Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | 12/12/2019 | ساعت:

“شڕ”ی کە باید از سر مردم کم شود

10/06/2019 | 17:00:59
+A
-A
علی بداغی/ برگردان از کردی: هەنار شریفی

بهانەی نوشتن این موضوع، مصاحبەی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با روزنامەنگاران در کشور ژاپن است کە در آنجا گفت: “ایران با همان رهبران کنونی این پتانسیل را داراست کە بە کشور بزرگی تبدیل شود.”

جمهوری اسلامی ایران بەمدت چهل سال است کە حاکمیت ایران را در دست دارد. سؤال این است کە حاکمیت چهل سالەی این رژیم چە دستاورد مثبتی برای مردم و کشور داشتە است، تا این کشور بزرگ! بخواهد در معادلات بین‌المللی یکی از طرف‌های قضیە باشد بدون آنکە بە اطرافیان آسیبی برساند و تداوم آن چە سودی برای جامعەی جهانی دارد؟ بەنظر می‌رسد در اینجا فقط آمار و کارنامەی این رژیم می‌تواند پاسخ مناسبی بە این پرسش بدهد.

رژیمی کە تشنەی خون و کشتار است

طی چهار دهە حاکمیت جمهوری اسلامی (از بهمن ١٣٥٧ تا آذر ١٣٩٧) تا آنجایی کە ما می‌دانیم، رژیم مذکور ٢٦٣٢٥ تن را اعدام کردە است. در جنگ هشت سالە با عراق کە می‌توانست در ماه‌های ابتدایی خود خاتمە یابد و رهبران جمهوری اسلامی بەطور عمد و بەقصد تحکیم جایگاه خود، جنگ را تداوم بخشیدند کە بر اثر آن ٢٥٥٥٧٠ تن کشتە و ٥٧٤١٠١ تن نیز زخمی شدند کە  ٢٣٧٨١٩ تن از آنان ٢٥ تا ٧٥ درصدشان دچار معلولیت شدند. باز در همین جنگ ٥٥٠هزار کودک سرباز بە خطوط مقدم جنگ فرستادە شدە کە ٣٦٠٠٠ تن از آنان جنازەهایشان برگشت دادە شد.

در ایران سالانە ١٨هزار تن بە دلیل تصادف کشتە می‌شوند، ٩ هزار کودک بەدلیل فقر خانوادە جان خود را از دست می‌دهند، ٥ هزار تن بە دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی خودکشی می‌کنند؛ و دست‌کم ٢ هزار تن بە دلیل حوادث کار از بین می‌روند. و مسئولیت تمامی این مرگ و میرها بر گردن جمهوری اسلامی است.

حاکمیتی تا مغز استخوان دشمن آزادی

جمهوری اسلامی هرسالە بەسبب نقض حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر محکوم شدە است. تعیین گزارشگر ویژەی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر؛ خود گواهی است بر اینکە در این کشور چە می‌گذرد!

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران زندان روزنامەنگارهاست و حداقل ٧هزار روزنامەنگار با اتهامات گوناگون بە زندان‌های این رژیم افتادەاند. در همین چند روز قبل سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در زمینەی فیلترینگ و سانسور نوشتەجات و موضوعات از کشور چین سبقت گرفتە است و بعد از کشورهای “سومالی” و “کرەی شمالی”، در جایگاه سوم فهرست جهانی قرار دارد. مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خود اذعان دارند کە هر سالە ٤٣٠ هزار تن بە زندان می‌افتند و زندان‌ها سە برابر ظرفیت خود را جای دادەاند.

سترون کردن جامعە با نیرنگ و نقشە

سیاست‌های چهار دهەی گذشتەی جمهوری اسلامی ایران در بسترهای اجتماعی این کشور را در مرز فروریختن قرار دادە است. چهار الی شش میلیون از جمعیت ایران دچار اعتیاد بە مواد مخدر هستند. سن اعتیاد بە ١١ سال کاهش پیدا کردە است. از منظر گسترش پدیدەی اعتیاد، فقر و بیکاری آمار طلاق بەطور مداوم در حال افزایش است. سن تن‌فروشی بە زیر ١٤ سال رسیدە است کە اکثر آنان محصل و یا بچەدار هستند.

در ایران کنونی روز بە روز سن تبهکاری درحال پایین آمدن است و دروغ و عدم صداقت همەی حوزەهای زندگی اجتماعی مردم را در بر گرفتە است، براساس آمار دستگاه قضایی در سال دست‌کم ٣ میلیون پروندەی کیفری و ٢ میلیون پروندەی حقوقی در دادگاه‌ها، و نیز بیش از ٣ میلیون پروندە در شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شوند. کمرنگ شدن و دگردیسی ارزش‌های اجتماعی، سرپیچی از قانون و ایجاد شکاف میان مردم و جامعە واقعیتی انکارناشدنی در جامعەی ایران است، کە از نتایج شکست سیستم آموزشی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در مهندسی‌کردن موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعە می‌باشد.

نقش نداشتن مردم در هیچکدام از اهداف و برنامەها

یادآوری چند آمار رسمی ما را بە این واقعیت می‌رساند کە آنچە برای جمهوری اسلامی از اهمیت برخوردار نیست مردم ایران و حقوق و رفاه آنان است. از دیدگاه آنان مردم فقط در نمایش‌های انتخاباتی سیاهی لشکر و بهنگام جنگ نیز نقش سپر بلا را ایفا می‌کنند. خود مسئولان رژیم می‌گویند اکنون ٢ میلیون خانوادەی مستأجر در کشور وجود دارد و با این منوال هیچگاه صاحب یک چهاردیواری نمی‌شوند کە سقف آن مال خودشان باشد. و این درحالی است کە طی یک سال گذشتە اجارەخانە نسبت بە قبل دوبرابر افزایش یافتە است. نان کە اصلی‌ترین مادەی غذایی مردم محسوب می‌شود، نسبت بە سال گذشتە ٢٠٪ افزایش قیمت داشتە است، هزینەی تولید کشاورزی، باغداری و دامداری دوبرابر شدە است؛ و آنان یا بایستی قیمت را بالا ببرند و یا اینکە از خیر سود بگذرند.

کومیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردە است کە ملاک فلاکت بە بالای ٥٠٪ رسیدە است. (مفلوک بە کسی گفتە می‌شود کە بیکار باشد و در شرایطی کە همە روزە قیمت اجناس و کالاها رو بە افزایش است، وی بەسبب کم‌درآمدی توانایی خرید نداشتە باشد.) کار بە جایی رسیدە است بحران‌ها بر کوتاهی قد مردم ایران نیز تأثیر گذاشتە است. انستیتوی تحقیقات تغذیەای و صنایع غذایی در ایران می‌گوید در ٢٥ سال گذشتە، قد مردم این کشور بە کوتاهتر شدە است و این بخاطر حذف شیر و لبنیات از سفرەی خانوارهاست.

بر اساس یک گزارش میدانی ٢٦ میلیون نفر از جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق قرار دارند. نزدیک بە ٤ میلیون تن از مردم در سال ١٣٩٧ قادر نبودەاند گوشت قرمز بخرند و ٩ میلیون تن دیگر نیز گوشت ماهی نخوردەاند. همچنین فروش اعضای بدن بەدلیل فقر و فلاکت پدیدەی دیگری است کە بە لطف وجود این حکومت روز بە روز در ایران گسترش می‌یابد.

سهم من مال من سهم تو نیز برای من

کمترین سهم از بودجەی کشور بە بخش آبادانی و رفاه مردم اختصاص دادە شدە است، اما نهادها و مراکز سرکوبگر، نیروهای نظامی و امنیتی، دستگاه‌های وابستە بە قدرت و توطئەگر و جنگ‌افروز در منطقە از بیشترین میزان بودجە برخوردارند. بەطور مثال سپاه پاسداران کە حاکم بلامنازع در ایران محسوب می‌شود و شاهرگ اقتصادی این کشور را در دست دارد، در حالیکە قرارگاه خاتم‌الانبیا کە وابستە بە این سازمان است در بودجەی مربوط بە سال ١٣٩٨، تا آنجایی کە آشکار است ٣٣٥ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان بدان اختصاص دادە شدە است؛ هر چقدر هم کە باشد بدون آنکە صدای آن در بیاورند در فکر تلنبار کردن آن هستند.

بخش تشکلات و بنیاد و سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک در بودجەی کشور چندین برابر بخش‌های دانشگاهی و آموزشی و سازمان‌های علمی‌ای کە درحال خدمت‌رسانی بە کشور و جامعە است، می‌باشد.

تهدیدی تحت عنوان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

آقای ترامپ در حالی با طعنە یا از سر واقعیت رهبران جمهوری اسلامی را شایستەی ادارەی کشوری همچون ایران می‌داند، کە بر اساس اعلام خود مسئولان آمریکا دست‌کم ٦٠٨ سرباز این کشور با تصمیم رهبران ایران در خاک عراق کشتە شدەاند. همچنین ایران در پشت پردەی تمامی این جنگ و بحران و ناامنی‌های منطقەی خاورمیانە دست دارد.

تاکنون چندین دادگاه بین‌المللی و مستقل جمهوری اسلامی ایران را بەدلیل تصمیمات و دست داشتن در عملیات‌های تروریستی محکوم کردەاند. محکومیت ایران در پروندەی “آمیا” در آرژانتین، “میکونوس” در آلمان، انفجارهای زنجیرەای در سال ٢٠١٢ در تایلند، هندوستان و کنیا تنها چند مورد جهت یادآوری بەشمار می‌آید. آیا آن هنگام کە ترامپ در این بارە اظهار نظر کرد، بە این نکتە اندیشیدە بود کە درمورد کسانی حرف می‌زند کە امنیت و آسایش نەتنها مردم کشور خود بلکە تمامی جهان را سلب کردەاند؟!

رژیمی گرونگانگیر از ابتدا تا کنون

حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدای بە قدرت رسیدن با بە گروگان گرفتن سفارت‌خانەی آمریکا در تهران و نیز ٦٦ دیپلومات این کشور بەمدت ٤٤٤ روز کار خود را آغاز کرد. حال این رژیم مردم ایران را بە مدت چهل سال است کە بە گروگان گرفتە است و آنان را بە سپر بلای خود تبدیل کردە است. نباید و نمی‌شود کە این نکتە کە رژیم جمهوری اسلامی نزد مردم خود از هیچ گونە جایگاه و مشروعیتی برخوردار نیست، از نظر افراد سیاسی و مسئولان سایر کشورها دور بماند؛ و آنچە تابحال بە داد رژیم رسیدە است و دلیل ماندگاری آن بودە است همانا دستگاه سرکوب و کشتار آن بودە است. تداوم و گسترش نارضایتی‌های مردمی در ایران و تحت فشار قرار گرفتن تمامی طبقات مختلف این کشور آشکارا نشان دهندەی خواست و انتخاب مردم است!

رژیم جمهوری اسلامی بلای خانمانسوزی است هم برای مردم ایران و نیز برای جامعەی جهانی، مسئولان این رژیم نیز فقط شایستەی آنند کە بە دادگاه‌های مردمی سپردە شوند تا در آنجا پاسخگو باشند. بەهمین دلیل بدون در نظر گرفتن خواست و مطالبات این مردم و واقعیات جامعەی ایران، با رژیمی با این حجم از فساد و  باطن ضدانسانی از در توافق وارد شدن؛ حقا کە روا نباشد.

این رژیم باید دست از سر مردم بردارد، مردم ایران نیز بەهمین منظور آستین همت را بالا زدەاند و در جهت پیروزی در این هدف چشم انتظار بە کشورهای دمکراتیک و نیروهای مترقی دوختەاند، و این انتظار بسی بجا و درست است.