Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

وحشت سردمداران رژیم از خروش تودەهای مردم ایران

30/12/2017 | 15:22:19
+A
-A

خیزش تودەهای مردم در شهرهای مختلف کشور، سردمداران رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بەشدت بە وحشت انداختەاست و اینک سردمداران رژیم، صرف‌نظر از تعلق جناحی، بخوبی دریافتەاند صبر و شکیبایی مردم از فساد دستگاە حاکم و گرانی و  فقر و تنگدستی فزایندە و همچنین سیاست‌های سرکوبگرانە و آزادیسیتزانەی این رژیم بەسر آمدە و دیگر نمی‌توان فریاد آزادیخواهانە و عدالت‌طلبانەی تودەهای مردم را بسان گذشتە در گلو خفە کرد.

خروش تودەهای مردم، سردمداران این رژیم را بە وحشت افکندەاست. از سویی سپاە پاسداران رژیم با صدور اطلاعیەای نسبت بە هرگونە تجمعات مردمی هشدار دادە و گفتەاست با قاطعیت با آن برخورد می‌کند و از سوی دیگر امام جمعە تهران گفتەاست برای مقابلە با تجمعات اعتراضی مردمی شبکەی انترنت را در سراسر کشور قطع کنند. این در حالی است کە روز جمعە در چندین شهر بزرگ کشور مردم بە خیابان‌ها آمدند و برغم اقدامات سرکوبگرانەی نیروهای امنیتی و لباس شخصی، شعارهایی برضد خامنەای و دیگر مقامات ردەبالای رژیم سردادند و در چند شهر با پارەکردن و سوزاندن بنر خامنەای و خمینی، خشم خود از این رژیم نشان دادند. “مرگ بر خامنەای”، “مرگ بر دیکتاتور” ،”خامنەای حیا کن، مملکت و رها کن”،” مرگ بر روحانی”،” یا مرگ یا آزادی”، “خامنەای قاتلە، ولایتش باطلە”، ازجملە شعارهایی بودند کە مردم جان بەلب رسیدە سر می‌دادند.

سپاه پاسداران رژیم روز جمعه هشتم دیماە با انتشار بیانیه‌ای٬ نسبت بە بەادعای این نهاد سرکوبگر “فتنەای” هشدار دادە است. این در حالی است کە در تهران نیز ستاد امنیت این شهر نسبت بە هرگونە تجمع اعتراضی هشدار دادە و گفتەاست با تمام نیرو بە مقابلە با تجمعات بە گفتەی آنان غیر قانونی بر خواهند خاست. از سوی دیگر گزارش شدەاست روز شنبە نهم دیماە در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور نیروهای سرکوبگر رژیم در تمامی میادین و مراکز پر تردد شهری تجمع کردند و فضای امنیتی بر این شهرها سایە افکندەاست. این در حالی است کە اعتراضات مردمی در شهرهای رشت، اصفهان، قم، ساری و اهواز پس از تاریکی هوا نیز ادامه یافت و نیروهای سرکوبگر رژیم در چند مورد اقدام بە تیراندازی کردند.