Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

سخنان نمایندەی قروە و دیولان پیرامون آموزش زبان روسی

24/04/2018 | 18:03:37
+A
-A

نمایندەی شهرهای قروە و دیولان در خصوص عدم اجرایی شدن  اصل ١٥ قانون اساسی مبنی‌بر داشتن  حق خواندن و نوشتن بە زبان مادری در مراکز آموزشی و همچنین آمزش زبان روسی در ایران نامەای بە وزیر آموزش‌وپرورش نوشت.

“علی‌محمد مرادی” در خصوص بی تفاوتی و بی توجهی وزیر آموزش و پرورش در رابطە با آموزش زبان مادری در ایران انتقاد نمود.

این انتقاد از مسئولان بە سبب انتخاب زبان روسی بە عنوان زبان دوم در دانشگاه‌ها و مدارس آموزشی ایران صورت گرفت.

نمایندە‌ی قروە و دیولان همچنین با اشارە بە دیدارهای ایران و روسیە بە این نکتە اشارە نمود کە زبان روسی تنها در خود کشور روسیە کارکرد دارد، این اقدام دولت و حاکمیت در شرایطی انجام می‌شود کە مجلس و دولت رژیم تاکنون بە بهانەهای مختلف مانع از اجرای اصل ١٥ قانون اساسی شدەاند.

وی همچنین در پایان سخنانش با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش افزود: مسئلەی آموزش بە زبان مادری موضوعی مهم و جای بحث در ایران است کە تبدیل بە دغدغە‌ی بسیاری از مردم شدە و می‌خواهند بدانند آیا آموزش بە زبان مادریشان مهم‌تر است  یا زبان روسی؟

شایان بحث است کە این نمایندەی کرد پیشتر در ابتدای باز شدن مدارس در سال جدید تحصیلی با اشارە بە قول‌وقرارهای حسن روحانی، مسئلەی آموزش بە زبان مادری و حمایت از حقوق اقلیت‌ها در ایران را مطرح نمودە بود.