Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

فرسودگی سی درصد از مدارس استان کرماشان

16/07/2017 | 16:22:52

وضعیت مدارس در همەی استان‌های کردستان ناگوار است بگونەای کە مقامات محلی و نمایندگان مجلس نیز ناچار از بیان آن شدەاند. علاوە بر کمبود مدارس و کلاس‌های درس و تجمع بیش از حد دانش‌آموزان در کلاس‌ها و همچنین چند شیفتە بودن بسیاری از مدارس بە دلیل کمبود اماکن تحصیلی، فرسودگی مدارس نیز خود معضلی است کە دانش‌آموزان کرد باآن دست بە گریبانند. در این رابطە فرهاد تجری عضو مجلس نمایندگان استان کرماشان بە انتقاد از وزارت آموزش و پرورش پرداختە و اذعان داشتەاست کە طی چند سال اخیر اقدام خاصی در بهینە سازی مدارس صورت نگرفتە است.

در خصوص وضعیت ناگوار مدارس استان کرماشان فرهاد تجری نمایندە شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب با اشاره به اینکه طی چندسال اخیر اقدام خاصی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز، نوسازی و بازسازی مدارس استان کرمانشاه صورت نگرفته، از این رویه انتقاد کرد. تجری با بیان اینکە ۳۰ درصد از مدارس و فضاهای آموزشی استان کرماشان فرسوده هستند و نیاز به بازسازی، تجهیز و ساماندهی دارند، گفت آموزش و پرورش به اعتبار هزار میلیاردی جهت نوسازی، تجهیز و توسعه ۱۰۵هزار مدرسه در سال۹۶ در استان نیاز دارد.
وی ابراز امیدواری کرد کە با تامین این اعتبار درخواستی برای نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس در آینده حرکت مطلوبی در این زمینه در استان کرماشان انجام شود. این در حالی است کە طی چند سال اخیر برغم وعدەهای مقامات دولتی، تاکنون اقدامی در راستای تأمین هزینەی ساماندهی مدارس در استان کرماشان صورت نگرفتە است.
این نمایندە مجلس رژیم با اشارە بە وجود ریزگردها و گرمای بیش از حد استان متذکر شد: با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود غبار و ریزگردها دراستان لازم است در فضای آموزشی و مدارس کرماشان، توجه به این مهم صورت گیرد تا در بحث وسایل گرمایشی و سرمایشی و نیز در حوزه امکانات و فضاها، بتوان جوابگوی قشر دانش‌آموز باشیم.
گفتنی‌است اکثریت مدارس کردستان بویژە در مناطق روستایی از کمترین امکانات زیرساختی بهرمند نیستند. این کمبودها موجب شدەاند هراز گاهی حوادث مرگباری در مدارس روی دهند.