Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 26/04/2019 | ساعت:

برگزاری گردهمایی کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان

04/10/2018 | 14:07:17
+A
-A

روز چهارشنبە یازدهم مهرماە، گردهمایی بزرگی با شرکت دەها تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان در یکی از سالن‌های قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان برگزار شد. در این گردهمایی مصطفی مولودی دبیرکل حزب پیرامون موشکباران جنایتکارانەی جمهوری اسلامی در ١٧ شهریورماە و تبعات آن کە دامنگیر رژیم در داخل و خارج از کشور شدە و دیگر مسائل مربوط بە تحولات منطقە، ایران و کردستان بە ایراد سخن پرداخت.
این نخستین گردهمایی اعضای رهبری و کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان در قلعەی همیشە سربلند دمکرات پس از موشکباران بزدلانە و زبونانەی سپاە پاسداران رژیم بود. این گردهمایی با یک دقیقە سکوت در گرامیداشت یاد شهدای کردستان آغاز گشت.
در پی آن رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ضمن تسلیت مجدد بە خانوادەی شهدای ١٧ شهریور و آرزوی سلامتی هرچە سریعتر برای مجروحان این حادثە، پیرامون حملەی موشکی رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی و شهادت ١٤ تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان و همچنین زخمی‌شدن بیش از ٤٠ تن از مبارزان دمکرات سخنانی ایراد نمود.
کاک مصطفی با بیان اینکە حزب دمکرات کردستان طی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و در کوران مبارزە علیە ارتجاع حاکم هموارە مورد ترور، حملات توپخانە، بمباران هوایی قرار گرفتە و در این میدان آبدیدە شدەاست تصریح کرد، موشکباران قلعەی دمکرات نقض آشکار حق حاکمیت دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان بود و این رژیم با این حرکت خود نشان داد برای نابودی مخالفان سیاسی‌اش از هیچ اقدامی رویگردان نیست. وی با اشارە بە کینە و نفرت این رژیم از فرزندان خلق کرد، چە آنانی کە در صفوف احزاب کردستانی و در رأس آنان حزب دمکرات کردستان بە پیکار آشکار با جمهوری جهل و جنایت حاکم برخاستەاند و چە مبارزانی کە در زندان‌های رژیم بدار آویختە می‌شوند، اظهار داشت، آنچە برای این رژیم اهمیت دارد سرکوب ملت کرد و از میان برداشتن مبارزان راە رهایی این ملت است، با این وصف مردم کردستان با اعتصاب سراسری خود در ٢١ شهریور ماە و محکومیت جنایات ١٧ شهریورماە بە رژیم حاکم بر ایران نشان دادند هموارە پشت و پناە مبارزان خود هستند و این رژیم هیچ پایگاه و منزلتی در میان خلق کرد ندارد.
دبیرکل حزب دمکرات در ادامە سخنان خود بە همبستگی مردم اقلیم کردستان عراق، بویژە مردم شهر کویە اشارە کرد و گفت جمهوری اسلامی بسیار کوشیدەاست از هر طریق ممکن میان حزب دمکرات و مردم این بخش از کردستان شکاف و اختلاف ایجاد نماید، ولی مردم کویە در این حادثە با همبستگی بی‌مانند خود، ارج و قرب حزب دمکرات کردستان را بار دیگر بە نمایش گذاشتند. در بخش پایانی سخنانش، کاک مصطفی مولودی بە مسائل درون‌حزبی و چگونگی ترمیم خسارات واردە ناشی از بمباران موشکی جمهوری اسلامی و مقابلە با ترفندهای رژیم اشارە کردند.
پس از پایان سخنان دبیر کل حزب مسئول کمیسیون سیاسی_ نظامی حزب کاک حسن قادر زادە طی سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از کادرها و پیشمرگان حزب کە در روز موشکباران توانستند با رعایت نظم و دسیپلین، بە کمک مجروحان بشتابند، پیرامون وظایف پیش روی ارگان‌های حزبی سخنانی ایراد نمودند.