Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

کشتار فرزندان خلق کرد در بازداشتگاەهای رژیم

06/03/2018 | 13:37:47
+A
-A
رضا محمدامینی

روز دوشنبە چهاردهم اسفندماە مراسم گرامیداشت شهید طالب بساطی‌وند، از اعضای تشکیلات مخفی حزب دمکرات کردستان در سالن اصلی قرارگاە دفتر سیاسی حزب با شرکت صدها تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان برگزار شد. جلادان رژیم پس از بازداشت وی در ٢٩ بهمن‌ماە، تنها هشت روز پس از آن، طی تماسی با خانوادەاش می‌گویند وی در زندان از طریق مصرف قرص اقدام بە خودکشی کردەاست. دقیقأ همان ادعای کذب و شرم‌آوری کە برای دیگر بازداشت شدگان کرد در زندان‌های کرماشان و سنندج و دیگر قربانیان اخیر شهرهای مختلف کشور را بر زبان راندند کە در زندان و تحت شکنجە بە قتل رسیدند.

قتل و کشتار زندانیان در بازداشت‌گاەهای جمهوری اسلامی سابقەای بە درازای حاکمیت این نظام منفور و ضد خلقی دارد. اعدام‌های دستجمعی زندانیان در دهەی ٦٠ کە طی آن هزاران زندانی بە قتل رسیدند، قتل روشنفکران، فعالان مدنی و سیاسی در زندان و تحت شکنجە در دهەی هفتاد و همچنین ترور صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، سرکوب جنبش دانشجویی در سال ٧٨ و کشتار معترضان بە تقلب در آرأ انتخابات ریاست جمهوری در سال ٨٨ در بازداشتگاە کهریزک و دست‌آخر بازداشت بیش از پنج هزار تن از معترضان دی و بهمن‌ماە کە طی آن ٣٠ تن از آنان تحت شکنجە بە قتل رسیدند، نشاندهندەی ماهیت ضد خلقی و انسان‌ستیزانەی این رژیم است. جمهوری اسلامی در کلیت خود، رژیمی ایدئولوژیک، توتالیتر  با ماهیتی ارتجاعی و سرکوبگرانە است کە برای حفظ قدرت از هیچ جنایتی فروگذاری نمی‌کند. سردمداران رژیم نیک می‌دانند کە هیچ پایگاە و جایگاهی در میان تودەهای مردم ایران ندارند و آنچە کە تاکنون توانستەاست آنها را بر مسند قدرت نگهدارد، از سویی سپاە پاسداران و ماشین سرکوب این رژیم است کە در انجام جرم و جنایت حد و مرزی نمی‌شناسد و از سوی دیگر فقدان یک اپوزسیون متحد و یکپارچە است کە نتوانستە خروش نارضایتی تودەهای مردم و اعتراضات در همەی عرصەها را کانالیزە کند و در مقاطع مختلف شعارها و اهداف جنبش اعتراضی را دست‌نشان سازد.

با این وصف تردیدی نیست اعتراضات تودەهای مردم ایران بە نتیجەی مطلوب کە همانا پس راندن این رژیم در مقابل خواست‌های خلق‌های ایران است تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامە خواهد یافت. چراکە بحران‌هایی کە موجب خیزش میلیونی مردم در بیش از ١٠٠ شهر بزرگ و کوچک کشور در دیماە و متعاقب آن شدند همچنان لاینحل باقی ماندە و جمهوری اسلامی قادر بە فرار از آنها نیست و از سوی دیگر بر وخامت شرایط اقتصادی فرودستان جامعە بویژە کارگران افزودە می‌شود و این خود مکانیسم و محرک اعتراضات آتی خواهد شد. در این میان نقش زنان در آستانەی روز جهانی ٨ مارس در تداوم نافرمانی مدنی کمپین “نە بە حجاب اجباری” و نقش کارگران در ادامەی اعتصابات کارگری بسیار ارزشمند است. همچنین سردمداران رژیم از هم‌اکنون از برگزاری مراسم چهارشنبە سوری و نوروز کە بدون تردید توأم با موج سوم اعتراضات مردمی در شهرهای ایران خواهد بود بسیار ترسیدەاند. نیروهای رژیم قادر نیستند مانع از برگزاری مراسم چهارشنبە سوری و نوروز باستانی باشند و این مراسم بهترین فرصت ممکن برای شعلەور شدن دوبارەی لهیب خشم تودەهای مردم ایران است.

این مراسم در کردستان، بویژە در ایلام، کرماشان و سنندج بسیار حائز اهمیت است، چرا کە قریب بە دە تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در زندان و تحت شکنجە در این سە شهر و البتە در بازداشتگاە شهر جوانرود بە قتل رسیدند و مردم بر مزار آنان تجمع خواهند کرد. طی چهار دهەی اخیر سردمداران رژیم کردستیز جمهوری اسلامی بسیار کوشیدند با تمسک بە مذهب حاکم، هویت ملی خلق کرد در شهرهای کرماشان، ایلام را کمرنگ سازند و بە دلیل تفاوت در مذهب، میان ملت کرد اختلاف ایجاد کردە و اساسأ کرد بودن مردم این مناطق را زیر سوأل ببرند. ولی همبستگی ملی خلق کرد کە پس از زلزلەی مرگبار آبانماە با کمک بی‌دریغ مردم شهرهای کردستان بە مناطق زلزلەزدە بە نمایش درآمد و همچنین در اعتراضات اخیر و شعارهایی کە مردم این منطقە سر می‌دادند نیز تبلور یافت، نشان داد ترفند چهار دهەی اخیر جمهوری اسلامی در مخدوش ساختن هویت ملی کردها با شکست کامل مواجە شدەاست و کردستان و خلق کرد، صرف‌نظر از تمایز مذهبی، عرق ملی دارند و ملیت و هویت ملی برای این ملت ماورای دین و مذهب است. همچنانکە پیروان یارسان از اصالت ملی خود آگاهند و بە کردبودن خود مباهات می‌کنند مردم کرد شیعە مذهب کرماشان و ایلام و لرستان و لکستان تا آخرین نقطە جنوب کردستان، کرد هستند و کردبودن معرف و شناس ملی آنان است و بدان می‌بالند.

امسال اگر از سویی سال سرنوشت‌سازی برای ادامەی حاکمیت رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی است و سردمداران فاسد این رژیم پوسیدە بیش از هرزمانی خطر سرنگونی محتوم نظام را حس می‌کنند،  از سوی دیگر برای مردم آزادیخواە ایران و در این میان خلق کرد نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید بدانند برای نیل بە آزادی باید جانفشانی کرد و این رژیم را برغم دستگاە سرکوب و بسیار جنایتکار آن بە صفحات سیاە تاریخ سپرد. این بدان معنا نیست کە مردم باید دست بە خشونت بزنند و بهانە خلق جنایات را فراهم سازند، چراکە بهترین راە بە عقب راندن رژیم استفادە از نافرمانی مدنی و طرق مسالمت‌آمیز است. با این وصف  این امر حتمی است کە روند سرنگونی این رژیم مسالمت‌آمیز نخواهد بود و خودکامگان حاکم از طریق “انقلاب مخملین” تن بە خواست‌های تودەهای جان بەلب رسیدە ایران نخواهند داد. بە همین دلیل است کە شهید طالب بساطی‌وند، این تازەترین شهید حزب و خلق کرد، آخرین شهید نخواهد بود و برای آزادی از جنگ زورمداران واپسگرای حاکم لاجرم باید در  انتظار تداوم کاروان شهیدان بود.