Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۳ فروردین‌ ۱۳۹۸ | 22/03/2019 | ساعت:

بیانیە دبیرخانە حزب دمکرت کردستان پیرامون ترور رفیق قادر قادری

07/03/2018 | 15:45:33
+A
-A

شبانگاە سەشنبە تروریست‌های جنایتکار جمهوری اسلامی کادر و فرماندە نظامی برجستە حزب دمکرات کردستان رفیق قادر قادری را در مسیر بالیسان ــ چهار قورنە بە شهادت رساندند. دبیر خانە حزب دمکرات کردستان با انتشار بیانیەای ضمن تأیید این رویداد ناگوار اعلام داشتە جزئیات این تازەترین عملیات تروریستی رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی را در بیانیە بعدی بە اطلاع همگان خواهد رسانید.

ترور یکی از کادرهای حزب دمکرات کردستان در اقلیم کردستان

بە اطلاع افکار عمومی، رسانەها و ادارات مرتبط می‌رسانیم کە شبانگاە سەشنبە پانزدهم اسفندماە برابر با ششم مارس رفیق قادر قادری کادر و فرماندە شایستە و برجستە حزب دمکرات کردستان کە با خودرو خود برای انجام دیداری درمسیر بالیسان ــ چهار قورنە در حال حرکت بود، متأسفانە پاسی از شب گذشتە هدف تیراندازی قرارمی‌گیرد و پیکر بیجان وی کە مورد اصابت بیش از بیست گلولە قرار گرفتە بود در کنار خودروش در نزدیکی روستای “هرتلی” یافت می‌شود. آنچە پیداست این است کە کاک قادر در خارج از خودرو هدف تیراندازی قرار گرفتەاست. جنازە وی از سوی پلیس بە بیمارستان شهر رانیە انتقال یافتە و تحقیقات در بارە این رویداد هم از سوی پلیس و هم از طرف دستگاە امنیتی حزب دمکرات کردستان آغاز گشتە است.

با توجە بە سابقەی مبارزە طولانی مدت رفیق قادر قادری در حزب دمکرات کردستان و با اطلاع از اینکە این کادر برجستە و شهیر حزب هیچگونە اختلاف و دشمنی شخصی با هیچ کس نداشتە، همچنین با توجە بە این واقعیت کە جمهوری اسلامی طی دو سال اخیر چندین توطئەی تروریستی در اقلیم کردستان علیە قرارگاەها و مبارزان کردستان ایران بە انجام رساندە، بر این باوریم رژیم جمهوری اسلامی ایران و مزدارانش مسئول ترور این مبارز حزبمان هستند.

ضمن ابراز تأسف عمیق از شهادت این مبارز برجستە حزب دمکرات کردستان و ابراز همدردی با خانوادە و همرزمان وی ، اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی این رویداد و همچنین فرازهایی از زندگی و مبارزە شهید قادر قادری، این تازەترین قربانی تروریسم جمهوری اسلامی و شهید حزب دمکرات کردستان را در بیانیەهای آتی بە اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

١٦/١٢/ ١٣٩٦ خورشیدی

٧/٣/ ٢٠١٨ میلادی