Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

خروش تودەهای مردم بر ضد جمهوری اسلامی

29/12/2017 | 15:55:07
+A
-A

رژیم جمهوری اسلامی بیش از هرزمانی با بحران‌هی فزایندەی اقتصادی و سیاسی روبروست و خروش تودەهای مردم ایران در شهرهای مختلف کشور کلید خوردەاست. روز پنجشنبە هفتم آذرماە، در شهرهای مشهد و اصفهان مردم ناراضی از فقر و گرانی و  بحران اقتصادی کە زندگی آنان را بە تباهی کشاندەاست دست بە تظاهرات خیابانی زدند و شعارهایی برضد رحانی و لاریجانی و دیگر مقامات رژیم سردادند. در جریان یورش مأموران سرکوبگر رژیم بە مردم بیش از ٥٠ تن از آنان بازداشت شدند.

بعدازظهرجمعە نیز مردم مبارز کرماشان بە خیابان‌ها آمدند و برغم تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم و تلاش جهت متفرق کردن آنان، مردم با شعار “یا مرگ یا آزادی” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” بە تظاهرات اعتراضی دست زدند. در این میان نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم معترض درگیر شدند و با استفدە از گازاشک‌آور، باتوم و تیراندازی هوایی سعی در سرکوب خروش اعتراضات مردمی کردند. بە گفتەی شاهدان عینی تا کنون چندین تن از مردم معترض و نیروهای سرکوبگر رژیم مجروح شدەاند و شماری از مردم نیز بازداشت شدەاند. در چندین منطقە از جملە “میدان آزادی، خیابان گمرک، کوساری، بزرگراه بهشتی، خیابان مدرس و کوچە لک ها” میان مردم بەجان آمدە و نیروهای سرکوبگر رژیم درگیری روی دادە است.

از سوی دیگر گزارش شدەاست مردم بستوە آمدە و ناراضی از وضعیت موجود بە پایگاە خاتم‌الانبیای سپاە پاسداران حملە کردند و ضمن پائین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی، این مرکز را بە آتش کشیدند. همچنین بە چند ادارە و ارگان حکومتی دیگر نیز خساراتی وارد آمدەاست.

شایان ذکر است خروش تودەهای مردم در شهرهای دیگری چون تهران، کرمان ساوە، قزوین، مشهد و اصفهان آغاز گشتە و انتظار می‌رود نارضایتی‌های کنونی بە دیگر شهرهای کشور نیز تسری یابد.