Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۵ تیر ۱۳۹۸ | 26/06/2019 | ساعت:

جنایتی دیگر بر پیشانی رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی

11/09/2018 | 18:36:47
+A
-A
رضا محمدامینی

همچنانکە مستحضر هستید روز شنبە ١٧ شهریورماە رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرارگاە اصلی حزب دمکرات کردستان در نزدیکی شهر کویە در اقلیم کردستان عراق را بە موشک بست کە طی آن متأسفانە دەها تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان بەشهادت رسیدە و یا مجروح شدند. در جریان این موشکباران همچنین دو تن از پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران نیز بە شهادت رسیدند. این جنایت سپاە پاسداران جمهوری اسلامی با محکومیت گستردەی احزاب و سازمان‌های کردستانی و ایرانی و همچنین سازمان‌ها و محافل و مجامع جهانی مواجە گردید و جملگی با حزب دمکرات و قربانیان این رویداد خونین همدردی و همبستگی خود را اعلام داشتند.
سپاە پاسداران رژیم ضمن قبول مسئولیت این اقدام تجاوزکارانە و شنیع، در کمال وقاحت وبی‌آبرویی از آن دفاع کردە و از تکرار چنین اقدام جنایتکارانەای خبر دادەاست. این در حالی است کە از سویی موشک‌های سپاە عمق خاک کردستان عراق را هدف قرار دادەاند و بر اساس تمامی معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی، چنین اقدامی تجاوز بە حریم کشور همسایە و نقض تمامیت ارضی محسوب می‌شود و از سوی دیگر دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان و پارلمان اقلیم و همچنین دو حزب عمدەی کردستان عراق، اتحادیەی میهنی کردستان و پارت دمکرات کردستان وسایر احزاب کردستانی موجود در پارلمان این منطقە، حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردەاند و خواستار پایان دادن بە این اقدامات تجاوزکارانە شدەاند.
تردیدی نیست این اولین و آخرین جنایت رژیم کردستیز جمهوری اسلامی نبودە و نخواهد بود. خلق کرد در کردستان ایران و فرزندان برومندش در آیندە نیز باید شاهد اقدامات سرکوبگرانە، تروریستی و جنایت‌هایی همچون ترور رهبران حزب دمکرات، بمب‌گذاریهایی نظیر عملیات بمب‌گذاری در شب یلدا در مقابل دفتر سیاسی حزب و همچنین بمباران و موشکباران پایگاەهای مبارزان کرد باشند؛ چرا کە جمهوری اسلامی نشان دادەاست ماهیتی ضد خلقی، واپسگرا و جنایتکارانە دارد و با هرگونە حرکت‌ آزادیخواهانە و حق‌طلبانەی تودەهای مردم ایران، خصوصأ خلق کرد، آنهم نە تنها در کردستان ایران، بلکە در تمامی بخش‌های کردستان ضدیت دارد و درصدد سرکوب آن برخواهد آمد.
در حین حال موشکباران قلعەی دمکرات نشان داد این رژیم تا چە اندازە از حزب دمکرات و پایگاە مردمی این حزب در میان تودەهای مردم کردستان در هراس است و بخوبی درک کردەاست اگر تشکیلات علنی و رهبری و پیشمرگان حزب دمکرات اینک در کردستان عراق و در مناطق مرزی مستقر هستند، این حزب در میان تودەهای میلیونی مردم کردستان ایران ریشە دارد و در صورت تداوم روند کنونی کە بە تضعیف هرچە بیستر پایەهای نظام خواهد انجامید، این کادرها و پیشمرگان مبارز و نستوە حزب دمکرات هستند کە با آغوش باز از سوی تودەهای مردم کردستان پذیرفتە خواهند شد.
از سوی دیگر انگار موشکباران قرارگاە اصلی حزب دمکرات کردستان و کشتە و مجروح شدن دەها تن از مبارزان حزب، جنایتکاران حاکم بر ایران را سیراب نکردەاست. در روز شنبە ١٧ شهریورماە دستگاە قضایی رژیم سە تن از زندانیان سیاسی دربند را بە نام‌های زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی کە پیشتر در دادگاەهای فرمایشی بە مرگ محکوم کردە بودند، برغم درخواست‌های بین‌المللی سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعدام کرد و روز دوشنبە نیز در زندان میاندوآب یک زندانی سیاسی دیگر بە نام کمال احمدنژاد کە بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان و کشتن یک پاسدار سابق محکوم بە مرگ شدە بود، حکمش بدون اطلاع خانوادەی وی بە اجرا درآمد. این چهار تن و دو تن دیگر کە طی چند روز اخیر در زندان‌های رژیم جان سپردند نشاندهندەی اوج قساوت و کردستیزی جنایتکاران حاکم بر ایران است. زندانیانی کە تحت انواع شکنجەهای جسمی و روحی ناچار از گفتن اقاریری شدند کە بعدأ همەی آنها را تکذیب کردند. زندانیانی کە حتی بە وکیل دسترسی نداشتند و بعضأ وکلای کردی کە بطور رایگان دفاع از انان را بر عهدە گرفتند بە زندان افکندە شدند.

بی‌گمان بمباران قرارگاە دفتر سیاسی و کشتار فرزندان برومند خلق کرد در صفوف حزب دمکرات و همچنین در کشتارگاەهای رژیم جمهوری اسلامی نە قادر است خلق کرد و حزب دمکرات را بە زانو درآورند و نە تغییری در سرنوشت محتوم این رژیم کە همانا سرنگونی و ورق خوردن یکی از صفحات سیاە تاریخ ایران است را ایجاد خواهند کرد. جمهوری اسلامی بیش از هرزمانی در تنگنا قرار دارد و سردمداران رژیم خطر سقوط نظام پوسیدەاشان را با همەی وجود حس کردەاند و می‌دانند اینبار هیچ راە گریزی برایشان باقی نماندە و باید بە ارادەی تودەهای مردم ایران گردن نهند. این رژیم در داخل با موج نفرت و بیزاری مردم و بزرگترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی روبروست و در سیاست خارجی نیز بیش از هر زمانی در عرصەی بین‌المللی با انزوا مواجە شدەاست. تردیدی نیست جامعەی جهانی بیش از این جرثومەی جمهوری اسلامی را کە خاورمیانە را بە جولانگاە خود تبدیل ساختەاست تحمل نخواهند کرد و اقدامات جنایتکارانەی جمهوری اسلامی همانند، سرکوب حرکت‌های اعتراضی تودەهای جان بە لب رسیدەی مردم ایران و موشکباران قرارگاە حزب دمکرات کردستان و کشتار زندانیان سیاسی کرد می‌تواند نشانەی آشکاری از واپسین تقلاهای مذبوحانەی رژیم برای سرپا نگهداشتن ارکان این نظام فاسد باشد.