Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

اعتصابات گستردە در ایران

26/05/2018 | 11:19:36
+A
-A

با افزایش نارضایتی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌های داخلی و خارجی نظام حاکم، مردم جان‌ بە لب رسیدە در جای جای ایران دست بە اعتراض و اعتصاب زدە و از این طریق صدای نارضیتی خود را بە گوش مقامات و تمام کشورهای جهان می‌رسانند.
در این راستا ۲۳۳حرکت اعتراضی از ۲۷اردیبهشت تا ۲خرداد از سوی مردم شکل گرفتە است.
در همین راستا میتوان بە اعتصابات بازاریان تهران و تبریز در مورخ شنبە ٥ خرداد و تداوم اعتصابات کامیون‌دارای طی پنجمین روز خود در جای جای ایران و اعتراضات در کازرون اشارە نمود.
شایان ذکر است کە این اعتصابات و اعتراضات سراسری در صورت یکپارچگی و همصدایی توان تسلیم نمودن هر قدرتی را دارد، و همانگونە کە دکتر “عبدالرحمان قاسملو” چهل سال پیش بە شیوەی قهرآمیز مقابلە با نظام اشارە نمودند، اعتصابات گستردە و هماهنگ، نظام را بە زانو در خواهد آورد.
بە گفتەی بخشی دیگر از کارشناسان اقتصادی و سیاسی و با توجە بە سیر افزایشی نارضایتی‌ها در ایران، سیلی نارضایتی‌ها بە شکل اعتصاب در آیندەای نزدیک ایران را در برخواهد گرفت.