Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

پیوستن جمع دیگری از جوانان کرد بە صفوف حزب دمکرات کردستان

07/11/2018 | 17:49:04
+A
-A

جمع دیگری از جوانان پرشور کرد برای مبارزە برای تحقق آرمان‌های خلق کرد در کردستان ایران بە حزب دمکرات کردستان پیوستند. قبل ازظهر سەشنبە ١٥ آبانماە مراسم ٢٣٠مین دورە اولیە پیشمرگ در قرارگاە مرکزی حزب دمکرات کردستان”قلعەی دمکرات” برگزار شد و بدین سان جمع دیگری از فرزندان خلق کرد با پیوستن بە حزب دمکرات کردستان عهد کردند گام در راهی نهند کە سرانجام آن رهایی خلق کرد در کردستان ایران است .
این مراسم با سرود ملی “ای‌رقیب” آغاز شد. سپس حرکات رزمی از سوی شرکت‌کنندگان این دورە بە نمایش گذاشتە شد. در پی آن رفیق آسو حسن‌زادە معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان و مسئول کمیسیون آموزش حزب بە ایراد سخن پرداخت.
ایشان با تبریک بە شرکت‌‌کنندگان دورە اولیەی پیشمرگ و آرزوی موفقیت در انجام وظایف حزبی، بر نقش پیشمرگ طی دەها سال مبارزە حزب دمکرات کردستان در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های ملت کرد تأکید نهادند و متذکر شدند کە امروز مبارزە و فعالیت شما در کسوت پیشمرگ برای رهایی خلق کرد آغاز می‌شود و این مبارزە در همان حال کە مشروع و انسانی است، می‌تواند بە شهادت نیز بینجامد. حزب دمکرات کردستان در راە رهایی خلق کرد و نیل بە اهداف ملتمان، هزاران شهید تقدیم خاک کردستان کردە و بدون تردید در آیندە نیز جوانان پرشور و انقلابی کرد برای تحقق خواست‌های خلق کرد ناچارند پا در مسیری بگذارند کە ممکن است طی آن از جان خود مایە بگذارند.
دکتر آسو در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە موشکباران قلعە دمکرات توسط رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی کە طی آن دەها تن از مبارزان دمکرات بە شهادت رسیدند و مجروح شدند اظهار داشت: در آخرین عملیات جناتیکارانەی رژیم علیە حزب دمکرات در ١٧م شهریورماە، سپاە پاسداران رژیم جمهوری اسلامی با بە موشک بستن قلعەی دمکرات و نشست کمیتەی مرکزی حزب، کمر بە نابودی حزب دمکرات کردستان بستە بود و بە خیال خود می‌خواست امنیت ایران تحت استیلای خود را محفوظ دارد؛ ولی هرچند توانست شماری از بهترین مبارزان دمکرات را بە شهادت برساند، توطئەی پلید آنان سر نگرفت و حزب دمکرات کردستان برغم کاری بودن این ضربە، توانست بار دیگر قد علم کند. مردم کردستان نیز با اعتصاب سراسری خود در ٢١ شهریورماە در محکومیت موشکباران جمهوری اسلامی و کشتار جوانان کرد در زندان‌ها، نشان دادند از این رژیم بیزارند و هموارە قلب‌هایشان برای مبارزان راە آزادی کردستان در تپش است.
بە دنبال سخنان معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان، پیام شرکت‌کنندگان ٢٣٠مین دورە اولیەی پیشمرگ از سوی پیشمرگ جدید حزب امیر محمدپور قرائت گردید. پایان بخش مراسم، دکلمەی چند قطعە شعر حماسی و خواندن چند سرود انقلابی از سوی پیشمرگان جدید حزب دمکرات کردستان بود.