Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

مهار آتش‌سوزی جنگل‌های شاهو پس از سه شبانه‌روز

10/08/2017 | 16:11:13

جنگل‌ها و مراتع کوهستان شاهو سەشبانەروز طعمەی حریق گردیدند. این تنها محیط زیست انواع جانوران و همچنین، درختان بلوط شاهو نبودند کە در آتش سوختند، بلکە طی چند ماە اخیر بسیاری از مناطق جنگلی و مراتع کردستان بطور تعمدی و هدفمندانە توسط نیروهای امنیتی از طریق انجام مانورهای نظامی و شلیک انواع  سلاح‌های آتش‌زا طعمەی لهیب آتش شدند و یا از سوی کسانی کە گمان می‌رود سر بە نهادهای رژیم در کردستان باشند بە آتش کشیدە شدەاند.

آتش‌سوزی مراتع جنگلی کوهستان شاهو پس از سه شبانه‌روز توسط فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی کنترل گردید. این در حالی است کە همانگونە کە در روزهای گذشتە در اخبار آمدە بود نیروهای انتظامی بە دلیل آنچە کە مسألەی امنیتی خواندە بودند مانع از آن شدەبودند کە فعالان محیط زیست و نیروهای خودجوش مردمی، شعلەهای آتش را مهار کنند. با این وصف در ادامه مقاومت مردم منطقه و انجمن‌های زیست محیطی در برابر آتش ویرانگر مراتع جنگلی شاهو، آنان موفق به کنترل آتش‌سوزی شدند.

بە گزارش کردپا و بەنقل از شاهدان عینی، مانور سپاه پاسداران کار مهار آتش‌سوزی مراتع جنگلی شاهو را کە در عمق ٥٠ کیلومتری مرزکردستان ایران و اقلیم کردستان عراق واقع شده است با دشواری مواجه کرده بود.

در این رابطە فعالان محیط زیست گفتەاند “مانور نیروهای سپاه پاسداران کە در آن از انواع سلاح‌های سنگین بکار گرفتە می‌شودتا بیست و دوم مردادماه ادامه خواهد داشت و شاهو باید لهیب آتش را تا چند روز دیگر تحمل کند.”

روز دوشنبه شانزدهم مردادماه، درپی توپباران سپاه پاسداران بخش وسیعی از مراتع جنگلی کوهستان شاهو دچار آتش‌سوزی شد.

توپباران مراتع جنگلی شاهو توسط توپخانه‌های مستقر شده سپاه پاسداران در روستاهای “کاشتر” و “تنگی‌ور” از توابع کامیاران صورت گرفته است.

شهروندان بارها اعلام کرده‌اند: اکثر آتش‌سوزی‌های مراتع جنگلی در مناطق کردنشین توسط افراد وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی روی می‌دهد و به همین دلیل نهادهای مرتبط حکومتی هیچ اقدام آنچنانی جهت کنترل آتش‌سوزی انجام نمی‌دهند.