Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 26/04/2019 | ساعت:

پیام دبیرکل حزب دمکرات کردستان در پی حملە موشکی بە قلعە دمکرات

11/09/2018 | 01:41:27
+A
-A

اعضا و هوادارن حزب دمکرات کردستان!

مردم مبارز کردستان!

دوستان ملت کرد!

همانگونە کە آگاهید، صبح روز 17 شهریور 1397 شمسی در حالیکە جلسه کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان در حال برگزاری بود، جمهوری سلامی مقر دفتر سیاسی حزبمان و محل برگزاری جلسە را موشکباران نمود. در نتیجە، متأسفانه جمعی از اعضای رهبری حزب و کادر و پیشمرگان حزب شهید، و شمار دیگری از رفقایمان زخمی شدند.

این اولین بار نیست کە رژیم ایران در خارج از مرزهای خود و بیرون از میدان اصلی مبارزە ما با این رژیم، رهبری حزب دمکرات را هدف میگیرد. آنچه تازگی دارد اینست کە جمهوری اسلامی در نتیجه تهدیداتی کە بر آیندە خود إحساس میکند، تصمیم دارد وحشیانەتر از هر زمان دیگری با تجاوز هرچە بیشتر بە مرزهای قانونی و انسانی، بر ما ضربە وارد نماید. اینکە حزب دمکرات کردستان و رهبری این حزب هدف این تهاجم کم نظیر قرار میگیرد بدانجهت است کە جمهوری اسلامی هراندازە که از ناحیە فشارهای خارجی نگران است، سەد چندان مرعوب نیروی مردم و جنبش سیاسی کردستان، خصوصا حزب ما بعنوان پرچمدار مبازرات همە جانبە علیه این رژیم گشتە و آن را تهدیدی جدی بر بقای خود میداند.

حملە موشکی رژیم بە دفتر سیاسی حزب ما، طبق همە معیارها محکوم است. اگرچە حزب مفتخر است کە در مقابل یورش جمهوری اسلامی بە مردم کردستان مقاومت مسلحانە نمودە و بعنوان یک حزب مبارز برای دفاع از بقا و موجودیت ملتمان دارای نیروی پیشمرگ است، اما ما همیشە خواهان راه حل سیاسی برای مسئلە کرد در ایران بودەایم و برای فراهم نمودن بستر سیاسی و دمکراتیک در این کشور هزینەهای سنگینی نیز دادەایم. ولی جواب جمهوری اسلامی بە خواست برحق و مسالمت آمیز مردم کردستان و حزب ما همیشە ترور و اعدام و سرکوب گستردە، نە تنها صرفاعلیە مبارزین حزب ما، بلکە علیە فعالین مدنی داخل کشور نیز بودەاست.

در شرایط حساسی کە بە دلیل این حملە وحشیانه بوجود آمدە، از سوی رهبری حزب و رفقای دفتر سیاسی مأموریت دارم تا از راه این پیام، نخست تشکر و سپاس صمیمانە خود را نثار مردم میهن‌پرست کردستان، خصوصا مردم عزیز شهر کویسنجق، نهادهای امنیتی و اورژانس و بهداشت حکومت اقلیم کردستان و بطور کل همە نهادها و افرادی نماییم کە از اولین لحظات این جنایت تا کنون بە یاریمان شتافتند و از هیچ کمکی در مواجهە  با این فاجعه دریغ ننمودند. آنان بە حقتقت نشان دادند کە فراتر از مسئولیت اخلاقی و انسانی، محرک بالاتری نیز دارند کە همانا هم ملیت بودن است. همچنین نهایت تشکر را از همە مبارزین و میهن‌پرستانی داریم کە از داخل و خارج کشور در غم از دست دادن جمعی از بهترین مبارزین حزبمان ابراز همدردی و حمایت نمودەاند.

چند و چون و عواقب مرحلە نوین حملات و تجاوزات جمهوری اسلامی و تأثیرات آن بر شرایط مبارزە ما، نیازمند مطالعه و افشاکردن، و درس گرفتن بیشتر است. برای همە این امور نیازمند تلاش و همت هرچە بیشتر همە مبارزان دمکرات و هماهنگی و اتحاد بیشتر نیروها و طرفها و، همیاری دوستان ملت کرد در مجامع میدیایی و سیاسی ایران، منطقە و جهان هستیم.

همانگونە کە همە میدانید حزب ما عادت دارد کە ضربات سنگین را تحمل کند. این بار نیز حزب ما با دلگرمی و اتکا بە ایمان و ارادە مبارزان دمکرات و پشتیبانی مردم کردستان، علیرغم سنگینی و جگرسوز بودن این فاجعه و جنایت، بە مبارزە مداوم تا رسیدن بە خواستهای برحق ملت کرد ادامە میدهد و اجازە نمیدهد مشعل دست رفقای شهیدمان برای یک لحظه بر زمین افتد.

درود بر روح پاک شهدای موشکباران قلعه دمکرات.

مرگ و رسوایی برای جمهوری اسلامی.

پیروز باد مبارزە برحق ملت کرد و جنبش آزادیخواهانە ایران.

مصطفی مولودی

دبیرکل حزب دمکرات کردستان

٢٠ شهریور ١٣٩٧ خورشیدی