Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم ٢٨مین سالگرد ترور دکتر قاسملو

15/07/2017 | 15:01:52
+A
-A

روز پنجشنبە ٢٢تیرماە بەمناسبت ٢٨مین سالگرد ترور دبیرکل حزب دمکرات کردستان، دکتر عبدالرحمن قاسملو، مراسم باشکوهی با شرکت صدها تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب در گرامیداشت این رهبر فرزانە در قرارگاە اصلی حزب دمکرات کردستان برگزار شد.

این مراسم با ترنم سرود ملی “ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بە پاس گرامیداشت یاد شهدای حزب و خلق آغاز گردید. بە دنبال آن پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان از سوی معاون دبیر کل حزب رفیق آسو حسن‌زادە قرائت گردید. در پیام دفتر سیاسی حزب بە جنبەهای شخصیتی، منش انسانگرایانە، باورهای سیاسی و آرمان‌های رهبر شهید حزب و همچنین تأثیر شگرف وی بر شالودە ریزی و بنیان حزب دمکرات، بسان حزبی نوین با برنامە و اساسنامەای مدرن و مبارزات مردم کردستان در مقاطع مختلف تاریخی، چە در زمان رژیم شاهنشاهی و چە پس از پیروزی انقلاب خلق‌های ایران اشارە شدە بود.

رفیق آسو حسن‌زادە با اشارە بە پایگاە اجتماعی و دکتر قاسملو در محافل سیاسی و دانشگاهی کشورهای اروپایی متذکر شدند کە ایشان نقش بارزی در شناساندن خلق کرد و مبارزات حق‌طلبانەی آن بە جهانیان، بویژە محافل مدافع حقوق بشر  داشتە و هموارە بر این واقعیت تأکید می‌نهادند کە خلق کرد در همەی بخش‌های کردستان بسان سایر ملل جهان باید از حقوق مشروع خود بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد برخوادار باشند.

در بخش دیگری از سخنان خود معاون دبیرکل حزب با اشارە بە باور عمیق دکتر قاسملو بە صلح و همزیستی مسالمت آمیز خلق‌ها و امکان برخورداری خلق کرد در کردستان ایران از حقوق خود، خاطرنشان ساختند کە دکتر قاسملو خواهان صلح و حل مسالمت آمیز معضل کردها با حکومت حاکم بر ایران بود و هموارە بر این باور بود کە مسألەی کرد در کردستان ایران راە حل نظامی ندارد و با سرکوب و یورش و کشتار نمی‌توان بانگ آزادی‌خواهی ملت کرد را مسکوت ساخت. بر این اساس و با توجە بە شرایط جهانی و اتمام جنگ میان ایران و عراق بود کە دکتر قاسملو را برآن داشت از کوچکترین امکان و مجالی برای حل آشتی‌جویانەی مسألەی کرد در کردستان ایران سود جوید و بە پای میز مذاکرە با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی بنشیند. مذاکراتی کە سردمداران رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی از آغاز بە هدف ترور دکتر قاسملو پا بدان نهادە بودند.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان بە شرایط بحرانی منطقەی خاورمیانە و نقش  جمهوری اسلامی بسان رژیمی مداخلەگر و آشوب طلب کە هموارە درصدد ایجاد ناامنی و تنش است اشارە و تصریح شدە است تا زمانی کە این رژیم بە سیاست‌های تاکنونی خود ادامە دهد، تا هنگامی کە کشورهای منطقە و جامعەی جهانی در برابر سیاست‌ها و اقدامات مداخلە جویانە و غیر مسئولانەی جمهوری اسلامی، قاطعانە برخورد نکنند، این رژیم همچنان بی مهابا بە سیاست‌های تنش آفرین، بحران‌زا و آشوب‌طلبانەی خود ادامە می‌دهد و موجب تداوم جنگ و کشتار در کشورهای آشوب‌زدە منطقە می‌گردد.

رفیق آسوحسن‌زادە در ادامەی پیام خود با تأکید بر ضرورت وحدت نیروهای سیاسی کردستان اظهار داشت، روند مذاکرت وحدت دو حزب دمکرات کردستان ادامە دارد و ما امیدواریم این روند بە وحدت و یکپارچگی خانوادە بزرگ دمکرات بینجامد.

در ادامە مراسم ٢٢ی تیرماە سالگرد ترور رهبر فرزانەی حزب و خلق، دکتر قاسملو، چندین قطعە شعر و سرود کردی از سوی تنی چند از شعرا و گروە موسیقی حزب تقدیم گردید.