Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

پیام دبیرکل حزب دمکرات کردستان بە کنگرە “شورای ملی نیروهای مبارز احواز”

25/11/2018 | 12:59:03
+A
-A

بە نمایندگی از طرف دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، بمناسبت انعقاد کنگرە شما کە بە کنگرە ( دولت ایران و جنایت‌های تروریستی فرامرزی آن) نامگذاری شدەاست، بهترین تبریکات خود را تقدیم داشتە، امیدوارم کنگرە شما با موفقیت بە کارهای خود پایان دهد و اهدافش تحقق یابند.

بسیار خوشحال می‌بودم اگر در نخستین کنگرەی دوستانمان، “شورای ملی نیروهای مبارز احواز” حضور می‌یافتم؛ لیکن بە خاطر شرایط ویژەی کردستان متأسفانە میسر نشد مستقیمأ حضور یابم. لذا بە نمایندەی حزب در بریتانیا گفتەام بە نمایندگی از طرف من و رفقایمان در دفتر سیاسی در کنگرە شما شرکت نماید و مراتب درود و احترام ما را تقدیم دارد.

دوستان گرامی!

شاهد هستیم کە شورای ملی نیروهای مبارز احواز با توجە بە جنایات تروریستی جمهوری اسلامی ایران کە هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، کنگرەی خود را تحت این عنوان برگزار می‌کند، این بواقع بیانگر ماهیت جنایتکارانە رژیم حاکم  و اشارەای بسیار درست و بجایی بە آن است. جمهوری اسلامی ایران از بدو بر روی کار آمدن با ترور، بازداشت، شکنجە و اعدام مبارزان مردم ایران، بویژە از ملیت‌های این کشور همانند کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، جنایات بسیار سهمناک و شنیعی خلق کردەاست. این رژیم بهترین مبارزان و رهبران جنبش سیاسی ایران را ترور و اعدام کردەاست، بگونەای کە می‌توان گفت ترور و از میان برداشتن ایرانیان در خارج از مرزها، تنها بخش کوچکی از جنایات این نظام است. این رژیم اینک نیز همچنان بشیوەای نادمکراتیک و خودکامە بر مردم ستمدیدەی ایران حکم می‌راند و در سایەی این حاکمیت سیاسی غیرمسئول و ضد خلقی است کە مردم کشور با انواع بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معیشتی روبرو شدەاند. ثروت و دارایی‌های کلان ایران بە جای آنکە برای آبادانی کشور و رفاە مردم بکار گرفتە شود، هزینەی دستگاە‌های سرکوب و تولید سلاح کشتار جمعی و بحران‌آفرینی در کشورهای منطقە می‌گردد. سیاستی کە در داخل کشور مردم را جان بە لب کردە و با دخالت در امور داخلی سایر کشورها نیز، بزرگترین خطر را برای مردم ایران ایجاد نمودە و بعید نیست در سایەی این رفتار و اعمال رژیم، ایران بسوی جنگ ویرانگر دیگری سوق دادەشود و بدین سان مردم ایران دچار ناامنی بیشتر و خسارات جبران‌ناپذیری شوند.

دوستان ارجمند!

حزب دمکرات کردستان کە کاملأ بە حق تعیین سرنوشت خلق‌ها اعتقاد دارد، در راستای حق تعیین سرنوشت مردم کردستان ایران، بیش از ٧٣ سال است مبارزە می‌کند. شعار اصلی حزب ما تشکیل جمهوری کردستان در چارچوب ایرانی دمکراتیک فدرالی است و بدین منظور از همەی شیوەهای مبارزەی سیاسی، تشکیلاتی، دیپلماسی، تودەای و پیشمرگان استفادە می‌کند و پیگیرترین مدافع جنبش مردم و فعالان مدنی در کشور است. همچنین از این منظر است کە حزب ما بە استقرار نظامی دمکراتیک و فدرال در ایران و تأمین تمامی حقوق ملی، سیاسی و اجتماعی همەی مردم با ترکییب متفاوت ملی، دینی و مذهبی در این کشور می‌‌نگرد و بر این باور است حق همەی ملل و تنوعات است کە برای تحقق حقوق مشروع خود فعالیت و مبارزە کنند. از همین دیدگاە است کە با دیدەی احترام بە مبارزەی شورای ملی نیروهای مبارز احواز نگریستە می‌شود. لذا موفقیت شما در فعالیت و پیکار را خواستارم و آرزومندم مردم عرب احواز در سایەی پیکار پیگیر و حق‌طلبانەی خود، تمامی حقوق ملی، سیاسی و اجتماعی خود را کسب نمایند.

رفقای گرامی!

حزب دمکرات کردستان برای تغییر نظام غیر دمکراتیک ایران و جایگزینی نظامی دمکراتیک و مردمی کە حقوق همەی تنوعات مردمی در آن تأمین گردد، حاضر است با همەی نیروهای سیاسی و دمکرات همکاری نماید؛ بویژە با احزاب و سازمان‌های برآمدە از ملیت‌های ایران و بر این باوریم اتحاد، همکاری و همبستگی این نیروها ضامن استقرار دمکراسی در کشور و تأمین حقوق ملیت‌ها و مذاهب است.

بار دیگر بە نمایندگی از طرف دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرە شما را تبریک می‌گویم و پیروزی شما را آرزومندم.

دبیر کل حزب دمکرات کردستان

مصطفی مولودی

٢٤نوامبر ٢٠١٨