Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

اتهام دخالت کشورهای خارجی در اعتراضات تودەهای مردم ایران

02/01/2018 | 15:23:34
+A
-A

سردمداران رژیم بیمناک‌تر از همیشە، در برابر خروش تودەهای مردم ایران کە هر روز بر گسترە و ابعاد آن افزودە میشود، این حرکت انقلابی و اعتراضی را بە کشورهای خارجی نسبت می‌دهند. در این رابطە علی شمخانی، دبیر شورای امنیت رژیم، صراحتا عربستان سعودی را عامل راه‌اندازی این اعتراضات نامیدەاست.

بەموازات گسترش تظاهرات مردمی و فراگیر شدن آن در شهرهای مختلف کشور، مقامات جمهوری اسلامی کە بیش از هر زمانی بە هراس افتادەاند، برای منحرف کردن اذهان عمومی از علل و دلائل اصلی خروش تودەهای مردم ایران، انگشت اتهام را بسوی کشورهای خارجی نشانە رفتەاند و مدعی شدەاند کە عامل راەاندازی این حرکت خودجوش و مردمی، کشورهای متخاصم هستند.

در همانحال، بسیاری از رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی نظرات مقامات حکومتی را منعکس کرده‌اند که شماری از آنان ادامه تظاهرات اعتراضی در نقاط مختلف ایران را به کشورها و گروه‌های خارجی و ظاهرا نفوذ گسترده آنان در داخل کشور نسبت داده و با انتشار مصاحبه با مقامات و “شهروندان” عادی، نظر آنان علیه مداخله خارجی و ادامه تظاهرات را منعکس کرده‌اند.

در اظهار نظر پیرامون این حوادث، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت رژیم ، صراحتا عربستان سعودی را عامل راه‌اندازی و ادامه اعتراضات در نقاط مختلف ایران دانسته و در توضیح این اتهام، به انتشار مطالب اینترنتی استناد کرده است. وی در عین حال گفته است که “حساسیت ملت ایران نسبت به دخالت سعودی در امور کشورمان بیشتر از حساسیت آنها نسبت به دخالت‌های آمریکاست.”

با ادامه اعتراضات مردمی مقامات رژیم ارتباط‌ اینترنتی و خبررسانی از طریق رسانه‌های همگانی را محدود و در مواردی مسدود کرده‌اند. به گزارش یک منبع رصد جهانی اینترنت، بعد از ظهر روز دوشنبە اتصال اینترنت ایران به خطوط ‌بین‌المللی برای حدود نیم ساعت قطع شد و در طول شامگاە نیز کە تظاهرات مردمی در بیش از ٥٠ شهر کشور تشدید شد، قطع و وصل ارتباط اینترنتی ادامه داشت.