Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

متن نوشتار دبیرکل حزب دمکرات کردستان در مراسم یادبود شهیدان ١٧ شهریور

23/10/2018 | 17:37:37
+A
-A

 مصطفی مولودی: جامعەی جهانی باید حد و مرزی برای بحران‌آفرینی جمهوری اسلامی تعیین نماید.

 

 

هم‌میهنان گرامی!

میهمانان ارجمند!

شرکت‌کنندگان محترم مراسم یادبود شهیدان ١٧ی شهریورماە ١٣٩٧ “قلعە دمکرات”!

بە شما خیر مقدم می‌گویم برای شرکت در مراسم یادبود شهیدان روز شنبە ٨ سپتامبر ٢٠١٨ میلادی. در این روز بە دلیل یورش موشکی جمهوری اسلامی ایران بە مرکز سیاسی و رهبری حزب دمکرات کردستان، ١٤ تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب شهید و بیش از ٤٠ تن نیز مجروح شدند. در این مجال اجازە می‌خواهم بار دیگر بە نام حزب دمکرات کردستان مراتب تسلیت خود را بە مردم کردستان، خانوادە شهدا و همرزمانشان تقدیم دارم

 

حضار گرامی!

توجیە و بهانەی اصلی حکومت جمهوری اسلامی برای موشکباران قلعە دمکرات، همچنانکە در رسانەهای وابستە بە سپاە پاسداران بدان اشارە شدە، این است کە آنان بوضوح می‌گویند مرکزی کە ما بە آن حملە کردیم، امنیت کشور ایران را بە مخاطرە افکندە بود. البتە همانگونە کە در اطلاعیە سپاە پاسداران آمدە و در ویدئویی کە از این عملیات منتشر شدە، دیدە می‌شود کە پهباد بر آسمان قلعەی دمکرا ت در حال گردش است و محل نشست کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان نشانەگیری کردەاست. رژیم جمهوری اسلامی عمدا چنین می‌نمایاند کە حزب دمکرات آنچنان عملیات نظامی گستردەای بە انجام رسانیدە کە حکومت ناچار از چنین پاسخی شدەاست. این رژیم دم از امنیت می‌زند در حالیکە طی چهار دهە حاکمیت خود در داخل کشور با پایمال کردن سیستماتیک حقوق بشر، با غصب حقوق ملیت‌های تشکیل‌دهندەی ایران و نادیدە گرفتن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، با دیکتاتوری و سرکوب هرگونە نارضایتی سیاسی و مدنی تودەهای مردم ایران و در خارج کشور نیز با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت این کشورها، خود بزرگترین بحران‌ها و ناامنی را در داخل ایران و خاورمیانە خلق کردەاست. تهدیدات جمهوری اسلامی پیرامون امنیت و استقرار منطقە بە حدی است کە اگر جلو آن گرفتە نشود، بعید نیست آتش جنگ و درگیری در این منطقە هر آن شعلەور گردد.

موقعیت و جایگاە جمهوری اسلامی در رابطە با مسألەی امنیت در داخل ایران و در منطقە در حالی است کە حزب دمکرات کردستان با سیاست درست و با توجە بە شرایط منطقە و وضعیتی کە عراق و اقلیم کردستان در آن قرار دارند، نەتنها بە هیچوجە استقلال و حاکمیت سیاسی این کشور و اقلیم کردستان را نقض نکردە، بلکە برای حفظ استقرار و مصالح اقلیم کردستان، بخشی از برنامەها و فعالیت‌های خود را نیز تا حدود زیادی محدودکردەاست. تنها از این منظر می‌توان ادعای سپاە پاسداران را درست شمرد کە نابودی کمیتەی مرکزی حزب دمکرات، عاملی باشد برای زدودن هراس و واهمە از فکر و اندیشە و دغدغەی مسئولان این حکومت سرکوبگر. چراکە پیامی کە از سوی حزب دمکرات کردستان منتشر می‌شود و سیاست‌ها و مسائلی کە این حزب دنبال می‌کند، اقتدار و پایەهای حاکمیت این نظام را بە مخاطرە افکندەاست. هدف، برنامە و سیاست حزب دمکرات کردستان تثبیت ارزش‌های دمکراتیک در کشوری است کە نظامی غیر دمکراتیک بر آن حکم می‌راند؛ تلاش برای تأمین حقوق و آزادی‌های مردم کردستان و تمامی ملیت‌های تشکیل‌دهندەی این کشور است کە از سوی این حاکمیت غصب شدەاست؛ پیکار و فعالیت برای اتحاد مبارزاتی نیروها و طرف‌های سیاسی و تودەهای مردم کردستان است و در نهایت درآمیختن جنبش سیاسی کردستان و جنبش سیاسی و اجتماعی سراسری کشور است. سیاست و فعالیت حزب ما تعیین خط مشی و سازماندهی، بەحرکت درآوردن و حمایت از فعالان مدنی و مبارزە تودەهای مردم کردستان است و در واقع این مسألە است کە رژیم را هراسان نمودەاست.

جمهوری اسلامی ٤٠ سال است علیە حزب دمکرات کردستان توطئە  می‌چیند و در این رهگذر گام برمی‌دارد. در این مواجهە هیچ سلاح و ترفندی نماندە کە برای ضربە زدن بە حزب دمکرات بدان متوسل نشدەباشد. اینبار همانگونە کە در فیلم مستند منتشر شدەی سپاە پاسداران گفتەاند، تمامی تلاش هم وغم خود را متوجە نشست رهبری حزب کردند و با موشک‌های نقطە زن درصدد بودند ضربەی کاری و جبران‌ناپذیری بە حزب دمکرات و جنبش خلق کرد وارد آورند. ترفندی کە اینبار نیز بە نتیجە نرسید و همچنانکە می‌بینیم حزب دمکرات کردستان استوار است و مبارزە نیز ادامە دارد.

 

حضار گرامی!

متعاقب این موشکباران کە شکستن مرزهای قانونی، انسانی و اخلاقی و پایمال ساختن حاکمیت خاک عراق و اقلیم کردستان و تمامی پرنسیپ‌های بین‌المللی بود، در داخل و خارج از کشور و در میان محافل و مجامع سیاسی این اقدام تجاوزکارانە محکوم گردید. آنچە بە عراق برمی‌گردد این است کە موضع رسمی‌ این کشور کە حاکمیتش نقض گشتەاست آن جیزی نبود کە انتظار می‌رفت.  موضع آنان انگار تنها گلایەای بود از حاکمان ایران کە آنان را در جریان این یورش قرار ندادەاند و این موضع بسیار متناقض با حاکمیت و مصالح این کشور و حتی شایان تأمل و اندیشیدن است. سکوت عراق در یورش موشکی جمهوری اسلامی در شب اول اکتبر کە از کرماشان و از آسمان عراق خاک سوریە را هدف قرار داد، بیانگر آن بود کە جمهوری اسلامی اجازەی استفادە از حریم هوایی عراق را دریافت کردەاست؛ اگر چنین است همە باید بدانند جمهوری اسلامی ایران اینبار بی‌پرواتر از گذشتە بە موانع قانونی و واکنش دولت عراق و همپیمانان، با جسارت بیشتری بە آشوبگری و بحران‌آفرینی در عراق و منطقە دست می‌زند. در موضعگیری حکومت اقلیم کردستان نیز هرچند این اقدام جمهوری اسلامی محکوم شدەبود، لیکن در جوهرەی این بیاننامە این نکتە مشاهدە می‌شد کە گفتە شدە هیچ نیرویی از خاک اقلیم کردستان نباید امنیت کشور ایران را بە خطر اندازد. این در حالی است کە این حکومت ایران بود کە از فاصلەی ٧٠ کیلومتری با موشک بالستیک  نشست کمیتەی مرکزی حزب دمکرات در عراق و در نزدیکی شهر کویسنجق در خاک اقلیم کردستان را هدف قرار داد و ١٦ تن از مبارزان دمکرات را کە در بینشان ٦ تن ازاعضای رهبری بودند بە شهادت رساند و بیش از ٤٠ تن را مجروح ساخت. همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا این یورش را محکوم کردند. حتی آمریکا این مسألە را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد، اما برغم این محکومیت‌ها کە درخور تقدیر هستند، بە اعتقاد ما این گونە محکومیت‌ها، فشار و هزینەی چندانی برای جمهوری اسلامی دربر ندارد تا این رژیم از تکرار چنین اقداماتی خودداری کند. بنابراین نگرانی ما از تکرار چنین رویدادهایی بسیار جدی است. حزب دمکرات کردستان از جامعەی جهانی و کشورهای غربی، آمریکا و بویژە دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان می‌خواهد، حد و مرزی برای سیاست‌های تجاوزکارانەی حکومت ایران تعیین کنند و از بحران‌آفرینی بیشتر این رژیم در عراق و منطقە جلوگیری نمایند.

 

حضار گرامی!

رویداد سهمناک و خونین ١٧ شهریورماە اگر از سویی خسران بزرگی برای حزب دمکرات کردستان بود، ولی برای جنبش سیاسی مردم کردستان بە مجالی برای عیان ساختن دیگر جنبەهای مبارزە تبدیل گشت. مردم کردستان سە روز پس از این رویداد با اعتصاب عمومی و سراسری، هم‌ همدردی خود را با خانوادەی شهیدان و حزب دمکرات کردستان ابراز داشتند و هم بار دیگر حمایت خود را از احزاب سیاسی کردستان نشان دادند. موشکباران حزب دمکرات کردستان و اعتصاب ١٢ شهریورماە نمای دیگری بود از همبستگی و آمیختە شدن جنبش سیاسی و  جنبش مدنی در کردستان ایران. مردم کردستان با این اعتصاب و با این موضع صریح، پیامی روشن و واضح و همچنین بسیار جدی بە جمهوری اسلامی دادند کە چهار دهە سیاست ایجاد شکاف و جدایی میان مردم کردستان و احزاب سیاسی مبارز آنان، بیهودە و تنها آب در هاون کوبیدن بودەاست.

دوستان ارجمند!

حزب دمکرات کردستان بە دلیل جایگاە و نقش بارزی کە در میدان سیاست و فعالیت‌ها در کردستان ایران دارد هدف قرار گرفت، پس از این رویداد نیز نمای دیگری از اعتبار و وزن خود را بە نمایش گذاشت. کار و فعالیت سازمانی حزبی در همەی بخش‌های اداری، دیپلماتیک، اطلاع‌رسانی و نیروی پیشمرگ در داخل و خارج از کشور، بار دیگر ثابت کرد کە مبارزان دمکرات، پیکارگران روزهای سخت هستند. فعالیت همەجانبە در این روزهای سخت، بار دیگر یادآور سخنان بزرگمرد دمکرات و رهبر فرزانەی ما دکتر قاسملو است کە پیش از ترور وین فرمودند: “خوشبختانە جایگاە و موقعیت حزب آنچنان نیرومند است کە اگر روزی بە دلیل وقوع یک اقدام جنایتکارانە یا رویداد ناخواستە، چند تن از اعضای رهبری حزب دمکرات بە شهادت برسند، حزب ما قادر بە تحمل آن است و می‌تواند بە فعالیت و مبارزەی خود ادامە دهد؛ یا استاد عبدللە حسن‌زادە بدفعات فرمودەاند” حزب دمکرات در سختی‌ها زیباست و در رویدادهای ناخوشایند، حماسە می‌آفریند. در این رویداد فرمودەهای هر دو بزرگوار بوضوح نمایان شدند و حزب دمکرات کردستان طی این مدت کوتاە بە دوستان و دشمنان ثابت کرد آبدیدە در کوران مبارزە است و با چنین جنایات و حوادثی بە زانو درنخواهد آمد.

روح شهدای ١٧ شهریور قلعەی دمکرات شاد باد

پیروزباد جنبش حق‌طلبانەی مردم کردستان و بە امید تداوم موفقیت هر چە بیشتر برای حزب دمکرات کردستان و آرزوی شادمانی و خوشوقتی برای شما عزیزان.