Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

دیدار هیأت نمایندگی حزب دمکرات کردستان از دفتر سازمان ملل متحد در نروژ

14/09/2018 | 14:56:40
+A
-A

هیأت نمایندگی حزب دمکرات کردستان متشکل از رفقا “حسن غمبار”، مسئول کمیتەی نروژ، “کریم اللەویسی”، مسئول ارتباطات کمیتەی حزب در نروژ و “ناسر قادرپور”، مسئول کل اتحادیەی میهنی دانشجویان کرد در خارج از کردستان، از دفتر اصلی سازمان ملل متحد واقع در نروژ دیدار بعمل آوردند و از سوی دبیرکل این سازمان در این کشور خانم ” آناکاترینا سیلویا” و ” یوناس ایورسون” مشاور سیاسی بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.
در این دیدار ” ناسر قادرپور” در خصوص اوضاع ملت کرد در ایران، ” فتوای خمینی علیە ملت کرد”، اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی و ترور رهبران حزب دمکرات و دەها تن از مبارزان کرد، اعدام زندانیان سیاسی، و آخرین اقدام تروریستی این رژیم فاسد کە حملەی موشکی در تاریخ ١٧ شهریورماه سال جاری بە مقر اصلی حزب دمکرات کردستان، ” قلعەی دمکرات” در عمق خاک کردستان عراق بود و منجر بە شهادت و مجروح شدن دەها تن از مبارزان و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان شد را بە بوتەی بحث گذاشت و اسنادی را در این خصوص بە میزبانان ارائە داد.
در چهارچوب همین دیددار هیأت حزب دمکرات کردستان از دبیرکل دفتر سازمان ملل متحد در این کشور خواست کە بە یاری حزب و اعضای آن شتافتە و تمامی سازمان‌ها و نهادهای وابستە بە سازمان UN را از این اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسلامی مطلع نمودە و آن را محکوم نمایند.
گفتنی است کە در این دیدار در خصوص احتمال حملەی مجدد و انجام اقدامات تروریستی مشابە دیگر در جهت ضربە زدن بە احزاب کردستان ایران نیز سخن بە میان آمد.
در پایان این دیدار از سوی دبیرکل و مشاور دفتر سازمان ملل متحد در نروژ مختصری در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان صحبت شد و در راستای رساندن صدای آزادیخواهی ملت کرد بە گوش جهان و روشن‌تر نمودن مسئلەی کرد در کردستان ایران، راهکارها و پیشنهاداتی بە هیأت نمایندەی حزب دمکرات کردستان ارائە گردید. همچنین این سازمان ضمن اعلام حمایت مجدد خود از حقوق بر حق ملت کرد اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسلامی را در حملەی موشکی بە مقرات حزب دمکرات محکوم نمود و آنرا ناروا و بی‌رحمانە خواند.