Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در رابطه با ورود مزدوران بیگانه

25/04/2019 | 08:53:13
+A
-A

اخیراً رژیم جمهوری اسلامی ایران، بدنبال اعتراضات وسیع و برحق مردم مناطق سیل زده به بی لیاقتی وعدم برخورد مسئولانه وکارشکنیهای رژیم در امرکمک رسانی، که در موارد بسیاری منجر به درگیری باسپاه پاسداران شده است، نیروهای حشد الشعبی عراقى، حزب الله لبنان، فاطميون افغانستان و زينبيون پاکستانى … را که نمیتوانند بدون اجازە دولتھاى کشورھای متبوع شان باشد، وارد ايران نموده و در مقابل مردمان سيل زده قرار داده است۔ عملى که با مخالفت واعتراض جدى مردم سيل زده ونیروهای اپوزیسون جمهوری اسلامی ، و همچنین پاره ای از دولتها و نهادهای بین المللی قرار گرفته است.
شورای دمکراسی خواهان ایران اعلام میدارد که:
-۱جمهوری اسلامی از همان ابتدای روی کار آمدنش، چه در داخل وچه در خارج ، متکی به نیروها مرتجع، جناتکار و تروریست بوده است.
-۲ این رژیم مستبد و سرکوبگر که سیاستهای ویرانگر خود را همواره توسط نیروهای سپاه و مزدوران محلی و یا بطور مشترک بامزدوران خارجی پیش می برد، در شرایط بحرانی کنونی با وارد کردن مزدوران خارجی به کشور، منافع مردم و کشور ایران را در اختيار بیگانگان قرار داده و مرتکب اقدام غیرقانونی ديگرى عليه مردمان ايران شده است.
-۳ رژیم حاکم با در پیش گرفتن تاکتیک فریبکارانه وارد نمودن مزدوران خارجی با ادعای دروغین کمک به سیل زدگان، تلاش می کند تا نیروی نظامی سپاه پاسداران را در مقابل خشم عصیان زده مردم حفظ نمايد و از سوی دیگر به جھانيان نشان دهد که سپاه پاسداران در رویارویی با نیروهای نظامی آمریکا در صورت وقوع درگيرى نظامى تنها نیست و آنها می توانند هم در ایران و هم در منطقه منافع آمریکا را با دولت ھا و نيروھاى مزدورتحت امر خود، در خطر قرار دهند.

حال آنکه، مردمی که با مرگ دست و پنجه نرم می کنند سالها است که دشمنان داخلی یعنی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و دشمنان مشترک خارجی که همانا مزدوران اجنبى رژیم هستند را بخوبی می شناسند. مردم می دانند که سرکوبگران اجیر شده خارجی با هدف کنترل و سرکوب آنها به مناطق سیل زده فرستاده شده اند ، مزدورانی که ھر گز قادر به پاک کردن چھره کريه دشمنان اصلی مردم یعنی حکومت و سپاه پاسداران حامى آنھا نخواھند بود و بالعکس حضور اينگونه مزدوران نفرت و انزجار مردم ستمديده از رژيم حاکم بر ايران را بمراتب شديدتر مينمايد۔
شورای دموکراسی خواهان ایران ضمن محکوم نمودن ورود نیروهای تروریست بیگانه به داخل کشور، به دولتها و نیروهایی که در سازش با جمهوری اسلامی ایران، مزدورانشان را در اختيار حاکمان نامشروع ايران جھت قتل و شکنجه مردمان معترض ايران قرار داده اند، ھشدار ميدھيم کە در امور داخلی مردم ایران دخالت نکردە و در برابر مردم ایران کە از دست این رژیم جانشان بە لب رسیدە است، قرار نگیرند .
جبهه دموکراتیک ایران
جبهه متحد بلوچستان
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان
شورای همبستگی ترکمن- ایران
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
۲۴ آپریل ۲۰۱۹