Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

نرخ بالای بازگشت به زندان در ایران

16/07/2017 | 15:49:05

بازگشت بە زندان محکومانی کە مدت محکومیت خود را سپری کردە، آزاد شدەاند ولی بە خاطر ارتکاب جرم بار دیگر روانەی زندان شدەاند در جهان شاید چندان پدیدەی غیر مترقبەای نباشد، ولی در ایران، بویژە در زمستان زندانیان سابق بەخاطر نیاز بە محل اسکان، جرم‌هایی انجام می‌دهند تا بار دیگر بە زندان برگردند. در این رابطە روز شنبە شهیندخت ملاوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده اعلام کرد که نرخ بازگشت به زندان در دنیا پنج درصد است، اما در ایران این نرخ به ۲۰ درصد رسیده است.
شهیندخت مولاوردی تأکید کرد که بازگشت زنان زندانی به زندان، در زمستان افزایش می‌یابد و به همین دلیل نیاز است تا مراکزی برای نگهداری از این زنان با هدف جلوگیری از بازگشت آنان به زندان وجود داشته باشد.
پیش از این نیز مقام‌های سازمان زندان‌ها اعلام کرده‌اند که تعدادی از زندانیان سابق به دلیل نیاز به محل اسکان در زمستان جرم‌هایی را انجام می‌دهند تا به زندان بازگردند.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در سال ۹۴، نرخ بازگشت زندانیان به زندان‌ها را ۴۷ درصد اعلام کرده بود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در اسفند ماه ۹۵ نیز گفته بود که “مراکز نگهداری زنان بزهکار یا آسیب‌دیده تقریباً در کشور وجود ندارند”.
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ، در شهریور ماه ۹۵ گفته بود که در ۲۴ مرکز “نگهداری از زنان ویژه” در سراسر کشور “به این زنان خدمات ارائه می‌شود.”
او گفته بود که برخی از زنان داوطلبانه وارد مراکز سازمان بهزیستی شده و برخی دیگر با حکم قضایی به مراکز این سازمان فرستاده می‌شوند.
پدیدەی کارتن‌خواب‌ها و طی چند سال اخیر گورخواب‌ها در شهرهای بزرگ کشور از جملە معضلاتی است کە جمهوری اسلامی نتوانستە است از افزایش آنها جلوگیری کند.