Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

نشست کمیتە مرکزی حدک جهت بحث و بررسی تظاهرات مردم ایران

07/01/2018 | 17:06:46
+A
-A

بەمنظور بحث و بررسی خیزش اخیر تودەهای مردم ایران علیە رژیم جمهوری ، روز سنبە شانزدهم دیماە کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان نشست یک‌روزەای را با فراخوان دفتر سیاسی برگزار کرد. در این نشست و بە منظور تبادل نظر بیشتر علاوە بر اعضای کمیتە مرکزی، اعضای علل‌بدل و مشاوران کمیتە مرکزی نیز حضور داشتند.

در ابتدای این نشست فراگیر رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب، گزارشی پیرامون تحولات اخیر و اعتراضات گستردە تودەهای مردم ایران بر ضد تمامیت جمهوری اسلامی ارائە داد. در پی آن شرکت‌کنندگان درین نشست با بررسی عوامل اصلی و ریشەهای نارضایتی‌های اخیر نظرات و دیدگاەهای خود را بیان داشتند.

کمیتەی مرکزی با تفسیر و تأویل جنبەهای متفاوت اعتراضات مردم ایران و کردستان کە از هفتم دیماە جاری آغاز شدەاست وهمچنان ادامە دارد، بار دیگر پشتیبانی خود از این خیزش مردمی را از خواست‌های مشروع مردم اعلام کرد و موضع تاکنونی دفتر سیاسی را کە چند روز پیش تحت عنوان” موضع ما در خصوص تظاهرات جاری مردم ایران” انتشار یافتە است را واقعبینانە و جامع خواند.

در این نشست کمیتەی مرکزی حزب دمکرات با اشارە بە شعارها و خواستەهای تودەهای مردم ، خاطرنشان ساخت حرکت کنونی  تودەهای مردم ایران، تفاوت ماهوی و کیفی با حرکت‌های اعتراضی گذشتە دارد و بطور کلی این اعتراضات کلیت نظام جمهوری اسلامی را صرف‌نظر از اختلافات جناح‌های حکومتی هدف قرار دادەاست. در این رابطە کمیتەی مرکزی با اشارە بە نقطە قوت و ضعف‌های این حرکت اعتراضی بە این باور بود کە در صورت تداوم و گسترش جنبش تودەهای مردم، این حرکت می‌تواند در راستای تحقق اهداف و آرمانهای آزادیخواهانەی مردم ایران نتایج پرباری را کسب نماید و جمهوری اسلامی را بە پس‌رفت وادار کند.

در بخش دیگری از این نشست، رهبری حزب دمکرت کردستان با تقدیر از مشارکت تودەهای مردم کردستان در این حرکت اعترضی و دیگر حرکت‌های مردمی مشابە در چند ماە اخیر، عدم اتحاد و همبستگی احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران در این شرایط حساس را بمثابەی نقطە ضعف تلقی کرد.

در ادامەی این نشست کمیتەی مرکزی حزب، دفترسیاسی ملزم ساخت در راستای ایجاد گفتمانی مشترک، یا حداقل ایجاد بستری مناسب برای نزدیک‌تر کردن سازمان‌های کردستانی و اتفاق نظر تلاش نماید.

در رابطە با چگونگی مواجهە با هر احتمال و رویداد غیر منتظرەای، رهبری حزب تمامی ارگان‌های حزبی را موظف ساخت برای روبرو شدن با هرگونە رویداد و شرایط خاصی آمادە باشند.