Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم روز شهیدان کردستان در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

18/04/2015 | 15:46:36
+A
-A

حزب دمکرات کردستان بە مناسبت ١٠ فروردین، روز شهیدان کردستان مراسمی را برگزار کرد.

در این مراسم کە روز دوشنبە، ١٠ فروردین ماه با حضور صدها تن از کادر و پیشمرگان، اعضا و خانوادەهای سربلند شهیدان کردستان برگزار گردید، یاد و خاطرەی شهیدان کردستان گرامی داشتە شد و با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق گردید.
بخش اول این مراسم کە بر مزار شهدای گرانقدر راه آزادی کردستان بود با قرائت سرودی حماسی و تقدیم تاج گل بر سر مزار شهدا یاد و خاطرەی آن رهروان راه آزادی گرامی داشتە شد و ادامەی مراسم در یکی از سالنهای اجتماعات حزب پی گرفتە شد.
در این بخش از این مراسم مصطفی مولودی، معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان بە این مناسبت سخنانی ایراد کرد.
مصطفی مولودی با اشارە بە اینکە روز ١٠ فروردین کە روز شهیدان کردستان میباشد و توسط حزب دمکرات کردستان این روز نامگذاری شدە است گفت در این روز لازم است کە یاد پیشوای شهیدان گرامی داشتە شود زیرا کە آن رهبر فرزانە تنها رهبر و پیشوای حزب دمکرات یا بخشی از کردستان نبود بلکە وی سمبل و رمز کرد و مکتب ملی و فکری کرد بودە و همەی مراحل زندگی وی میطلبد کە ما از آن یاد بگیریم و زندگی آن بزرگوار را سرمشق و سرلوحە زندگانی خود قرار دهیم.
معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە شخصیت پیشوا قاضی محمد در تاریخ معاصر کردی اظهار نظر سە شخصیت معاصر خارجی و کرد را مثال آورد، شهید دکتر قاسملو، آرچی روزولت، روزنامەنویس آمریکایی کە در دوران جمهوری کردستان با پیشوا قاضی محمد دیدار کردە بود و محمد شریفی وکیل تسخیری دادگاه فرمایشی قاضی محمد.
آقای مولودی با اشارە بە روند محاکمە قاضی محمد بعد از سقوط حکومت جمهوری کردستان و از زبان افراد خارجی و غیر کرد گفت کە در این رویداد دادگاه پیشوا را محاکمە نکرد، بالعکس آین قاضی محمد بود کە دادگاه و حکومت ایران را محاکمە و بە چالش کشیدە بود و با مشروع خواندن مبارزە ملت کرد حکومت مرکزی را در مقابل مردم کرد همچون خیانتکار و مقصر برشمرده بود.
مصطفی مولودی با اشارە بە دستاوردهای حکومت جمهوری کردستان بە رهبری پیشوا قاضی محمد گفت کە آن رهبر گرانقدر در تمامی مراحل زندگی و مبارزات خود سعی داشت کە مسئلەی ملی کرد را از راه دیالوگ و آشتی بە نتیجە برساند و آنهم نتیجەی ایمان و باور عمیق انسانی ایشان بود. اشارە بە وصیت نامەی پیشوا قاضی محمد بخش دیگری از سخنان مصطفی مولودی بود.
معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از سخنانش گفت اینکە حزب دمکرات کردستان هموارە سخن از لزوم اتحاد و همدلی میان دمکراتها می‌گوید جملگی از سخنان و وصیت نامەی قاضی محمد الهام گرفتە است.
گفتنی اسی قرائت چندین سرود توسط کورس هنری حزب دمکرات کردستان، قرائت شعر توسط احمد قادری و آزاد کریمی چند بخش دیگر از این مراسم بودە و سپس شرکت کنندگان با دیدار از سالن شهیدان حزب دمکرات کردستان کە عکس و بیوگرافی قریب بە ٥٠٠٠

شهید حزب را در خود جای دادە است، یاد شهیدان را بیش از پیش گرامی داشتند.