Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

تقدیرنامەی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

22/09/2018 | 10:24:43
+A
-A

تقدیرنامە و درخواست اقدام بیشتر از شورای امنیت سازمان ملل متحد
جهت اطلاع و توجە نمایندە ایالات متحدە آمریکا در سازمان ملل متحد و دیگر نمایندگان دائمی شوارای امنیت
کمتر از دو هفتە پس از حملات موشکی ایران بە قرارگاە اصلی حزب ما (حزب دمکرات کردستان)، نیکی هیلی نمایندە دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شواری امنیت این سازمان، بطور رسمی با اشارە بە این یورش، آن را محکوم و تقبیح کرد. این مهمترین واکنش بین‌المللی متعاقب این حملات است کە در بالاترین نهاد تصمیم‌گیرندە بین‌المللی مطرح شدەاست.
پر واضح است یورش موشکی بە قرارگاە اصلی حزب ما، تنها بدین منظور نبود کە ایران رهبری حزب ما را از میان بردارد. بلکە رژیم ایران با این یورش همچنین خواست بار دیگر جامعەی جهانی را بە سخرە گیرد و توان آشوب و ویرانگری خود در منطقە را بەرخ بکشد.
لذا، ضمن تقدیر از تیم دیپلماسی آمریکا کە توجە شورای امنیت سازمان ملل متحد را بسوی یورش جمهوری اسلامی بە قرارگاە اصلی حزب ما جلب کردەاست، از دیگر اعضای دائمی شوارای امنیت خواستاریم پاسخ مثبتی بە تلاش‌هایی بدهند کە آمریکا بمنظور واکنش سازمان ملل متحد در برابر مانور و تحرکات ویرانگر ایران در منطقە براە انداختەاست.
در صورتکە بە دلائل سیاسی هیچ راهکار سریع در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ نگردد، ما براین باوریم کە این وظیفە و مسئولیت ایالات متحدە آمریکا است کە فراتر از اطلاعیە و اعلام موضع، گام عملی و فوری بردارد تا مانع از ان شود کە جمهوری اسلامی ایران جنایاتی از این دست علیە حزب ما و اشخاص مدنی نزدیک بە حزب ما و دیگر احزاب سیاسی کرد ایران در کردستان عراق را تکرار نماید.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
کویسنجق ٢١ سپتامبر ٢٠١٨