Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۵ تیر ۱۳۹۸ | 26/06/2019 | ساعت:

سمینار “اتحادیەی ملی دانشجویان کرد” در مقر حزب دمکرات کردستان

28/08/2018 | 11:24:13
+A
-A

روز دوشنبە مورخ ٥ شهریورماه سال جاری، در مقر اصلی حزب دمکرات کردستان سمیناری با هدف “باورمند سازی” و “فراگیری روش‌های مدرن مبارزات مسالمت آمیز” از سوی اتحادیەی ملی دانشجویان کرد بە حاضرین در این سمینار ارائە شد.

سمینار “اتحادیەی ملی دانشجویان کرد” با حضور دبیرکل حزب دمکرات کردستان و شماری از کادر و پیشمرگان حزب، با سکوتی یک دقیقەای بەنشانەی احترام بە شهدای راە آزادی ملت کرد و کردستان، و همچنین چهار شهید تازەی ملت کرد کە در راستای محافظت از طبیعت کردستان جان خود را فدا نمودند دست بکار نمود.
ابتدا “شهین با یزیدپور” با بحث در خصوص “باورمند سازی فرد” بە آسیبشناسی وضع موجود پرداختە و بە ارئەی راهکار‌هایی مختصر در این راستا پرداخت.
وی با بیان این موضوع کە اساس و سرچشمەی باورمندی هر شخص بە خود و در واقع شناخت توانایی های خود و باور بە آن‌ها است موضوع رقابت سالم احزاب را مطرح نمود و اذعان داشت کە احزاب کردستانی موجود در کردستان ایران باید با تمرین دمکراسی سعی نمایند در راستای پیشرفت کردستان ایران و منافع مردم در فضایی سالم و بدور از غرض‌ورزی بە اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بیاندیشند و برای آنان برنامە ریزی نمایند.
در ادامە ” پژمان قبادی” ضمن اشارە بە حرکت مردمی شکل گرفتە در مریوان و شهید خواندن چهار محافظ محیط زیست، ضمن تایید،

این اقدام محیط بانان را نوعی مبارزەی مدنی در مقابل سیاست‌های ” رژیم جمهوری اسلامی” دانست کە هموارە در صدد وارد آوردن خسارت و آسیبی بە ملت کردستان و خاک کردستان میباشد.
وی در ادامەی سخنانش بە تشریح روش‌های جدیدمبارزە پرداخت و در این خصوص ضمن اشارە بە برخی سخنان ” دکتر قاسملو” راهکارهایی را در راستای مدرن نمودن مبارزاتی همەجانبە در زمینەی ” مبارزات مسالمت‌آمیز و استراتژیک” معرفی نمود.
در بخش انتهایی سمینار نیز ضمن تاکید بر اینکە قدر واقعی در تودەهای مردم میباشد، از سوی ” اتحادیەی ملی دانشجویان کرد” نوید برگذاری “کارگروه” و “وورکشاپ‌هایی” در راستای موضوعات بحث شدە در این سمینار دادە شد.