Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

بهار خلق‌های ایران

27/04/2019 | 12:05:55
+A
-A
شاهرخ حسن‌زادە/ برگردان از کردی هەردی سلیمی

امروز رسمأ برنامەی دولت خود را مبنی بر معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز شاخەی برون‌مرزی آن (سپاه قدس)، با استناد بە مادەی ٢١٩ قانون مهاجرت، بەعنوان یک سازمان تروریستی اعلام می‌کنم. این تصمیم جلب تمرکز و فشار حداکثری را بر رژیم ایران گسترش می‌دهد، و میزان خطر معاملەی بازرگانی و یا حمایت از سپاه پاسداران را روشن می‌سازد. معاملە با سپاه پاسداران متضمن تأمین مالی تروریزم است، این یک پیام روشن است برای تهران کە حمایت از تروریسم پیامدهای جدی بەدنبال خواهد داشت، ما فشارهای اقتصادی خود را علیە ایران بەدلیل پشتیبانی از تروریسم و فعالیت‌هایش بیشتر خواهیم کرد، و تا هنگامیکە بە یاغیگری‌های خود پایان ندهد ما نیز این فشارها را بیشتر خواهیم کرد.” (دونالد ترامپ ٢٠ فروردین ١٣٩٨)

پس از آن همە بلایای طبیعی چون سیل کە با آغاز فصل بهار بر سر مردم ایران آمد، می‌توان این فرمان دونالد ترامپ را همچون خبری خوب و یک روز تاریخی برای مردم ایران و بەویژە ملت کرد در نظر گرفت.

در تاریخ ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧، ترامپ بەصورت یک‌جانبە از توافق‌نامەی اتمی کشورهای ١+٥ موسوم بە “برجام” کنار کشید، کە از آن بە بدترین توافق‌نامەی تاریخ آمریکا نیز یاد می‌کرد. بلافاصلە بەدنبال بیرون رفتن از این توافق‌نامە، تمامی تحریم‌هایی کە در دوران اوباما برداشتە شدە بودند، بر سر جای خود باز گرداندە شد، و قدم بە قدم و بر اساس برنامەریزی حلقەی تحریم‌ها را محدودتر کرد. تاکنون دهها مسئول نظامی، اقتصادی و سیاسی همراه با شرکت‌های مختلف کە در راه رسیدن بە تسلیحات نظامی، و یا ارائەی خدمات بە سیستم هواپیمایی ایران و پایان دادن بە فروش نفت و … بە این دولت کمک کردەاند؛ مشمول تحریم‌های آمریکا علیە ایران واقع شدەاند. تمامی تحریم‌ها در یک سو و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست ترور نیز خود دریک سو، آیا رژیم بە واپسین لحظات خود رسیدە است؟!

اگرچە مردم مبارز ایران و بەویژە ملت کرد از همان سرآغاز تشکیل این نهاد نظامی (١٣٥٨)، بەطور مداوم بر سر حقوق مسلم خود در کشمکش بودەاند، و هموارە بە این سازمان همچون شاخەای از قدرت رژیم اسلامی و باعث و بانی ظلم و جور مردمان ایران و علی‌الخصوص ملت کرد نگریستەاند، و بەهمین دلیل بایستی با هر شیوەی ممکن با آن مقابلە کرد؛ امروز قدرتمندترین کشور جهان بە اقناع رسید و پس از چهل سال دیدگاه خود را بر سر این موضوع با ما وفق داد. اما برای آنان کە مخالف حاکمیت این رژیم هستند، در خوشبینانەترین حالت در آیندەای نزدیک، آمریکا با حملەی نظامی بە قرارگاه‌های سپاه پاسداران آغازگر یک جنگ خواهد بود، این بەنظر بعید می‌رسد، اما این کارت فشار دیگری بود جهت تسلیم و یا بەقول خود ترامپ، بازگرداندن رژیم ایران بر سر گفتگو بەمنظور دستیابی بە یک توافق جدی، البتە با ١٢ شرطی کە پیشتر گذاشتەاند؛ و با این کار یک بار دیگر توپ را در زمین تودەهای ایران قرار دادەاند.

پیشتر اشخاصی چون محمدعلی جعفری، صادق محصولی، قاسم سلیمانی، محمدرضا نقدی، اسماعیل احمدی‌اقدم و … نامشان در لیست ترور و ناقضان حقوق بشر آمدە است، بسیاری از آنان در عراق و سوریە و یمن، قرارگاه‌هایشان در نزدیکی کمپ‌های آمریکایی‌ها قرار دارد، و اگر قرار بود، آنچە بر سر بن‌لادن در پاکستان آوردند؛ بر سر آنان نیز می‌آوردند! دلیل تروریست خواندن سپاه پاسداران از سوی دولت آمریکا، صرفأ بەسبب نظامی بودن و پاسداری از خاک ایران نیست، بلکە این سازمان بە گفتەی علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، پاسدار و حافظ انقلاب اسلامی است، یعنی سپاه پاسداران “انقلاب اسلامی” (بدون پسوند ایران)، و انقلاب اسلامی نیز همان سپاه پاسداران است؛ ضمنأ سپاه پاسداران در بیشتر بخش‌های اقتصادی ایران، فساد سیستماتیک، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، صدور انقلاب، ضدیت و مخالفت با مردم آزادیخواه و از بین‌بردن مخالفان خود، برهم‌زدن امنیت چندین کشور و … نقش اصلی را برعهدە دارد. مشاوران امنیتی رئیس جمهوری آمریکا نیک آگاهند کە چە بخشی از این رژیم را نشانە رفتەاند؛ اما این را نیز در نظر بگیریم کە آمریکا بەتنهایی سپاه پاسداران را در لیست ترور قرار دادە است، و تمامی تهدیدات جدی علیە رژیم ایران را دولت آمریکا برعهدە گرفتە است؛ و هم‌پیمانان اروپایی آن تنها تماشاچی وضعیت موجود هستند!

این فشارها تا اندازەای مؤثر خواهد بود و اگر مردم دست بە اعتراضات نزنند و در راستای تسلیم رژیم، از حمایت کشورهای تأثیرگذار بیش از همە آمریکا استفادە نکنند (کە هنوز بەطور واضح استراتژی ترامپ و تیم وی مشخص نیست!) در این صورت دو خطر وجود دارد، اولأ؛ اینکە ایران نیز بە سرنوشت ونزوئلا دچار شود و بە یک شیوەی فرسایشی مضمحل گردد، کە این نیز خود چند سالی طول خواهد کشید و کسی از پیامد آن آگاه نیست. دومأ: اینکە همراه با بالارفتن نرخ توافق، جمهوری اسلامی بە نحوی از انحاء با آمریکا سازش کند.

حتی شایعەی این وجود دارد کە سپاه پاسداران را با ارتش ادغام کنند، در این صورت نمی‌توان ارتش هیچ کشوری را در لیست ترور قرار داد!

تاکنون آنچە ما مشاهدە می‌کنیم سوای تمامی برنامەها و منافع آمریکا، این است کە دونالد ترامپ با قاطعیت بالا و بی‌اعتنا بە انتقادات و خردەگیری‌های حزب مقابل (دمکرات) و برخی از کشورهای اروپایی، همراه با بعضی از کشورهای عربی و دولت اسرائیل تمام قدرت خود را بەکار بستەاند کە، اولأ؛ یا این رژیم فاسد (جمهوری اسلامی ایران) را ساقط کنند. دومأ؛ یا آن را مجبور بە اعمال تغییرات اساسی کنند. در هر دو حالت نیز کردها می‌توانند نقش خود را بیش از پیش برجستە کنند، بەویژە اکنون کە بر کشورهای غربی مبرهن گشتە کە کردها مناسب‌ترین هم‌پیمان آنان در منطقە هستند (همچنانکە در عراق و سوریە مشاهدە می‌شود) با چند شیوە؛ گسترش سازمان‌دهی احزاب (مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، نزدیک شدن و درصورت امکان متحدشدن)، اهتمام بیشتر بە روابط خارجی بەویژە با آمریکا و نزدیک شدن بە کشورهایی کە مخالف رژیم ایران هستند، آمادگی هرچە بیشتر نیروهای کردستان ایران و بەطور ویژە حزب دمکرات کردستان در صورت تهدیدات و خطرات احتمالی سپاه پاسداران، همچون آنچە در ١٧ شهریور و با حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات شاهد آن بودیم؛ (احتمالأ بەظن خود با این اقدام، انتقام اسرائیل را گرفتە است کە تاکنون بیش از ٢٠٠ بار قرارگاه‌های سپاه پاسداران در سوریە را آماج حملات خود قرار دادە است).