Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

کوردستان در اعتصاب سراسری

12/09/2018 | 10:12:09
+A
-A

مردم کوردستان امروز چهارشنبە ٢١ شهریورماه ١٣٩٧ برابر با ١٢ سپتامبر ٢٠١٨، در شهرهای بانە، سقز، مریوان، سنندج، مهاباد، اشنویە، پیرانشهر، بوکان، پاوە و.. دست بە اعتصاب سراسری زدند. بر طبق اخباری کە از شهرهای کوردستان بە دستمان رسیدە است امروز از صبح تا هم اکنون در شهرهای بانە، سقز، مریوان، سنندج، مهاباد، اشنویە، پیرانشهر، بوکان، پاوە و.. مردم اعتصاب سراسری وسیعی را آغاز کردەاند کە هنوز ادامە دارد. برطبق اعلام قبلی و درخواست فعالین مدنی کورد و مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از مردم کورد درخواست شدە بود برای اعلام نارضایتی از موشکباران کردن قلعە دمکرات توسط سپاه پاسداران و اعدام زندانیان سیاسی کورد روز چهارشنبە در حرکتی مدنی، مردم در شهرهای مختلف کوردستان از خانە بیرون نیایند و بازار و ادارات اعلام اعتصاب سراسری بکنند؛ کە مردم همیشە پشتیبان مبارزە برحق ملت کورد بە این اعتصاب گستردە پیوستند و بە حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نە بزرگی گفتند تا بداند قلعە دمکرات در همە شهرهای کوردستان است و با اعدام کردن جوانان کورد نمیتواند مانعی باشد برای ادامە مبارزە آزادیخواهان کورد.