Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران

10/01/2018 | 16:48:05
+A
-A

پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران متشکل از “سازمان خبات کردستان ایران”، “کوملە زحمتکشان کردستان”، “حزب دمکرات کردستان ایران”، “کوملە زحمتکشان کردستان ایران” و “حزب دمکرات کردستان” برای بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات و اعتراضات جاری در شهرهای مختلف ایران نسبت بە حاکمیت جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع مشخص در قبال تحولات احتمالی آیندە، روز سەشنبە نوزدهم دیماە در قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان تشکیل جلسە دادند.

در این نشست، احزاب و سازمان‌های کردستانی پس از بازنگری و تحلیل جنبەهای مختلف و متفاوت این حرکت اعتراضی و مردمی، و ترفندها و تلاشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب آن، متذکر شدند کە اعتراضات کنونی تودەهای مردم ایران، فزون بر آنکە بەلحاظ گسترەی جغرافیایی و مشارکت وسیع خلق‌های ایران در آن، با دیگر اعتراضات مردمی در سال‌های گذشتە تفاوت دارد، از این جهت نیز کە تودەهای مردم ایران اینبار تمامیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادە و صرف‌نظر از اختلافات و تقابل جناح‌های درون‌حکومتی، خواستار سرنگونی این رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دینی هستند بی‌مانند است.

هرچند علت اصلی و اساسی این اعتراضات و آمدن مردم بە خیابان‌ها، وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر و تنگدستی کنونی است کە زحمتکشان و تودەهای فرودست جامعە را جان بە لب کردەاست، با این وصف مردم بە دلیل ناامیدی از برونرفت از این فلاکت، بە این نتیجە رسیدەاند کە این رژیم فاسد مسبب اصلی پدید آوردن این وضعیت است و برای رهایی از این وضعیت، چارەای جز سرنگون ساختن این حاکمیت نیست.

در این نشست تصریح شدەاست فقدان یک رهبری منسجم و متحد یکی از نقاط ضعف عمدەی این اعتراضات است و برغم گسترەی این اعتراضات و مشارکت وسیع مردم در آن و همچنین حمایت و همبستگی جهان خارج از خواست‌های دمکراتیک و عدالت‌خواهانەی آن، از ظرفیت‌ و پتانسیل بالا و باالفعل آن تا کنون استفادە نشدەاست. از سوی دیگر ارتباط دادن این حرکت اعتراضی بە کشورهای بیگانە و بە گفتەی مقامات جمهوری اسلامی متخاصم از سویی و از سوی دیگر تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم و کشاندن اجباری دانش آموزان و کارکنان و کارمندان حکومتی بە خیابان‌ها برای نشان دادن بەاصطلاح حمایت مردم از این رژیم  نشاندهندە اوج درماندگی و هراس خامنەای و دیگر سردمداران جمهوری اسلامی از این اعتراضات مردمی است.

در پایان این نشست هر پنج حزب و سازمانی سیاسی کردستان متذکر شدند برای مواجهە با هر رویداد و تحولی در آیندە و همچنین اثرگذاری هرچە بیشتر بر روند اعتراضات تودەهای مردم کردستان، اقدامات و راهکارهای مشترکی اتخاذ خواهند نمود.