Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تجلیل و تقدیر حزب دمکرات کردستان از مردم کردستان ایران

20/11/2017 | 09:32:19
+A
-A

اقدام ملی و انساندوستانەی همگانی شما در یاری‌رسانی بە زلزلەزدگان مایەی افتخار است

متعاقب زلزلەی شامگاە 21 آبانماه و روشن‌شدن عمق فاجعە و گستردگی زیانهای جانی و مادی آن بویژە در استان کرماشان و برخی از مناطق استان ایلام، مردم کردستان ایران یکبار دیگر در معرض یک آزمون ملی و انسانی قرارگرفتند. اهالی بیش از 10 شهر و 1000 روستا یا در زیر آوار منازل و ساختمانهای ویران شدە گرفتار آمدەبودند و یا در تاریکی شب و سوز و سرما، کاشانەی نیمە مخروب خود را ترک کردە و در کوچەها و میادین و خارج از مناطق مسکونی خود، از شدت سرما بر خود می‌لرزیدند. علیرغم گستردگی فاجعە، آنچە کە از همان ابتدا از مقامات و دم و دستگاههای دولتی و حکومتی دیدە و بروشنی احساس شد، بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری در یاری‌رسانی بە مردم مصیبت‌دیدە بود. نە تنها متعاقب این حادثە، بلکە حتی روز پس از آن نیز، اعزام تیمهای متخصص، گروههای امدادی و نیروی انسانی و ارسال امکانات ضروری از تهران و دیگر شهرهای بزرگ برای کمک‌رسانی بە زلزلەزدگان، بە هیچوجە در حد انتظار نبود. قابل توجە و تأسف‌بارتر اینکە رژیمی کە در امدادرسانی بە مصیبت‌دیدگان تا این حد ضعیف عمل کردەبود، کمک‌های کشورهای خارجی را رد کرد و مانع از آن گشت کە تخصص و امکانات انسانی و مادی پیشرفتەی کشورهای دیگر بە یاری زلزلەزدگان آمدە و بدین‌ترتیب تلفات جانی این فاجعە کاهش‌یابد. این بی‌مبالاتی و عملکرد نادرست دم و دستگاههای دولتی و حکومتی در مددرسانی بە زیان‌دیدگان با انتقاد و خشم مردم مناطق زلزلەزدە مواجە گشت. ساکنان مصیبت‌دیدەی این مناطق کوشیدند از طریق رسانەهای گروهی و شبکەهای اجتماعی فریاد و پیام خود را بە اطلاع افکارعمومی بویژە مردم کردستان ایران رساندە و خواستار کمک‌های فوری گردند.

تأسف‌بار بودن اوضاع زلزلەزدگان کە شمار قربانیان آن هر دم افزایش می‌یافت از سویی و بی‌کفایتی مؤسسات حکومتی و دولتی و بی‌مبالاتی عمدی آنها در امدادرسانی بە ساکنان مصیبت‌دیدەی این دو استان از سوی دیگر، موجب گشت کە مردم کردستان ایران در یک اقدام همگانی و عظیم ملی و بشردوستانە بە یاری همزبانان و هم‌میهنان زلزلەزدەی خود بشتابند. وقت آن فرارسیدە بود بە مقامات و دست‌اندرکاران جمهوری‌اسلامی ایران نشان دادەشود کە مردم کردستان اگر بە جرم آزادیخواهی و پافشاری بر حقوق ملی خویش، آماج خشم و انتقام مقامات این رژیم قرارگرفتەاند و از فریادرسی و رسیدگی و همکاری فوری و مؤثر جمهوری‌اسلامی در این شرایط بخصوص محرومند، در مقابل، خود و در روزهای سخت و دشوار، دلسوز و غمخوار و پشت و پناە یکدیگر هستند. با تلاش تشکلهای مردمی و غیردولتی و فعالان سیاسی، مدنی، مدافعان محیط زیست، روحانیون و شخصیتهای اجتماعی و خیرین در کلیەی شهرها و روستاهای هر چهار استان کردستان ایران، مراکز  و مکانهایی برای جمع‌آوری کمکهای مردمی ایجاد گردید. اقدام عمومی گردآوری کمک کردهای مقیم خراسان و دیگر استانها را نیز فراگرفت. در جریان این اقدام ملی و انساندوستانە برای یکبار دیگر صدها و هزاران صحنەی افتخارآمیز از شرکت اقشار و طبقات گوناگون مردم، در بە نمایش گذاردن همت والا، در اثبات دوبارەی همبستگی ملی و انسانی و درخشش والایی احساسات و شعور مردم کردستان، تکرار شد. جالب توجە اینکە دستگاههای حکومتی کە قادر بە پیشگیری از سیل جمع‌آوری داوطلبانەی کمک از سوی مردم نبودند، خواستار آن بودند کە این کمکها بە هلال‌احمر جمهوری‌اسلامی تحویل دادەشوند تا بە عنوان کمکهای حکومتی بە مناطق زلزلەزدە ارسال گردند!! اما علیرغم همەی این فشارها و مانع‌تراشیها، اهداکنندگان و مجریان این کمکهای مردمی، اجازە ندادند همت این مردم بە حساب حکومت و رژیم تمام شود. آنها در مقابل تبعیضات ضدانسانی‌ای کە مقامات سپاەپاسداران و اطلاعات و دیگر نهادهای بدنام رژیم تحت لوای دین و مذهب در ارسال و توزیع کمکها درپیش‌گرفتە و عمدا” ساکنان بخشی از مناطق زلزلەزدە را مورد بی‌توجهی قراردادەبودند، ایستادگی کردند.

بر اساس گزارشهایی کە بە دست ما رسیدەاست، در نتیجەی این اقدام ملی و انساندوستانەی چند روز گذشتە، بخش چشمگیری از اقلام ضروری زلزلەزدگان نظیر چادر، پتو، مواد غذایی و البسەی گرم تأمین گشتە و حتی بە روستاهای دوردست نیز رسیدەاند. ما وظیفەی خود می‌دانیم کە سپاس و تقدیر خود را بە مردم کردستان ایران و بویژە سازماندهندگان و فعالان این اقدام همگانی اعلام داریم و خطاب بە آنها بگوییم کە بە آگاهی و همت و ارادەی شما افتخار می‌کنیم. در عین حال بە آنها یادآور می‌شویم مردمی کە زلزلە عزیزترین اعضای خانوادەی آنها را گرفتە، هزاران تن از آنها را مجروح کردە و شهر و روستا و خانە و کاشانەی آنان ویران کردەاست، بدین زودیها بە زندگی عادی بازنخواهندگشت و تا مدتی نامعلوم ناچارند در زیر سرپناه نامناسب و شرایط سخت و دشواری بە زندگی ادامەدهند. بە همین دلیل باید از سویی از هر گونە کمک و همکاری لازم دیگر در آیندە غافل نباشند و کماکان بە وظیفەی ملی و انسانی خود در رابطە با مصیبت‌دیدگان ادامەدهند. از سوی دیگر جادارد بە اهرم فشاری بر دم و دستگاهها و نهادهای جمهوری‌اسلامی بدل گردند تا بە وظیفەی خود در خصوص رسیدگی بە مردم مصیبت‌زدە و تأمین و بازسازی زندگی و سرپناە و شهرها و روستاهایشان عمل کنند.

بدین مناسبت، یکبار دیگر همدردی عمیق خود را بە خانوادە و بازماندگان قربانیان این زمین‌لرزە اعلام می‌داریم. برای مجروحین و آزاردیدگان این فاجعە شفای عاجل آرزومندیم. امیدوار نیز هستیم کە مردم دیگر بخشهای ایران، وظیفەی انسانی و میهنی خود در مقابل زلزلەزدگان استانهای کرماشان و ایلام را فراموش نکنند. در عین حال سپاس و تقدیر خود را تقدیم دلسوزان و فعالان کرد در دیگر بخشهای کردستان و خارج از کشور می‌داریم کە با برپایی کمپین و نیز اطلاع‌رسانی در مورد چند و چون فاجعە و زیانهای جانی و ویرانیهای آن، همکاری و حمایت افکار عمومی را بسوی زلزلەزدگان جلب می‌نمایند.

 

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

24 آبان 1396

16 نوامبر 2017