروهای سیاسی خود خواستەاند کە متحد و یکپارچە باشند. بدون تردید این امر از سویی نشانگر وجود هشیاری ملی بودە و از سوی دیگر مؤید تأثیر تشکلهای مدنی در ایجاد این هشیاری می‌باشد. طی چند سال گذشتە فعالیتهای سیاسی، زیست‌محیطی و بطور کلی جنبش مدنی در داخل کشور، علیرغم سیاست سرکوب و امنیتی کردن هرچە فزونتر کردستان از سوی رژیم، تأثیرات مثبت و چشمگیری در نحوەی سازماندهی جامعە داشتەاست کە جا دارد با اهمیت ویژەای بدان نگریست.

در کلیەی این همایشها، متینگها و کارناوالها، آنچە کە بیش از هر چیز متوجە نیروهای سیاسی بودە و برای ما در مقام حزب دمکرات کردستان قابل تأمل و در خور استقبال است، عبارتست از تاکید بر لزوم اتحاد و یکپارچگی. واقعیتی کە پیشتر نیز در کلیەی مناسبتها و اعتراضات مردممان متوجە احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران گشتەاست. طبق خوانش و ارزیابی ما، کارناوالهای پرشکوە نوروز امسال مردم کردستان ایران در پی تهدیدات و دسیسەچینیهای یکسال گذشتەی جمهوری‌اسلامی علیە نیروهای سیاسی و پس از این همە فشار و اختناقی کە طی این سال و از سوی این رژیم اعمال شد، بە مفهوم اثبات دوبارەی ارادەی مردم کردستان در مقاومت و پایداری در مبارزەی ملی و آزادیخواهانەی خود و نیروهای سیاسی حاضر در این جنبش بود.

ما بعنوان حزب دمکرات کردستان، سپاس و تقدیر خود را تقدیم مردم هشیار و میهن‌پرست کردستان می‌داریم کە یکبار دیگر متحد و یکپارچە پیام مقاومت و اتحاد و وحدت‌صفوف خود را اعلام داشتند و نوروز را بە فرصتی برای بدور هم گردآمدن بدل ساختند. همچنین اعلام می‌داریم کە پیام و توصیەهای مردم دلسوز و پرشور کردستان را دریافت کردەایم و همچون همیشە آمادەایم پیشاهنگ ایجاد وحدت و همبستگی با دیگر نیروها و جریانهای سیاسی باشیم.

همانگونە کە در پیام نوروزی رفیق گرامی، مصطفی مولودی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان آمدە بود، نباید از نظر دور داشت کە همکاری و اتحادعمل همەی نیروهای کردستان ایران، شرط اساسی نمایان شدن افق کاملا روشنی در برابر مبارزەی این بخش از کردستان است و اتحاد و هماهنگی کلیەی نیروها، هم گرمی و تحرک بیشتری بە جنبشمان می‌بخشد و هم مردممان را متحدتر ساختە و آنها را بسوی یک مبارزەی پیگیر و سرنوشت‌ساز سوق خواهدداد.

بە امید تداوم و تقویت روزافزون وحدت‌صفوف ملتمان در کردستان ایران و ثبت پیروزی بیشتر در سال جدید.

 

حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

٦ فروردین ١٣٩٦

٢٦/٣/٢٠١٧