Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۷ دی ۱۳۹۷ | 17/01/2019 | ساعت:

فراخوان :نگذارید جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، بیش از این ناراضیان در بند را بە ‌قتل برساند

17/01/2018 | 15:13:54
+A
-A

خلقهای بجان‌آمدە از حاکمیت جمهوری‌اسلامی در داخل‌ کشور!
هم‌میهنان آوارە ‌و مقیم خارج از کشور!
سازمانها ‌و نیروهای آزادیخواە ‌و مبارز ایرانی در داخل ‌و خارج کشور!
مجامع و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر!
رژیم انسانکش ‌و سرکوبگر جمهوری‌اسلامی ‌ایران، تنها بە سرکوب مردم بە ستوەآمدەی حاضر در خیابانها و کشتن دهها تن از شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر‌ و بازداشت‌ و حبس هزاران تن از آنها بسندە نکردە و قصد دارد افراد بازداشت‌شدە در اعتراضات اخیر را تحت آزار و شکنجە بە قتل برساند. هر روز مرگ یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اخیر کە گویا در زندان دست بە خودکشی زدەاند، انتشار‌می‌یابد. علاوە بر سینا قنبری، وحید وحیدی، محسن ‌عادلی ‌و چند تن دیگر کە مقامات ‌قضایی رژیم طی روزهای اخیر اعلام کردەاند کە خود دست بە خودکشی زدەاند، اخیرا خبر مرگ سارو قهرمانی، جوان ٢٢ سالەی سنندجی را نیز منتشر کردند کە بە گفتەی آنها، خود اقدام بە خودکشی کردەاست! مرگ سارو قهرمانی در حالی انتشار یافت کە همین روزها پیکر بی جان یک جوان دیگر سنندجی بنام کیانوش ‌زندی کە وی نیز در زندان سنندج تحت آزار و شکنجە قرار داشت، بە خانوادەاش تحویل دادەشد. کاربدستان دروغگو‌ و وقیح جمهوری‌اسلامی ‌ایران، علاوە بر آنکە خودکشی در زندان را عامل مرگ بازداشت‌شدگان اخیر اعلام می‌دارند، آنانرا بە داشتن سوءسابقەهای گوناگون نظیر خرید و فروش موادمخدر، استفادە از سلاح و تیراندازی متهم می‌نمایند. این در حالیست کە اکثریت قریب بە اتفاق بازداشت‌شدگان رویدادهای اخیر دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان بیکار و بی‌بضاعت هستند کە خشم و بیزاری از بی‌کفایتی همه جانبەی حکام و شرایطی کە این رژیم برای آنها ایجادکردە، آنانرا بە خیابانها کشاندەاست.
قتل ناراضیان دربند کشور تحت آزار و شکنجە و “خودکشی” اعلام کردن عامل مرگ آنها در رژیم جنایتکار جمهوری‌اسلامی امر تازەای نیست. در جریان تظاهرات سال ١٣٨٨ نیز در بازداشتگاه بدنام “کهریزک” ، چند تن از معترضین را تحت شکنجە و تجاوز بە قتل رساندند و اعلام کردند کە اقدام بە خودکشی کردەاند! اما بعدها واقعیت امر مشخص گردید و حکام جمهوری‌اسلامی جز شرمساری و سیەرویی نصیبی نبردند. اینبار نیز دیکتاتور خامنەای، رهبر جمهوری‌اسلامی، دستگاە قضایی و سپاە پاسداران قصد دارند بە شیوەای بسیار خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان برخورد نمایند. یا آنانرا تحت شکنجە بە قتل برسانند یا سنگین‌ترین مجازاتها را بر آنان تحمیل‌ کنند. آنها قصد دارند از مردمی کە ضمن مردود شمردن جمهوری‌اسلامی اعم از کلیەی جناحهایش، شخص خامنەای را بە عنوان رأس هرم رژیم و دم و دستگاههای وابستە بە نامبردە را بمثابەی عامل اصلی جرم و جنایت و سرکوب و فساد و سیەروزی خویش، آماج شعارهای خود قرار دادە و بە خیابانها ریختەاند، انتقام بگیرند. تمامی این جنایات نیز در مقابل دیدگان دولت و در چهارچوب زندانها و مراکزی بوقوع می‌پیوندند کە رئیس جمهور روحانی و دولت و وزارتخانەهایش در مقابل آنها مسئول هستند. یک نامەی سری فرماندەی نیروهای انتظامی سنندج خطاب بە مراکز و نهادهای سرکوبگر وابستە بە این نیرو کە چند روز پیش بدست کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان رسید و از سوی رسانەهای این حزب افشا گردید، ثابت می‌کند کە بازداشت و بە قتل رساندن سازماندهندگان و شرکت‌کنندگان در تظاهرات در زیر شکنجە بخشی از برنامەی سرکوبگرانەی نیروی انتظامی و نهادهای سرکوبگر است و “خودکشی” بازداشت‌شدگان، دروغ بیشرمانەای بیش نیست. این امر هم بە جای خود کە اگر چنین فرض کنیم این ادعا واقعیت نیز داشتەباشد، دلیل خودکشی بازداشت‌شدگان غیر از مواجە‌شدن با بدترین بی‌حرمتی‌ها و شدیدترین شکنجەها، نمی‌تواند چیز دیگری باشد.
حزب دمکرات کردستان سرکوب مردم بجان‌آمدەای کە خواستەهای مشروع خویش و اعتراض خود را نسبت بە این رژیم دیکتاتور و بی‌کفایت، بە شیوەای مسالمت‌آمیز مطرح ساختەاند، شدیدا محکوم می‌نماید. ما ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس شرکت کنندگان در تظاهرات و فراتر از آن آزار و شکنجەی بازداشت‌شدگان و بە قتل رساندن آنان، خواستار آزادی فوری تمامی دستگیرشدگان هستیم. ما خلقهای بجان آمدە از این رژیم در داخل کشور، هم‌میهنان ایرانی مقیم خارج از کشور و نیروها و جریانات آزادیخواە و مبارز ایرانی را بە اعتراض یکپارچە و متحد علیە جنایات جمهوری ‌اسلامی نسبت بە بازداشت‌شدگان و محبوسین تظاهرات اخیر فرامی‌خوانیم.
ضمن سپاس و تقدیر از مجامع و مراکز بین‌المللی مدافع حقوق ‌بشر کە رویدادهای اخیر ایران را بدقت دنبال کردەاند، از آنان می‌خواهیم کارزار گستردەای را بمنظور محکوم کردن جنایات جمهوری‌اسلامی نسبت بە دستگیرشدگان و جلب حمایت جهانی بسوی خواست مشروع خلقهای ایران مبنی بر پایان دادن بە سرکوب و دیکتاتوری برپا سازند.

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
١٦/١/٢٠١٨