Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 26/04/2019 | ساعت:

بیانیە: حملە هوائی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بە پایگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

09/09/2018 | 00:17:21
+A
-A

مردم آزادیخواه کردستان!

احزاب و نیروهای سیاسی کردستان و ایران!

مراکز و نهادهای حقوق بشری!

جمهوری اسلامی ایران هر اندازە بیشتر در داخل کشور با موج نارضایتیهای مردم و در خارج کشور با فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی روبرو می شود، بیشتر بە سرکوب و تجاوز و جنایت و ترور بر علیە آزادیخواهان کردستان و ایران در داخل و خارج کشور پناه می برد.

همانطوریکە در اطلاعیەی ظهر امروز هم بیان شدە بود، ساعت ١٠ و ٤٥ دقیقە امروز شنبە ٨ سپتامبر (١٧ شهریور ١٣٩٧) قلعە دمکرات، پایگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان؛ در حالیکە پلنوم کمیتە مرکزی حزب در حال برگزاری بود، از جانب  جمهوری اسلامی ایران آماج حملات هوائی سپاه پاسداران قرار گرفت. شایان ذکر است کە پایگاه دفتر سیاسی حزب کە در نزدیکی شهر کویسنجق و در عمق خاک اقلیم کردستان قرار گرفتە است، همان مکانی است کە در شب یلدای ١٣٩٥ شمسی (٢١ دسامبر ٢٠١٦) مورد هدف حملەای تروریستی قرار گرفت کە طی ان متاسفانە ٧ نفر شهید شدند.

همزمان با این حملە هوائی موشکی امروز بە پایگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران در منطقە در حال گشت زنی بودند. در اثر این حـملە موشکی، متاسفانە ١٤ مبارز دمکرات شهید و نزدیک بە چهل تن از کادرها و اعضای حزبمان زخمی شدەاند (اسامی و مشخصات شهدا در پایان ضمیمە بیانیە ذکر شدە است). از آنجا کە پایگاه دفتر سیاسی حزب در واقع محل دفاتر مراکز و جمعیتهای مدنی است، شماری از زنان و کودکان  و افراد سالخوردە در این حملە زخمی شدەاند و بە دفاتر آنان نیز خسارت مالی زیادی وارد شدە است.

حملە جنایتکارانە جمهوری اسلامی ایران بە پایگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در حالی سازماندهی شدە بود کە شب گذشتە جلادان رژیم خونخوار جمهوری اسلامی، ٣ زندانی سیاسی کرد بە نامهای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را ، با وجود تقاضای مراکز دفاع از حقوق بشر برای لغو اعدامشان،  اعدام کردند. همچنین از چند روز گذشتە توپباران جمهوری اسلامی ایران بە سوی خاک اقلیم کردستان در مرزهای پیرانشهر و سوران شروع شدە بود.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، ضمن محکوم کردن حملە موشکی جمهوری اسلامی بە سوی پایگاههای حزب در خاک اقلیم کردستان و همچنین جنایت این رژیم در اعدام کردن ٣ زندانی سیاسی کرد، تاسف عمیق و تسلیت خود را بە خانوادەها و همسنگران شهدا و آحاد مردم کردستان اعلام می کند و امیدوار است کە هرچە زودتر زخمیان، بهبودی کامل بیابند.
هرچند شهادت جمع کثیری از اعضاء رهبری و زنان و مردان پیشمرگ و مبارزین دیرین و  گرانمایە، برای حزب دمکرات کردستان و جنبش آزادیخواهی شرق کردستان، خسارتی بزرگ و ضربەای دردناک است، ولی حزب دمکرات کردستان این اطمینان را بە همە دلسوزان حزب و مردم کردستان میدهد کە  وقوع چنین جنایاتی، حزب را در مبارزە برای اهدافش و پیکار علیە رژیم دیکتاتور و خونخوار جمهوری اسلامی، مصمم تر می کند. حملات و ضربەهای جمهوری اسلامی ایران بر علیە رهبران و مبارزین حزب دمکرات کردستان هر اندازە بزرگ و دردناک  هم باشد ، خللی در ارادە این حزب جهت مبارزە با رژیم  جمهوری اسلامی وارد نمی کند. فرزندان دلسوز ملت کرد هم همچنان کە در گذشتە ثابت کردەاند نمیگذارند اسلحەی مبارزین کرد بر روی زمین بیفتد و راه شهیدان را ادامە میدهند.

ما ضمن قدردانی از پشتیبانی مردم دلسوز کویسنجق و  کادر پزشکی و مراکز  درمانی و  خدماتی این شهر برای کمک رسانی  بە زخمیها و ساکنان کمپهای حزب دمکرات کە بر اثر این حملات آوارە شدە بودند،اعلام میداریم کە دها مجروح حملات فوق و صدها خانوادە کە خانە و سکونتگاە خود را ترک گفتەاند بە همکاری عاجل انسانی نیازمندند .

انتظار داریم و امیدواریم کە جدیدترین جنایات جمهوری اسلامی بر علیە حزب دمکرات و فرزندان دربند کرد، با اعتصاب عمومی و  نارضایتی متحدانه‌ی ملت کرد در کردستان ایران پاسخ دادە شود. از احزاب و گروههای سیاسی و مبارز کرد و ایرانی در اقلیم کردستان و خارج از کشور نیز تقاضامندیم کە با تظاهرات و گردهمایی اعتراضی و اکسیون های مختلف دیگر، جدیدترین جنایت جمهوری اسلامی ایران را محکوم سازند.

از مراکز و نهادهای بین المللی و افکار عمومی جهان خواستاریم کە در مقابل این تجاوز و جنایات جمهوری اسلامی بر علیە آزادیخواهان کرد در داخل ایران و خارج از کشور، بویژە در برابر قتل و عام امروز مبارزان حزب دمکرات ، سکوت خود را بشکنند و اعلام موضع کنند.

اینکە کە جمهوری اسلامی ایران در دو جنایت جدیدش، همزمان جان شمار زیادی از تلاشگران و مبارزین کرد عضو چندین حزب و گروه سیاسی متفاوت در کردستان ایران را آماج اهداف جنایتکارانەاش قرار دادە است، بجاست همە ما احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان ایران را بە سوی اتحاد، همکاری و  مبارزە مشترک  و تقویت و تشدید  مبارزە تا پایان عمر ننگین و سرشار از سرکوب و جنایت این رژیم سوق دهد.

درود بر شهدای امروز حزب دمکرات و مردم کردستان،

ننگ و مرگ بر رژیم دیکتاتور و خونخوار جمهوری اسلامی ایران

دفتر سیاسی

حزب دمکرات کردستان

 

 بعدازظهر شنبە ١٧ شهریورماه

١٣٩٧ (٨سپتامبر ٢٠١٨)