Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | 17/11/2018 | ساعت:

نشست شورای انترناسیونال سوسیالیست در کاتالونیا

25/11/2017 | 19:08:41
+A
-A

روز جمعە سوم آذرماە برابر با ٢٤ نوامبر شورای انترناسیونال سوسیالیست نشست سالیانەی خود را در شهر بارسلون پایتخت ایالت کاتالونیا منعقد ساخت. در این نشست، هیأتی از حزب دمکرات کردستان بە سرپرستی رفیق “مصطفی شلماشی” عضو دفتر سیاسی حزب و همراهی رفقا گلالە شرفکندی و مولود سوارە، اعضای رهبری حزب شرکت نمودند.
در میانەی این نشست هریک از آقایان “جرج پاپاندرئو” رئیس و “لوئیس آیالا” دبیرکل انترناسیونال سوسیالیست تصریح کردند کە جوامع بشری زمانی می‌توانند بە آزادی و حقوق انسانی مندرج در اعلامیە جهانی حقوق بشر دست یابند کە شهروندان بتوانند با آزادی کامل و بدور از دیکتاتوری و خشونت حکام سرنوشت خود را رقم بزنند. آنان متذکر شدند باید بە ارزش‌های سوسیالیسم و عدالت اجتماعی متعهد و پایبند بود و امکان و اجازەی نفوذ راستگرایان را در خلأ بوجود آمدە در پارەای از کشورهای جهان مسدود و محدود ساخت. در ادامە این نشست کاک مصطفی شلماشی بە ایراد سخن پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود با اشارە بە نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی متذکر شدند این رژیم در کردستان ایران و در مناطقی کە ملت‌های غیر فارس زندگی می‌کنند بطور آشکار بە پایمال کردن حقوق بشر متوسل می‌شود و از شنیع‌ترین و خشن‌ترین شیوەهای آن استفادە می‌کند. وی با بیان سرکوب آزادی‌های مندرج در اعلامیە جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی تصریح کرد ، سرکوب، خفقان و سلب آزادی‌های انسانی در کردستان نهادینە شدە و بصورت سیستماتیک توسط نیروهای سرکوبگر اعمال می‌گردد. در این بین از جملە می‌توان کشتار بی‌رویەی کولبران زحمتکش کرد و همچنین بازداشت دەها تن از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در کردستان اشارە کرد.
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بە زلزلەی اخیر استان‌های کرماشان و ایلام اشارە کرد و اظهار داشت این رژیم تا کنون نیز نتوانستەاست مایحتاج اولیەی آسیب‌دیدگان را تأمین کند و اگر مردم سایر شهرهای کوردستان نبودند کە بە یاری زلزلەزدگان شتافتند، وضعیت وخیم کنونی بسیار دردناکتر می‌بود. این رژیم بە جای مدیریت بحران، تأمین نیازهای اولیە مردم و امدارسانی از سویی با ارسال کمک‌های سازمان ملل متحد و کشورهای جهان بە مردم زلزلەزدە مخالفت کرد و از سوی دیگر با تعلل در امداد رسانی و سرپوش نهادن بر گسترە ویرانی‌های این زلزلەی مرگبار، درصدد جلوگیری از آشکار شدن دلایل افزایش شمار قربانیان و خسارات و ویرانی‌های این زلزلە برآمد.
در بخش دیگری از سخنان خود رفیق شلماشی بە منازعات منطقەای و نقش آشوبگرانە و مداخلەجویانەی رژیم جمهوری اسلامی پرداخت و متذکر شد تا زمانیکە سازمان ملل متحد و کشورهای جهان، در برابر ایلغار و ترکتازی این رژیم بی‌تفاوت باشند، جمهوری اسلامی، سپاە پاسداران و بازوی نظامی این رژیم در لبنان، گروە حزب‌اللە بە اقدامات مداخلە جویانەی خود کە تا کنون بە گسترش بحران‌های خونبار منطقەای انجامیدەاست ادامە خواهند داد.
در این نشست هیأت حزب دمکرات کردستان با سایر نمایندگان احزاب عضو انترناسینال سوسیالیست دیدار و گفتگو کردند.
.