Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

برگزاری راهپیمایی اعتراضی بە جمهوری اسلامی در چند شهر اروپایی

08/01/2018 | 14:58:30
+A
-A

طی چند روز اخیر در اعتراض بە رژیم خودکامەی جمهوری اسلامی و حمایت از مردم جان بەلب رسیدەی ایران چند شهر اروپایی شاهد راهپیمایی اعتراضی ایرانیان ساکن این کشورها بودند. روز یکشنبە نیز در ادامە این اعتراضات، در شهرهای اسلو، لندن، هانوفر و  پاریس ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و چند نقطەی دیگر راهپیمایی مسالمت‌آمیز برپا کردند و اقدامات سرکوبگرانەی جمهوری اسلامی را محکوم نمودند.

از سوی دیگر در شهر هانوفر آلمان ایرانیان ساکن این شهر با تجمع درمقابل بیمارستانی کە محمود شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم در آن بستری است، ضمن سر دادن شعار علیە رژیم و حمایت از خیزش مردمی اخیر در شهرهای مختلف کشور، از دستگاە قضایی آلمان خواستند برپایە قوانین قضایی بین‌المللی در خصوص جنایت علیە بشریت، شاهرودی را کە ١٠ سال رئیس دستگاە قضایی بودە و در بازداشت، شکنجە و اعدام هزاران تن از مخالفان رژیم نقش آمریت داشتەاست، محاکمە نماید. در فراخوانی کە “شواری دمکراسی خواهان ایران” انتشار دادە آمدەاست، این بهترین فرصت است تا از آن برای بە محاکمە کشاندن یکی از جنایتکاران رژیم استفادە کرد.