Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 26/04/2019 | ساعت:

حملە “مدافعان شرق کوردستان” بە یکی از پایگاەهای رژیم در اشنویە

03/08/2018 | 18:23:03
+A
-A

یک تیم “مدافعان شرق کوردستان” در پاسخ بە ملیتاریزە کردن کردستان، بویژە مناطق مرزی کە هر روز شاهد تیراندازی جنایتکارکان رژیم و کشتە و مجروح شدن کولبران زحمتکش کرد است، بی یکی از پایگاەهای رژیم در اشنویە حملە کردند.
بر اساس گزارش سایت رسمی این گروە پنجشنبە مورخ یازدهم مرداد ماە ساعت ١٠ شبانگاە شماری از مبارزان مدافعان شرق کردستان پایگاە “سینگان” در شهر اشنویە را با نارنجک و تیراندازی مورد یورش قرار دادە کە طی آن خساراتی بە پایگاە وارد شدە و موجب رعب و وحشت مزدوران رژیم شدند. این پایگاە مرکز عملیاتی مزدوران رژیم برای تعقیب کولبران و زحمتکشان کرد است کە از روی اجبار و برای تأمین معاش خانوادەی خود کولبری می‌کنند.
در ادامە اطلاعیە مدافعان شرق کوردستان آمدەاست: هدف ما از یورش بە پایگاەهای رژیم از سویی هشدار بە مزدوران محلی جنایتکاران حاکم بر ایران است کە برای خوش خدمتی و در ازای دریافت پول و منافع مادی بیش از این بە میهن و مردم خود پشت نکنند چراکە دست انتقام نزدیک است و از سوی دیگر هشدار بە کارگزاران امنیتی رژیم در منطقە است کە بدانند فرزندان کرد بیش از این اجازە نخواهند داد دستگاەهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی کردستان را بە پادگان بزرگی تبدیل نمایند.
در پایان این اطلاعیە آمدەاست از مزدوران محلی رژیم می‌خواهیم با دوری جستن از خیانت بە ملت کرد، زندگی شرافتمندانەای را آغاز کنند و بدین سان خود را از خشم و نفرت مردم کردستان و “مدافعان شرق کوردستان” در امان دارند.