Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | 17/11/2018 | ساعت:

بیانیە در رابطە با برگزاری پلنوم هفتم کمیتەی مرکزی

07/11/2017 | 12:45:07
+A
-A

پلنوم هفتم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان منتخب کنگرەی شانزدهم حزب در روزهای ١٣ و ١٤ آبانماه ١٣٩٦ خورشیدی ( ٤ و ٥ نوامبر ٢٠١٧ میلادی) با شرکت اعضاء اصلی و علی‌البدل و مشاوران کمیتەی مرکزی و شماری از مسئولین ارگانها و شخصیتهای حزب برگزار گردید.

در ابتدای پلنوم، پس از رعایت یک دقیقە سکوت به‌ پاس یاد و خاطرەی شهدای راه رهایی کردستان، رفیق مصطفی مولودی، دبیرکل حزب بمناسبت جشن خاونکار از سوی خود و رهبری حزب بە رفقای یارسانی و کلیەی یارسانی‌های کردستان تبریک گفت. پس از تصویب دستورکار پلنوم، گزارش سیاسی کە نگاهی بود بە اوضاع سیاسی جهان و منطقە و ایران و تحولات مهم و مرتبط با سرنوشت خلق کرد در فاصلە زمانی میان دو پلنوم، از سوی دبیرکل حزب ارائە گردید کە در نهایت با ملاحظات و نقطەنظرات شرکت‌کنندگان غنای فزونتری یافت و بە تصویب رسید.

گزارش سیاسی ارائە شدە بە پلنوم هفتم پس از اشارە بە مهمترین تحولات و رویدادهای مربوط بە منازعات بین‌المللی و منطقەای در خاورمیانە و نمودار بالانس نیروها و رقابتهای پس از نابودی قلمرو داعش، توجە ویژەای بە اوضاع ایران چە در سطح داخلی و چە در سطح بین‌المللی مبذول داشتەبود. در خصوص مسائل داخلی ایران، در اوایل دورەی دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز نظیر گذشتە، بە دلیل ساختار اساسی سیستم جمهوری‌اسلامی، نە تنها اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران بهبود نیافتە، بلکە جناح تندرو رژیم و هستەی استبداد بە نحوی بە کلیەی تحرکات سیاسی کشور چنگ انداختەاند کە طیفهای درون رژیم کە مدعی بە قول خود اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی بودند( حتی شخص روحانی) در راستای حفظ نظام و مصالح گروهی خود، بە عقب‌نشینی بیشتر دست زدەاند و در واقع رژیم از لحاظ گفتمانی و رفتاری بویژە در رابطە با مسائل سیاسی تا حد چشمگیری یکدست شدەاست. این امر نیز زمینە را برای سپاەپاسداران و قطبهای موازی حاکمیت فراهم ساختەاست تا بیش از پیش بە تعاملات امنیتی و رفتاری مافیایی خود تداوم بخشند و بدین‌ترتیب مردم را از هرگونە حرکت و فعالیت مردد و مرعوب نمایند.

علیرغم همەی اینها، دستکم در کردستان، این یکدستی افراطی رژیم نتوانستە مانع آن گردد کە مردم ما در بسیاری از مناسبتها و بە بهانەهای گوناگون، هم بە شیوەی خودجوش و هم تحت رهنمودهای فعالان سیاسی و مدنی، بە میدان آمدە و حضور و ارادەی حق‌طلبانەی خود را بە نمایش بگذارند. گزارش سیاسی در این بخش ضمن اشارە بە حرکات مردم در 22 تیر ماه و تظاهرات بانە و دیگر شهرهای کردستان در اعتراض بە قتل کولبران و نیز ابراز شادی و خوشحالی در خصوص رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، شعور سیاسی و شهامت و قاطعیت مردم در داخل کشور را قابل تقدیر دانست و بر این باور بود کە اینگونە فعالیتها و حضورها باید بە نحوی هدایت و مطمئن گردد کە با کمترین هزینە، بە بیشترین و گستردەترین میدانداری تودەای بیانجامد. بە اعتقاد کمیتەی مرکزی، اگر جمهوری‌اسلامی نیز در این مدت، بر خلاف گذشتە حاضر شدە بە اقدامات چندی چون انتصاب استاندار و مقامات بومی دست بزند، در واقع محصول فشار و حضور میدانی مردم بودەاست. علیرغم آنکە خواستها و مطالبات مردم کردستان و جوهر مسألەی کرد در ایران بمراتب تاریخی‌تر، اساسی‌تر و گستردەتر از آنند کە با این اقدامات خرد و ظاهری و در چنین بستر امنیتی و غیر دمکراتیکی پاسخ دادەشوند، اما تشویق و ترغیب مردم بە وارد آوردن فشار مستمر بر رژیم در رابطە با مسائل و مطالباتشان، می‌تواند تجربەای مثبت و اعتماد بە نفس تازەای بە تودەهای مردم کردستان ببخشد و نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز علاوە بر وظائف و رسالت انقلابی خود، باید آنرا تشویق کردە و مورد حمایت قراردهند.

تا آنجا کە بە عملکردهای بین‌المللی و منطقەای رژیم بازمی‌گردد، گزارش سیاسی بە این نکتە اشارە داشت کە علیرغم تمامی فشارهایی کە طی یکماە گذشتە از سوی جامعەی جهانی بویژە ایالات متحدەی آمریکا متوجە جمهوری‌اسلامی گردیدەاست، جدیت و کارایی این سیاستها بە حدی نبودە کە این رژیم را ناچار سازد از دخالت و آشوبگری در کشورهای منطقە نظیر سوریە و لبنان و یمن و عراق دست بردارد، بر عکس در این مدت رژیم جدی‌تر، پیگیرانەتر و وقیحانەتر از پیش بە سیاست و رفتارهای ویرانگرانەی خود ادامە دادەاست. در نتیجە همین سیاست رژیم نیز هست کە پیشبینی‌های بعمل آمدە در اوایل بحران سوریە در رابطە با ایجاد تحول سیاسی اساسی در این کشور تا حد زیادی معکوس از آب درآمدەاند و رخدادهای اخیر عراق و اقلیم کردستان نیز بیش از پیش نقش و دخالت ایران در این رویدادها و تغییرات را بە نمایش گذارد.

از این منظر، گزارش سیاسی پلنوم، شرایط نوینی کە در پی برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق در این بخش از کردستان ایجاد گردیدە را مورد توجە قرار دادەبود. حزب ما هم پیش و هم بعد از برگزاری رفراندوم، در عین حال کە این پروسە را حق مشروع خلق کرد دانستە و برای آن آرزوی موفقیت کردەاست، آرزومند نیز بودە کە رهبری سیاسی و مؤسسات قانونی کرد در اقلیم کردستان، بە شیوەای متحد و یکپارچە هم این پروسە را بە انجام برسانند و هم با معضلات پس از برگزاری آن مقابلە نمایند؛ اما گذشتە از نقشەها و توطئەهای دولت‌های حاکم بر کردستان و بی‌مبالاتی جامعەی جهانی، متأسفانە وحدت‌صفوف کرد نیز بە نحوی نبود کە از بە خطر افتادن مجدد دستاوردهای کرد در کردستان عراق و ایجاد وضعیتی کە افق تاریکی را در مقابل جنبش کرد در کلیەی بخشهای کردستان قراردهد، جلوگیری نماید.

پلنوم کمیتەی مرکزی ضمن افشای دخالت جمهوری‌اسلامی در اوضاع جدید و تأکید بر ضرورت برخورد جامعەی جهانی با نقش آشوبگرانە و بدخواهانەی این رژیم در تحولات منطقە بویژە عراق، ترمیم و استحکام مبانی وحدت‌صفوف کرد بویژە در کردستان عراق را شرط نخست محدود کردن مخاطراتی کە متوجە خلق کرد است و نیز حفظ دستاوردهای این خلق تلقی نمود و بر این باور بود کە باید با اقدامات مسئولانە و ملی همەی نیروهای جنبش کرد، کاری کرد کە مشروعیت خواستهای کرد در سطح منطقە و بین‌المللی و امید و اعتماد فرزندان دلسوز این خلق بە آیندەی مسألەی کرد بار دیگر قوت گیرد.

محور دوم دستور کار پلنوم هفتم کمیتەی مرکزی بە بررسی اوضاع حزب و کار و فعالیت ارگانها و راهکارهای ارتقاء سطح فعالیتها و کاهش نواقص اختصاص دادەشدەبود. در ابتدای این بخش راهکارهای مواجهە با سناریوهای اوضاع غیر عادی‌ای کە در پی رویدادهای اخیر کردستان عراق، چە از لحاظ امنیتی و چە از نظر سیاسی ایجاد گشتە، مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در این بخش پس از ارائەی گزارشی از سوی مسئول کمیسیون سیاسی ــ نظامی حزب و بە نیابت از طرف دفتر سیاسی بە رهبری حزب، شرکت‌کنندگان در پلنوم ملاحظات و توصیەهای خود را در این رابطە مطرح ساختند. در پی آن ضمن طرح و تصویب آیین‌نامەهای ارگانهای کاری حزب، نواقص فعالیتهای حزب و راهکارهای رفع آنها و استحکام و ارتقاء سطح کار و فعالیت بخشهای مختلف حزب مورد بحث قرار گرفتە و رهنمودهای لازم ارائە گردید.

در بخش سوم کارهای پلنوم هفتم کمیتەی مرکزی، مسئول هیأت حزب برای گفتگو و مذاکرە پیرامون اتحاد دمکراتها، گزارشی در خصوص آخرین نشستهای میان هیأتهای دو طرف و نیز ملاحظاتی کە حدکا در مورد نکات اساسی بینش حزب دمکرات کردستان برای اتحاد خانوادەی بزرگ دمکرات طرح کردەبود را بە اطلاع پلنوم کمیتەی مرکزی رساند. در این بخش نیز پس از استماع ملاحظات اعضای رهبری حزب و استقبال از پیشرفتهایی کە تاکنون در این پروسە ایجاد گشتەاست، چگونگی تعامل آتی حزب ما با این موضوع، بە نحوی کە هر دو طیف دمکرات گامهای درست و عملی‌ای را در راستای اتحاد و وحدت دوبارەی خانوادەی دمکرات بردارند و پاسخگوی مخاطرات و مسئولیتهای شرایط حساس فعلی باشند، مشخص گردید.

 

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

١٤ آبانماه ١٣٩٦

٦ نوامبر ٢٠١٧