Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

برگزاری هشتمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان

24/08/2017 | 19:42:43
+A
-A

امروز پنجشنبەدوم شهریورماە برابربا ٢٤ اوت، هشتمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات کردستان با شرکت شمار کثیری از نمایندگان اعضای این اتحادیە و میهمانان و مدعوین در یکی سالن‌های حزب دمکرات کردستان آغاز گردید.

مراسم افتتاحیە گنگرە با ترنم سرود ملی”ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت یاد و خاطرەی شهدای کردستان، بویژە شهیدان اتحادیە جوانان شرق کردستان آغاز شد. بەدنبال آن رفیق پیشوا علی‌پور دبیرکل این اتحادیە سخنانی مبسوطی ایراد کرد. وی در ابتدای اظهارات خود ضمن خیر مقدم بە نمایندگان و میهمانان، برگزاری هشتمین کنگرەی اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان را بە همگان تبریک و تهنیت گفتند.

ایشان در ادامەی سخنان خود با اشارە بە وضعیت سیاسی منطقەی خاورمیانە،

ایران و کردستان، بر لزوم آمادگی و هوشیاری جوانان کرد و نقش بارز آنان در آیندەی کردستان تأکید نهادند. رفیق علی‌پور تصریح کردند، این جوانان کردستان هستند کە قادرند در راستای جنبش آزادیخواهانەی ملت کرد گام بردارند و آیندەساز خلق خود باشند.

در پی سخنان دبیرکل اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان، پیام افتتاح کنگرەی هشتم این اتحادیە از سوی رفیق “سامان فقی‌نبی” دبیرکل پیشین اتحادیەجوانان قرائت گردید. وی با اشارە بە نقش جوانان دمکرات طی چند سال اخیر در پیشبرد روند مبارزاتی خلق کرد، اظهار داشت هرچند اتحادیەجوانان دمکرات شرق کردستان بە دلایل بسیاری، ازجملە دور بودن از شرق کردستان نتوانستەاست از تمامی پتانسیل خود و جوانان کردستان سود جوید، با این وصف این اتحادیە بسان نمایندە جوانان دمکرات توانستەاست در عرصەهای داخلی، همچون حضور در میان تودەهای مردم و ایجاد پیوندهای عمیق با جوانان کردستان و همچنین در بعد خارجی در فعالیت‌هایی همچون شرکت در کنگرەی جوانان انترناسیونال سوسیالیست و ایجاد روابط مستحکم با سایر سازمان‌ها و اتحادیەهای جوانان فعال باشد.

متعاقب سخنان دبیرکل پیشین اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان، رفیق کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، پیام دفتر سیاسی حزب بدین مناسبت را بیان داشتند.

ایشان با تبریک برگزاری هشتمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان بە نقش این اتحادیە طی بیش از ٧٠ سال از تأسیس آن اشارە کردە و اظهار داشتند، این جوانان دمکرات بودند کە در کوران مبارزە، طی این مدت مدید توانستند پرچم مبارزە با استبداد ستم‌شاهی و در پی آن رژیم کردستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی را در اهتزاز نگهدارند. رفیق کمال کریمی در میانەی اظهارات خود با اشارە بە شرایط کنونی مبارزە و همچنین وضعیت سیاسی جهان،خاورمیانە و کوردستان اظهار داشتند، تردیدی نیست حوادث سیاسی بسیاری در شرف وقوع هستند و منطقە خاورمیانە و بەطبع آن ایران و کردستان نیز از پس لرزەهای این حوادث بی‌نصیب نخواهند ماند و در این میان این جوانان کردستان و جوانان دمکرات هستند کە با انرژی لایزال خود، با افق دید وسیع سیاسی و با انسجام و تشکل سازمانی؛ می‌توانند نقش‌آفرین اصلی این کارزار باشند.

عضوق دفتر سیاسی حزب در خاتمەی سخنان خود بار دیگر بر پشتیبانی و حمایت حزب دمکرات کردستان از اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان و دیگر اتحادیەهای صنفی در راستای ارزش‌های انسانی، مبارزاتی و آزادیخواهانەی آنان تأکید نهادند.

در ادامەی اولین روز از گنگرە هشتم اتحادیە جوانان شرق کردستان، پیام خانوادە شهدای گرانمایەی حزب و خلق از سوی محمدامین کریمی، پدر شهید ناصر کریمی عضو اتحادیەی جوانان دمکرات قرائت گردید کە در جریان عملیات تروریستی مزدوران جمهوری اسلامی در شب یلدا همراە با شماری از کادرها و پیشمرگان حزب بە شهادت رسید.

بدنبال آن پیام اتحادیە زنان دمکرت کردستان از سوی خانم تریفە احمدی قرائت گردید. در این پیام، ضمن عرض تبریک بە مناسبت برگزاری هشتمین کنگرەی اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان، برلزوم کوشش و تلاش هرچە بیشتر اتحادیەهای صنفی زنان و جوانان دمکرات در راستای پیشبرد مبارزات خلق کرد در کردستان ایران تأکید شدە بود.

در ادامە مراسم افتتاحیە کنگرە هشتم اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان پیام اتحادیە ملی دانشجویان کرد از سوی خانم سوما حکیم ‌زادە، خواندە شد. در پیام مذکور با عرض تبریک، بە مناسبت برگزاری کنگرە اتحادیە جوانان آمدەبود، ما امیدواریم اتحادیەجوانان دمکرات شرق کردستان، بسان هفت دهەی گذشتە در راستای نیل بە اهداف جوانان دمکرات کە همانا اهداف و آرمان‌های ملت ستمدیدەی کرد در کردستان است همچنان استوار و مستحکم گام بردارند. تردیدی نیست تاریخ مبارزات حزب دمکرت کردستان با پیکار جوانان، چە در راستای تحقق اهداف صنفی خود و چە در عرصەی مبارزات رهایی‌بخش ملت کرد عجین گشتەاست.

در خاتمەی مراسم افتتاحیەی کنگرەی اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان، پیام شماری از سازمان‌‌های سیاسی و صنفی کردستانی و ایرانی قرائت گردید.