Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | 17/11/2018 | ساعت:

برگزاری سمینار تشکیلاتی حزب دمکرات کردستان در کشور سوئد

28/08/2017 | 16:54:31
+A
-A

روز شنبە چهارم شهریورماە برابر با ٢٦ اوت سال جاری میلادی سمینار تشکیلاتی گستردەای با شرکت رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان و شمار کثیری از اعضای کمیتەی حزب در شهر وستراوس کشور سوئد برگزار گردید. این سمینار با سرود ملی”ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت شهدای حزب و خلق آغاز گردید. سپس  خانم کویستان بابایی ضمن خیرمقدم بە شرکت کنندگان رئوس کار سمینار را بیان داشت.

در ادامە رفیق کمال گرویسی مسئول کمیتەی حزب در کشور سوئد پیرامون فعالیت‌های این کمیتە و برنامەهای آتی آن و انتظارتی کە اعضای آن از رهبری حزب را دارند بە ایراد سخن پرداخت.

در ادامەی کار سمینار رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان با اشارە بە شرایط سیاسی در بعد جهانی، منطقەای و ایران و کردستان، بە تغییرات سیاسی غیر مترقبەای کە در راە است اشارە نمودند. ایشان خاطر نشان ساختند کە  کردستان و حزب دمکرات کردستان باید خود را برای هر گونە تحولات و تغییراتی آمادە سازند.

دبیر کل حزب در بخش دیگری از سخنان خود بە وظایف کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب در داخل و خارج از کشور اشارە کرد و تصریح نمودند کە هر یک از ما باید در حد توان خود و در شرایطی کە جهان در حال تغییر است و منطقەی خاورمیانە آبستن حوادث سرنوشت‌سازی است در راستای اهداف مبارزاتی مردم کردستان گام برداریم.

رفیق مولودی در میانەی سخنان خود ضمن اهتمام بە تلفیق انواع مبارزە، بویژە مبارزەی مسلحانە، بسان یکی از شیوەهای پیکار، با فعالیت مدنی در شهرهای کردستان، متذکر شدند کە حزب دمکرات کردستان با توجە بە شرایط زمانی و مکانی از هر طریق و شیوەای جهت گسترش پیوند با تودەهای مردم کردستان و پیشبرد مبارزە با جمهوری اسلامی سود خواهد جست.

ایشان در رابطە با اتحاد دوبارەی خانوادەی دمکرات با صراحت گفتند، ما نیک می‌دانیم یکی از آرزو و امیدهای مردم کردستان اتحاد دوبارەی صفوف حزب دمکرات است، لذا باتمام موارد اختلافی کە با حدکا داشتە و داریم، همچنانکە طی چند سال اخیر نیز در میدان عمل نشان دادیم بطور جدی پیگیر این امر هستیم.

رفیق مولودی در خصوص رژیم جمهوری اسلامی و آیندەی آن اظهار داشتند، تردیدی نیست این رژیم همچنان بە سیاست‌های تاکنونی خود در داخل و خارج از ایران ادامە می‌دهد و بدون شک این سیاست‌ها با واکنش کشورهای جهان ازجملە آمریکا و متحدانش همراە خواهد بود  جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد دست از بلندپروازی‌های خود در خاورمیانە برداشتە و در داخل نیز این احتمال بسیار قوی است کە تودەهای مردم ایران نخواهند بیش از این تحت ستم این رژیم ضد خلقی بسر برند.

در بخش پایانی سخنان خود دبیرکل حزب دمکرات کردستان، بە همەپرسی استقلال اقلیم کردستان اشارە کرد و متذکر شدند، تحقق حقوق ملت کرد در هر یک از بخش‌های کردستان حق طبیعی و غیرقابل انکار این ملت است و ما علاوە بر آنکە از استقلال این بخش از کردستان حمایت می‌کنیم، با دیدەی امید بە آیندە اقلیم کردستان می‌نگریم.

بەدنبال سخنان مبسوط رفیق مصطفی مولودی، سوألاتی از سوی اعضای حزب در این سمینار مطرح گردید کە ایشان بطور مفصل بدان پاسخ دادند.