Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم یادبود شهدای موشکباران “قلعەی دمکرات”

18/10/2018 | 13:31:01
+A
-A

حزب دمکرات کردستان مراسم یادبودی را در گرامیداشت یاد و خاطری شهیدان موشکباران “قلعەی دمکرات برگزار کرد. در این مراسم کە در سالن “میدیا”ی شهر اربیل برگزار شد بیش از ٧٠٠ تن شرکت نمودند.

مراسم یادمان شهدای ١٧ شهریور روز چهارشنبە ٢٥ مهرماە ١٣٩٧ خورشیدی ( ١٧ اکتبر ٢٠١٨) با شرکت نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی هر چهار بخش کردستان، شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهیختگان اقلیم کردستان، کردستان ایران و صدها تن از دوستان و دلسوزان حزب دمکرات کردستان و همچنین چندین تن از فعالان رسانەای داخلی و خارجی برگزار شد و از شهدای این رویداد و خانوادەهایشان دلجویی بعمل آمد.

این مراسم کە رفقا علی بداغی و بیان چوکلی مجری آن بودند، با سرود ملی”ای رقیب” و یک دقیقە سکوت بە پاس گرامیداشت یاد شهدا آغاز گشت. سپس شمع یادبود شهیدان ١٧ شهریور از سوی خانوادەی شهدا روشن شد.

در پی آن دکتر آسو حسن‌زادە معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان از سوی هیأت آمادەسازی مراسم یادبود شهیدان قلعەی دمکرات بە ایراد سخن پرداخت. وی در میانەی سخنان خود تصریح کرد کە برغم کاری بودن ضربەی موشکباران شهادت شماری از مبارزان دمکرات این حزب همچنان استوار و پابرجا است بیش از گذشتە در میان تودەهای مردم کردستان محبوب است. رفیق حسن‌زادە ضمن اشارە بە ماهیت متضاد مبارزەی حزب دمکرات و ماهیت جمهوری اسلامی، بر ضرورت حمایت بین‌المللی از مبارزەی خلق کرد در کردستان ایران و اتحاد هرچە بیشتر جامعەی جهانی علیە ترکتازی و جمهوری اسلامی تأکید کرد.

بە دنبال آن پیام حزب دمکرات کردستان بدین مناسبت از سوی رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب قرائت گردید. کاک مصطفی در پیام خود ضمن یادآوری بسترها، دلائل و پیامدهای موشکباران قلعەی دمکرات، جنبەهای مختلف شرایط پس از این جنایت را از منظر و سیاست‌های حزب دمکرات تشریح کرد. بخشی از جستارهای این نوشتار عبارت بودند از، هدف و نیاز جمهوری اسلامی از حملەی موشکی بە قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، واکنش‌های داخلی و خارجی در قبال این یورش، فعالیت‌های مستمر و چشمگیر مبارزان دمکرات پس از موشکباران قرارگاە دفتر سیاسی، ارزیابی حزب دمکرات از وضعیت جمهوری اسلامی و احتمال تکرار چنین حملاتی علیە حزب دمکرات و دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزسیون رژیم  و انتظارات از جامعەی جهانی، دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان، جهت ممانعت از جمهوری اسلامی در انجام اقدامات تروریستی و یورش بە مخالفان سیاسی در اقلیم کردستان.

بە دنبال سخنان دبیر کل حزب دمکرات کردستان،  یک فیلم مستند پیرامون جزئیات حملەی موشکی بە حزب دمرات کردستان و بازتاب آن بە نمایش گذاشتە شد. در پی آن آقایان “دکتر محمود عثمان”، شخصیت سیاسی برجستەی کردستان عراق و دوست دیرین حزب دمکرات، “دکتر کاوە محمود”، دبیر کل حزب کمونیست کردستان، “امید خوشناو”، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کردستان در پارلمان کردستان پیام خود را قرائت کردند و در آن با محکوم کردن اعمال تجاوزکارانەی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقە، بویژە یورش موشکی بە حزب دمکرات کردستان در خاک اقلیم کردستان، بر ضرورت اتحاد و همبستگی تمامی نیروهای کردستان در برابر مخاطرات پیش‌روی کنونی کە جایگاە و موقعیت ملت کرد را هدف قرار دادەاند تأکید نمودند.

سپس پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از سوی آقای “حسین نازدار”، عضو هیأت اجرایی مرکز سیاسی “حدکا” قرائت گردید. در پی آن پیام خانوادە شهدای ١٧ شهریور از سوی “خانم ثریا پیروان”، همسر “شهید هاشم عزیزی”، قرائت گردید و سپس گروە هنری حزب دمکرات کردستان سرود زیبایی را با صدای هنرمندان “انور” و ‘کردستان” عزیزیان اجرا کردند. ویدئوی بیوگرافی شهیدان قلعەی دمکرات و دکلمەی سرودەای از سوی خانم “خدیجەی معذور” بخش دیگری از مراسم یادبود شهیدان بودند.

در بخش دیگری از این یادوارە پیام اتحادیەی زنان دمکرات کردستان کە در جریان یورش موشکباران رژیم “سهیلا قادری”،  دبیر کل این اتحادیە و “نسرین حداد”، دبیرکل پیشین آن بە شهادت رسیدند از سوی خانم “شلیر محمودی”،  دبیرکل جدید اتحادیە زنان دمکرات قرائت گردید. وی سپس از رفقا “منصور خسروی” همسر شهید سهیلا و “مصطفی حکیم‌زادە”، از بستگان نزدیک شهید نسرین درخواست کرد از پورترە این دو شهید پردەبرداری کنند.

در ادامەی این مراسم چندین سرود و شعر حماسی از سوی هنرمندان و شعرای کرد تقدیم گردید.

در حاشیەی این مراسم نمایشگاهی از بقایای موشکباران قلعەی دمکرات و همچنین نمایشگاە فتوگرافی کە از سوی هنرمندان “بیان سهرابی”، “شورش آهی” و “امید رحمانی” آمادە شدەبود توجە حاضران را بە خود جلب کرد.

شایان ذکر است احزاب و سازمان‌‌هایی کە بە مناسبت موشکباران قلعەی دمکرات پیام ارسال داشتەبودند و در این مراسم بە آنها اشارە شد عبارت‌بودند از: اتحادیە میهنی کردستان، جنبش تغییر(گۆڕان)، اتحادیە اسلامی کردستان، پارت اتحاد دمکراتیک(پەیەدە)، کوملە زحمتکشان کردستان، پارت کارگران و رنجبران کردستان، کوملەی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، جنبش دمکراتیک خلق کردستان، اتحادیە دمکرات کردستان ایران، اتحادیە ملی دمکرات کردستان، پارت استقلال کردستان، اتحادیە دمکرات کردستان(رۆژاوا)، جبهەی دمکراسی خلق، حزب زحمتکشان کردستان، سازمان خبات کردستان ایران و شورای پناهندگان سیاسی ایران در سلیمانیە.