Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

تداوم نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم خوزستان

13/04/2019 | 18:08:08
+A
-A

سیل اخیر در ایران کە خسارات جانی و مالی فراوانی را بە ببار آورد، نارضایتی مردم نواحی سیل‌زدە از عملکرد دولت و بی‌توجهی بە آسیب‌دیدگان را بدنبال داشت.
مردمان استان‌های لرستان و خوزستان، همانند بسیاری از دیگر استان‌های ایران کە با مشکلات عدیدەای مواجەاند از خدمات دولت و حکومت محروم بودە و قربانی تبعیض سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی طی چهل سال حکومتداری این رژیم هستند.
پس از آنکە سیل خسارات فراوانی را در استان‌های لرستان و خوزستان ببار آورد، بی‌توجهی حکومت نیز بر میزان مشکلات موجود افزود و در نهایت، مردم بستوە آمدە دست بە اعتراض و تجمع زدە و علیە رژیم شعار دادند.
کارشناسان مدیریت بحران اعلام داشتەاند کە شرایط خوزستان بحرانی است و نیازمند توجە و کمک‌رسانی همەجانبەی تمامی طرفین ذیربط در این خصوص است.
در این میان سیل امسال برای بار دیگر نشان داد کە رژیم جمهوری اسلامی تا چە انسازە نسبت بە مردم ایران بی‌توجە و غیر مسئولانە عمل میکند. مقامات رژیم نەتنها برای برطرف نمودن مشکلات سیل‌زدگان اقدام درخوری انجام ندادەاند، بلکە با تهدید مردم و نادیدە گرفتن مشکلاتشان در تلاش‌اند از بحران پیش‌ رو گذر کردە و از آبادسازی مناطق تخریب شدە سر باز زنند.
اعتراضات سال گذشتە در اهواز و خوزستان نشان داد کە مردم این دیار تاچە اندازە از عملکرد رژیم در این مناطق ناراضی هستند.
در همین راستا روز گذشتە نیز مردم اهواز بە منظور مقابلە با تبعیض صورت گرفتە بە خیابان‌ها آمدە و علێ‌رغم بە خشونت کشیدە شدن اعتراضات مصالمت‌آمیزشان از سوی نیروهای سرکوبگر و شلیک مستقیم بە مردم از سوی آنان، تا پاسی از شب را در خیابان‌های این شهر باقی ماندە و علیە رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن شعار دادند.
باید توجە داشت کە پس از زلزلەی سال گذشتە استان کرماشان و سیلی کە هم‌اکنون بسیاری از استان‌های کشور را وارد فاز بحران کردە مشخص شد، رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت خود هیچ تمایلی برای فراهم نمودن امکانات رفاهی و موجبات آسایش مردم ایران و کردستان را ندارد و عملا سرنوشت مردم ایران کمترین ارزش را برای سران رژیم دارد