Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم سالگرد تأسیس جمهوری کردستان

21/01/2018 | 14:37:00
+A
-A

روز یکشنبە اول بهمن‌ماە با شرکت صدها تن از کادرها و پیشمرگان وخانوادەهایشان، مراسم ٧٣مین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان در سالن اصلی قرارگاە مرکزی حزب دمکرات کردستان برگزار گردید.

این مراسم با سرود ملی “ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بە پاس گرامیداشت شهدای حزب و خلق، بویژە بنیانگذار حزب دمکرات کردستان و جمهوری کردستان، پیشوا قاضی محمد آغاز شد؛ سپس پیام دفتر سیاسی حزب از سوی رفیق کمال کریمی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان قرائت گردید. در این پیام با اشارە بە دوم بهمن سالروز تأسیس جمهوری کردستان آمدەبود، در شرایطی کە ایران از سوی متفقین اشغال شدە و حاکمیت مرکزی نیز عملأ ازهم پاشیدەشدەبود، تنها چند ماە پس از تأسیس حزب دمکرات کردستان، در دوم بهمن‌ماە ١٣٢٤ و در چنین روزی با حضور دەها هزار تن از مردم مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، رهبر فرزانە خلق کرد تأسیس جمهوری کردستان، بسان نخستین دولت مدرن کردی را اعلام داشت و فصل جدیدی از تاریخ ملت کرد را ورق زد.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی با اشارە بە ملت کرد بسان بزرگترین ملت کە تاکنون از دستیابی بە استقلال، حاکمیت و حقوق خود محروم ماندەاست و همچنین با توجە بە اهداف و آرمان‌های مشروع جمهوری کردستان کە تا کنون نیز برآوردە نشدەاند، آمدەبود، ٧٢ سال سپری شد و حزب دمکرات کردستان بسان پایەگذار و حامی اصلی این پروژە ملی، همچنان بە مبارزە تا تحقق آرمان‌های جمهوری کردستان و پیشوا قاضی محمد ادامە می‌دهد. در این مدت مدید و در جریان مبارزە حزب ما فراز و فرودهایی داشتەاست، اما همیشە بە دیدەی امید بە آیندە نگریستە  و پرچمدار مبارزات مردم بودەاست. آزادی، دمکراسی و تأمین حقوق انسانی و ملی خلق کرد، اهدافی بودند کە در برنامە جمهوری کردستان آمدەبودند و اینک نیز خواست اصلی و عمدە مردم کردستان هستند.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان بە سیاست ضد مردمی و سرکوبگرانەی رژیم جمهوری اسلامی طی مدت ٣٨ سال اخیر، و اینکە این رژیم در قبال مردم ایران و بویژە جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان از هیچ اقدام انسانستیزانە و جنایتکارانەای دریغ نورزیدەاست اشارە شدە و آمدەبود، خیزش تودەهای مردم ایران در دیماە سرآغاز فصل نوینی از مبارزات گستردە علیە رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است و این اعتراضات از سویی کلیت نظام پوسیدە و فاسد جمهوری اسلامی را هدف قرار دادەاست و از سوی دیگر بەلحاظ وسعت، گسترە جغرافیایی و حضور پرشور تودەهای مردم ایران با دیگر اعتراضات گذشتە متفاوت است و رژیم نخواهد توانست اینبار با سرکوب و ترور و کشتار جوانان در شکنجەگاەهای  خود، این خیزش مردمی را خاموش سازد.

در بخش پایانی این پیام با ابراز امیدواری از ببار نشستن مبارزات خلق کرد در کردستان ایران و همچنین پیکار خلق‌های ایران در راستای سرنگونی این رژیم دیکتاتوری و نیل بە آزادی و مردم سالاری، آمدەبود ما اینک بیش از هرزمانی شاهد خشم ونفرت خلق‌های ایران از این رژیم منفور هستیم، لذا پیام ما بە اعضای حزب و شیفتگان آرمان‌های جمهوری کردستان این است ، ضروریست متحد و مصمم در مرحلەی کنونی مبارزە با جمهوری اسلامی بشیوەی مدنی و بدور از هر حرکتی کە موجب بەانحراف کشاندن اعتراضات مردمی علیە کلیت جمهوری اسلامی باشد، مشارکت نماییم و از طریق طرح شعارها و خواست‌هایی کە می‌تواند رژیم را بە پسرفت وادارد این مرحلە از مبارزە را در راستای سرنگونی دیکتاتوران حاکم سوق دهیم.

در ادامە این مراسم چند سرود و ترانە و رقص زیبای کردی کردی از سوی هنرمندان پیشمرگ، باهمکاری گروە هنری حزب دمکرات کردستان تقدیم شد. در خلال مراسم دوم بهمن‌ماە سالگرد تأسیس جمهوری کردستان پیام مشترک اتحادیە زنان دمکرات کردستان، اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان و اتحادیە ملی دانشجویان کرد از سوی رفیق پیشوا علی‌پور دبیرکل اتحادیە جوانان قرائت گردید.