Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

جهان، ایران و یک سپاە تروریست

01/05/2019 | 20:31:39
+A
-A
کمال کریمی/ برگردان از کردی هەردی سلیمی

یک سال پیش و بەدنبال عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی بە درخواست‌های آمریکا و بی‌اعتنایی در برابر تلاش‌های جامعەی جهانی مبنی بر پذیرش یک راه چارەی مناسب جهت پایان دادن بە مشکلاتی کە حکومت ایران بانی آن بود، دولت آمریکا اعمال تحریم‌‌هایی را علیە این کشور از سر گرفت کە پیشتر بەسبب توافق برجام در دوران زمامداری باراک اوباما بە حالت تعلیق درآمدە بود. آنچە دولت‌مردان آمریکایی بەطور مداوم بر آن تأکید می‌کردند، این بود کە هدف آنان از اعمال این فشارها تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. تلاش و درخواستی کە نە تنها هیچگونە نتیجەای درپی نداشت بلکە بالعکس، اندیشەی سروری و سیادت رهبران جمهوری اسلامی و پروپاگاندای قدرت و نفوذ و همچنین تبلیغ توانمندی سپاه پاسداران این رژیم در راستای توسعەی قلمرو حاکمیت آن حتی در فراسوی مرزهای ایران، محرک و مشوق این سازمان در جهت گسترش دخالت و انتشار اعمال تروریستی آن، برای دولت آمریکا بەمثابەی تمهیدی بود تا بەصورت قانونی و از طریق تصمیم کاخ سفید، تا همچون واقعیتی انکارناشدنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بەعنوان یک سازمان تروریستی بە دنیا شناختە شود. بەاین ترتیب سپاه پاسداران در لیست سیاه گروه‌‌های تروریستی قرار گرفت، تصمیم و کنشی کە تابحال از سوی هیچ کشوری صورت نپذیرفتە است.

بدون شک این تصمیم دولت آمریکا پس از بەاجرا گذاشتن تحریم‌های سریالی تحمیل‌شدە بر ایران و بەمیان آوردن موضوع تروریسم، و همچنین در حالی کە هیچ کدام از احزاب و گروه‌های خارجی قادر نیستند توجیهی در مقام دفاع از سپاه پاسداران ارائە دهند، رهبران این رژیم متحمل نمودە تا خود بە تنهایی سنگینی این تحریم‌ها را بە دوش کشند؛ بەویژە کە برخی از آنان خود نیز بخشی از این سازمان تروریستی هستند.

دستگاه نظامی رسمی رژیم همچنان کە آمریکا می‌گوید و تمامی دنیا در این رابطە آگاه هستند، از طریق گروه‌های میلیشیایی شیعەی وابستە بە رژیم مذهبی ایران، در کشورهای خاورمیانە نظیر؛ عراق، سوریە، یمن و لبنان و بسیاری دیگر از کشورهای دوردست، باعث اخلال در امنیت داخلی گشتە است. این جدای از آن است کە بەصورت مستدام با شعار و گفتمان تهاجمی و همچنین بەطور آشکارا کمک‌رسانی بە گروه‌های تندرو اسلامی در فلسطین و لبنان؛ موجبات تهدیدات جدی برای کشور اسرائیل را فراهم کردە است. لذا بەطور کل مجموعەی این فعالیت‌ها دست دولت آمریکا را بەمنظور مقابلە با این رژیم باز گذاشتە، و ضمنأ بە همین دلایل سکوت و عدم رویارویی دول اروپایی با آمریکا را در این بارە تا بدین جای کار بەدنبال داشتە است. و این خود حاوی پیام روشنی است برای جمهوری اسلامی کە در سطح جهان بە سوی انزوای بیشتر گام می‌نهد، و صرفأ معدود کشورهایی چون کرەی شمالی و ونزوئلا و سودان کە این یکی بە تاریخ پیوست؛ قادر نیستند بە یاریش بشتابند. بەهمین دلیل بەدنبال اعمال تحریم‌های گوناوگون آمریکا علیە ایران باید منتظر ماند تا تأثیرات عمیق تحریم‌ها بر شرایط ایران بەطور کلی و رژیم جمهوری اسلامی بەطور اخص؛ چە نتایجی در پی خواهد داشت.

هرچند از سخنان و مواضع رهبران رژیم و فرماندهان سپاه می‌توان این را برداشت کرد کە انگار آب از آب تکان نخوردە است؛ البتە این ترفندها در جهت فریب مردم پدیدەی نوظهوری نیست. همە بە یاد داریم چندی پیش خامنەای در اظهارات خود درمورد برجام گفت: ” اگر آمریکا از توافق برجام کنار بکشد، ما آن را آتش خواهیم زد.” اما نەتنها این کار را انجام ندادند بلکە بە دامان کشورهای اروپایی متوسل شدند تا شاید آنها گرهی از مشکلاتشان بگشایند، و هنگامی کە این امر نیز میسر نشد و مشخص گردید کە حل مسائل امور مالی ایران یک کار سهل و سادە نیست، شروع بە انتقاد از سیاست آنان کرد و بە گفتەی وی اروپایی‌ها حاضر نیستند روابط خود با آمریکا را بەخاطر ایران بەخطر بیندازند. خامنەای پس از آن تهدیدات خود را کنار نهاد و منتظر گذر زمان شد اما از این ترفند نیز چیزی عاید وی نشد. زیرا کە درحال حاضر در اروپا شخص یا شرکتی را مشکل ‌بتوان یافت، کە قصد معاملە با کشوری را در سر بپروراند کە سیاست‌های آن رسمأ با امور تروریستی در هم آمیختە است و صد البتە بەسادگی گذشتە قادر بە انکار آن نیست.

تداوم این روند بجز اعمال هرچە بیشتر تحریم‌های تازە علیە ایران چیز دیگری بەدنبال نخواهد داشت، و درصورت ادامەی اقدامات تحریک‌آمیز و یاغیگری‌های سپاه پاسداران، بدون شک این امر موجب نزدیکی بیش از پیش آمریکا و اروپا در مخالفت با ایران خواهد شد، و با شرایط بحرانی‌ای کە ایران بەلحاظ اقتصادی در آن بەسر می‌برد، جمهوری اسلامی را در موضع‌گیری و اعمال سیاست در صحنەی جامعەی جهانی با یک بن‌بست مطلق مواجە خواهد کرد. علیرغم اینکە روابط رژیم با کشورهای همسایە با دقت بیشتری تحت نظارت خواهد بود؛ بر اساس قوانین آمریکا، آنان قادرند تمامی مایملک مشکوک ایران را بلوکە کنند.

در داخل کشور نیز سپاه پاسداران از همان سرآغاز تأسیس، بە بازوی اصلی سرکوب و حذف هرگونە صدای مردم مخالف رژیم تازە بە قدرت رسیدە تبدیل شد. سپاه پاسداران در کردستان بەطور ویژە، ابزار یورش عاری از ترحم بە شهرها و روستاها و سوزاندن، کشتار دستە جمعی ریز و درشت، زنان و کودکان، دستگیری و تبعید؛ و نیز اقدام بە هرگونە اعمال ضدبشری کە موجبات آرامش سران وحشی و خونریز رژیم را فراهم می‌کرد. رژیم بە وسیلەی شاخەهای وزارت اطلاعات و سپاه قدس تحت امر رهبر جمهوری اسلامی، بەقصد ترور رهبران و اعضا و پیشمرگان کردستان و مبارزان ایرانی، تمامی حد و مرزهای اخلاقی و جغرافیایی را پشت سر نهاد. بهمین خاطر انتشار خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست ترور، بجز نمایش مضحک و لوث حکومتی‌ای کە با پوشش لباس سپاه پاسداران، کە با حضور معدودی از مزدوران رژیم برگزار شد، امید بە تضعیف قدرت سرکوب سپاه و بەدنبال آن، رژیم ضدمردمی ایران را در دل بیشتر مردم مبارز و تشنەی آزادی زندە نگە داشت. مردمانی کە اکنون دیگر در جستجوی آزادی هستند و سال‌های زیاد و شیوەهای مختلفی را در راه رسیدن بە آن آزادی کە ضامن حفظ کرامت اشخاص باشد، سپری و تجربە کردەاند. آزادی‌ای کە بە مدت چهار دهەی متمادی از سوی رژیم غاصب جمهوری اسلامی نقض شدە است، و سپاه پاسداران و گروه‌های وابستە بە آنان اهرم تحمیل این عدم مشروعیت بر مردم بودەاند. مردم ایران می‌دانند باعث و بانی شرایط نابسامان فعلی فقط جمهوری اسلامی و حاکمیت نامشروع آن است، لذا رهایی از این وضعیت بغرنج منوط بە نابودی این رژیم است.