Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | 16/07/2018 | ساعت:

انتشار نامه سرگشاده خانواده رامین حسین پناهی به گزارشگر سازمان ملل

12/10/2017 | 16:01:18

یکصد و دە روز از دستگیری رامین و افشین حسین‌پناهی می‌گذرد و خانودە این دو برادر همچنان از سرنوشت آنان، بویژە رامین کە همگام دستگیری از سوی نیروهای امنیتی زخمی شدە بود، بی‌اطلاع هستند. خانوادە حسین پناهی برای دومین بار جهت دادخواهی فرزندانشان دست بە دامن عاصمە جهانگیر، گزارشگر ویژە حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند.

خانواده حسین پناهی، با نگارش دومین نامه خود به اصامە جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به توصیف تضییع حقوق خود و فرزندان دربندشان پرداخته اند. در این نامە خانوادە حسین‌پناهی به شکنجه و بی خبری از سرنوشت فرزندان خود اشارە کردە و متذکر شدەاند مأموران ادارە اطلاعات  موانعی را در راە استخدام وکیل مدافع ایجاد کردەاند.

در ابتدای این نامە آمدەاست:

خانم جهانگیر، همانطور کە در نامەی پیشین به استحضار شما رساندیم “رامین حسین پناهی” فرزند آخر خانوادە ما در حالی که بە قصد دیدار با خانوادە بە سنندج آمدە بود، نخست توسط نیروهای سپاە پاسدارن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و متعاقبا به بیمارستانی در این شهر منتقل و نیروهای مذکور، وی را پس از نیم ساعت به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند. لازم بە یادآ‌وری است کە ساعاتی بعد نیز نیروهای “اطلاعات سپاه” به خانه ما یورش برده و درحالی که “پروانه حسین پناهی” دختر بزرگ خانواده و پدر سالخوردە‌ی رامین را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، “افشین حسین پناهی” فرزند دیگر خانواده را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند کە پس از دو ماە تحمل شدیدترین انواع شکنجە‌های جسمی و روحی در اداره‌ی اطلاعات، وی بە زندان سنندج منتقل شده و هم اکنون در بلاتکلیفی بسر می‌برد. بر پایه‌ی اخبار موثق، معتقدیم کە وزارت اطلاعات در پی آ‌ن است کە وی را بە حبسی طولانی مدت محکوم کند.

در بخش دیگری از این نامە با بیان اینکە این خانوادە ٢٣ بار بە ادارە اطلاعات مراجعە کردە و هر بار پاسخ مشخصی در مورد وضعیت فرزندانشان دریافت نکردەاند، آمدەاست:

ما خانوادەی حسین پناهی، در این شرایط اسفبار فریاد مضلومیت و دادخواهی خود را به گوش شما می‌رسانیم چراکه معتقدیم شما در مقام گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد می‌توانید صدای کسانی را که از بیداد و ستم نظام حاکم بر ایران به تنگ آمده‌اند را به گوش این نهاد بین‌المللی برسانید.