Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

افزایش متقاضیان کارت کولبری در میان ورزشکاران

16/07/2017 | 16:16:28

برغم مخاطرات فراوان کولبری، بر تعداد کسانی کە متقاضی دریافت کارت کولبری هستند هر روز افزودە می‌شود. ورزشکاران نیز از این قاعدە مستثنی نبودە و آنان نیز بە خاطر تأمین معاش خود بەناچار بە صف کولبران پیوستند. این در حالی است کە روزی نیست خبر مرگ و مجروح شدن کولبران توسط نیروهای رژیم در رسانەها منعکس نگردد.

در این رابطە بە نقل از خبر گزاری حکومتی مهر منصور مرادی نماینده مردم شهرستان‌های مریوان وسروآباد در مجلس در دیدار با وزیر ورزش گفت: بسیاری از ورزشکاران کردستانی برای تأمین معاش خود طالب دریافت کارت کولبری و فعالیت در این عرصه هستند.
وی با بیان معضل بیکاری در استان سنندج اظهار داشت از دیگر مشکلات ما بیکاری ورزشکاران و قهرمانمان است که بسیاری از آن‌ها حتی راضی به دریافت کارت کولبری و در آمد ماهانه ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومانی حاصل از این کار هستند که به آن‌ها کارت هم داده نمی شود. مرادی در دیدار خواستار تأمین هزینەی اعزام ورزشکاران کرد بە مسابقات جهانی شدە و گفتەاست در مواردی شخصأ هزینەی ایاب‌ذهاب ورزشکاران را پرداخت کردەاست.