Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

مراسم سالگرد صدور فرمان جهاد خمینی علیە مردم کردستان

20/08/2017 | 19:15:06

در ٢٨ مردادماە سال ١٣٥٨ روح‌اللە خمینی، بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی، علیە خلق کرد در کردستان ایران اعلام جهان نمود. این در حالی بود کە خلق کرد در دوران ستم‌شاهی با سرکوب و کشتار و زندان آزادیخواهان روبرو شدە بود و انتظار داشت با سرنگونی رژیم محمدرضا شاە و بر روی کار آمدن رژیم جدید، بە حداقل اهداف و آرمان‌های خود نایل گردد. بە مناسبت این رویداد تاریخی دیروز شنبە مصادف با ٢٨ مرداد، مراسمی با شرکت نمایندگان احزاب و سازمان‌های کردستان ایران و شمار کثیری از سیاستمردان و فعالان فرهنگی و مدنی در اربیل پایتخت اقلیم کردستان برگزار گردید.

قریب بە چهل سال پیش خمینی بنیانگزار رژیم جمهوری اسلامی علیە خلق کرد در کردستان ایران اعلام جهاد نمود؛ جهادی‌کە نە علیە دشمنان خارجی، بلکە علیە خلقی بود کە طی نیم سدە از دوران پهلوی بە شدت سرکوب گشتە و هرندای آزادیخوهانەای کە سردادەبود را حاکمان وقت با خشونت هرچەتمامتر خاموش ساختە بودند.

بە مناسبت صدور این فرمان انسان‌ستیزانە، مراسمی در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان و در سالن پیشوا، با شرکت احزاب و سازمان‌های کردستان برگزار گردید. از سوی حزب دمکرات کردستان نیز هیأتی بە سرپرستی رفیق آسو حسن‌زادە معاون دبیر کل حزب شرکت نمودند.

این مراسم با سرود ملی”ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت یاد شهدای کردستان آغاز گشت. بدنبال آن آقای “مامند روژە” بەنمایندگی از هیأت برگزارکنندە مراسم سخنانی ایراد کرد. سپس دکتر محمودعثمان سیاستمدار و شخصیت برجستەی جنبش رهایی‌بخش خلق کرد درکردستان عراق بەعنوان اولین سخنران این یادوارە بە ایراد سخن پرداخت. ایشان با بیان اینکە صدور جهاد خمینی علیە ملت کرد، اگر لکەی ننگی است بر پیشانی رژیم حاکم بر ایران، در همان حال یادمان روزی تاریخی است از آغاز مقاومت مردمی در برابر نیروهای سرکوبگر ارتجاع تازە بدوران رسیدە و تداوم جنبش رهایی‌بخش ملت کرد در این بخش از کردستان کە اینک نیز همچنان ادامەدارد. ایشان با اشارە بە سرکوب خلق کرد در دورەی حکومت شاهنشاهی تصریح کردند، سیاست سرکوب خلق کرد در دوران رژیم جمهوری اسلامی تداوم همان سیاست گذشتە بودە، با این تفاوت کە ابعاد سرکوب ، جنایت وجینوساید این ملت با سردمداران پیشین چەبە لحاظ کمی و چە از نظر کیفی قابل قیاس نیست. این رژیم بر خلاف تمامی موازین متعارف در عرصەی بین‌المللی بر سر میز مذاکرە رهبران کرد را هدف آماج عملیات تروریستی خود قرار داد.

در ادامەی مراسم یادبود ٢٨ مرداد چند سرود میهنی از سوی هنرمندان ندا و میرا اجرا گردید. سپس پیام هیأت احزاب و سازمان‌های کردستان خواندە شد.

در بخش دیگری از مراسم رفیق آسو حسن‌زادە معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان پیام حزب بدین مناسبت را بیان داشت. ایشان در میانەی سخنان خود با یادآوری شرایط کردستان پس از سرنگونی رژیم محمدرضاشاە و خواست‌های مشروع خلق کرد تصریح کرد، رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز نشان داد با هرگونە حقوق خلق‌های ایران ضدیدت دارد و اساسأ بە ملت و مسألەی حقوق ملل ایرانی اعتقادی ندارد. ایشان با بیان اینکە جمهوری اسلامی با سرکوب ددمنشانەی ملت کرد”سیاست جینوساید و سرزمین سوختە” را دنبال می‌کرد افزودند، ٢٨ مرداد نقطە عطفی در تاریخ مبارزات خلق کرد و حزب و سازمان‌های مبارز کردستان و در این میان حزب دمکرات بود کە عمدەبار مبارزە با رژیم و مقاومت در برابر هجوم سراسری لشکر ارتجاع سیاە را بر دوش داشت. ایشان در بخش پایانی پیام خود با اشارە بر ضرورت اتحاد عمل احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران افزودند، متأسفانە ملت کرد بیش از هر ملتی از اتحاد و همبستگی یاد می‌کند و کمتر از همەی آنان در این راستا گام برمی‌دارد؛ لذا باید در میدان عمل و در روند کار و پیکار و همبستگی گام نهیم و بدور از اختلافات حزبی و سازمانی در مقطع حساس کنونی کە خاورمیانە آبستن حوادث سیاسی سرنوشت‌سازی است، همگام باهم در کوران مبارزات مشارکت فعال‌تر داشتەباشیم.

در ادامەی ین مراسم از سوی شعرا و هنرمندان قطعات ادبی و سرودهای میهنی بە اجر گذاشتە شد.