Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

اظهارات خامنەای در خصوص بی‌عدالتی در کشور

19/02/2018 | 15:50:03
+A
-A

علی خامنەای رهبر رژیم جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماە طی سخنانی با اشارە بە بی‌عدالتی موجود در کشور از بە ادعای وی شکوفایی ایران سخن راند. این در حالی است کە در ایران تحت استیلای جمهوری اسلامی نزدیک بە ٥٠ میلیون تن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در عدالت عقب‌مانده‌ایم! این سخنان خامنەای رهبر رژیم پوسیدە و فاسد جمهوری اسلامی است. خامنەای در دیدار با شماری از مردم تبریز و شهرهای استان آذربایجان با اعتراف بە شکست جمهوری اسلامی در تأمین عدالت اجتماعی، ضمن معذرت‌خواهی از مردم با اشارە تلویحی بە بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی کە دامنگیر تودەهای مردم ایران است گفت: انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند اما این انتقاد منافاتی ندارد با بە ادعای وی ایستادگی پای نظام اسلامی.

وی در این دیداربا عذرخواهی از “مردم و خدا” به خاطر بی‌عدالتی در کشور مدعی شد ایران در سە دهەی گذشتە کە وی بر مسند قدرت تکیە زدەاست پیشرفت داشتە اما عدالت رعایت نشدەاست. این سخنان و ادعاها درحالی است کە ایران پس از پایان جنگ هشت سالە بطور فزایندەای در گرداب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گرفتار آمدە و نارضایتی تودەهای مردم ایران ارکان این رژیم ضد خلقی را بە لرزە دراوردەاست.

در جریان اعتراضات سراسری شهرهای مختلف کشور در دیماە گذشتە بیش از پنج هزار تن از مردم معترض بازداشت شدند و قریب بە ٣٠ تن نیز بر اثر تیراندازی نیروهای سرکوبگر رژیم بە قتل رسیدند. این در حالی است کە بیش از دە تن از بازداشت شدگان در زندان و تحت شکنجە بازجویان جان باختند.

معترضان در دست‌کم یکصد شهر بزرگ و کوچک ایران به خیابان آمدند و علیە سردمداران رژیم از جملە خامنەای شعار سردادند.

شایان ذکر است خامنه‌ای و همپالگی‌هایش همواره اعتراضات دیماە را به سرویس‌های جاسوسی کشورهای متخاصم ربط داده‌ و معترضان را اغتشاشگران هدایت شدە از خارج توصیف کردەاند.