Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

نشست هیات‌های کوملە و حزب دمکرات کردستان

21/05/2018 | 11:01:58
+A
-A

هیات کوملە، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران، طی نشستی در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان، بر سر مباحث روز، در ارتباط با تغییرات سیاسی کردستان و همچنین ایران بە بحث و تبادل نظر پرداختند.
روز شنبە مورخ ٢٩ اردیبهشت‌ماە سال جاری هیات کوملە بە سرپرستی دبیر کل این حزب، ” کاک سید ابراهیم علیزادە” در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان مورد استقبال دستەی رهبری و در راس آن دبیر کل حزب دمکرات کردستان ” کاک مصطفی مولودی” قرار گرفتند.
در نشست بین دو حزب مسائل چون: تغییر اوضاع در منطقە، پس از خروج آمریکا از قرارداد برجام، انتخابات پارلمان عراق، نقش دخالت‌های ایران در امور مربوط بە عراق و دیگر کشورهای منطقە، موج جدید نارضایتی‌ها در ایران و خاصە کردستان، مسئلەی کرد در ارتباط با معادلات سیاسی ایران و منطقە و همچنین ضرورت همکاری احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم ایران بە بحث و گفتگو گذاشتە شد.
همچنین در ادامە بر این مهم اشارە شد، با توجە بە شکل گیری مبارزات مدنی و شجاعانەی تمامی سطوح جامعەی ایران، این وظیفە بر دوش احزاب سیاسی اپوزیسیون است کە با اتخاذ مواضع روشن و همکاری همەجانبە در راستای تحقق اهدافی کە خواست و ارادەی تمامی طبقات ایران را در بر گیرد، محرک و عامل شکوفایی هرچە بیشتر اعتراضات مدنی و مردمی باشند.

در بخشی دیگر از این دیدار ضمن اشارە بە سیاسیت جدید اتخاذ شدە از سوی آمریکا در راستای فشار هرچە بیشتر بر رژیم حاکم بر ایران بر ضرورت همکاری هرچە بیشتر احزاب سیاسی و تودەهای مردم در گفتار و عمل تاکید شد و بر سر راهکارهای تحقق این مهم تبادل نظر گردید.