Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

آتش سوزی منطقه کوهستانی “ریتە” در استان ایلام

17/06/2017 | 19:16:59
atash

پدیدە‌ی آتش سوزی جنگلها کە بە یک معضل تبدیل شدە است هر سالە خسارت زیادی بە جنگلهای استان ایلام را کە بە عروس زاگروس مشهوراست میگیرد. در خردادماە امسال  شاهد چند آتش سوزی گستردە در جنگلهای این استان بودەایم کە مساحت زیادی از جنگلها و مراتع این منطقە نابود شدەاند.

روز گذشتە منطقەی کوهستانی “ریتە‌” درە شهر واقع دراستان ایلام دچار آتش سوزی شد.

طبق خبرهای رسیدە، سهل انگاری تعدادی گردشگر باعث این آتش سوزی شدە است.

این آتش سوزی توسط کوهنوردان دره شهری و گردشگرانی کە باعث بە وجود آمدن حریق شدەبودن  مهار شد.

عدم حضور ماموران آتش نشانی از مردم منطقە، خواسته شد برای مهار این اتش سوزی به کمک نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست بروند.

بە علت کوهستانی بودن منطقە و آتش سوزی های مکرری کە در این استان رخ میدهد هنوز فاقد بالگرد است.

شایان ذکر است در ٢٣ خردادماە بخشی از جنگل‌های مانشت کوه ایلام دچار حریق شده بود.