Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

از اعتصابات و اعتراضات شهرهای مرزی حمایت می‌کنیم

21/04/2016 | 00:23:57
+A
-A

از روز شنبەی گذشتە شهرهای مرزی مریوان، سرو‌آباد، بانە، سردشت و پیرانشهر شاهد سلسلە نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم بودند. تداوم بستن مرزها، کشتەشدن کولبران و افزایش نرخ اجارەبهای مغازە در بازارچەها و تلاش مقامات در راستای انتقال سود و منافع بازرگانی مرزها بە دیگر شهرها و مناطق، بە حساب محروم کردن مردم شهرها و مناطق مرزی، موجب بروز این اعتراضات و اعتصابات گشتەاست.
سیاست سرکوبگرانە و آمیختە با تبعیض جمهوری‌اسلامی در مقابل مردم کردستان موجب آن گشتەاست کە مردم کردستان ایران با مشکلات اقتصادی عدیدەای نظیر بیکاری، کم‌درآمدی، محرومیت از مؤسسات و کارگاەهای تولیدی، تن‌دادن بە کارهای سخت و پرمخاطرە تنها بە هدف تأمین ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی و …، مواجە گردند. ساکنان مناطق مرزی از تأثیرات سوء سیاستهای تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی‌های جمهوری‌اسلامی سهم بیشتری بردەاند. بە همین دلیل شمار چشمگیری از ساکنان این مناطق بە کولبری و واردکردن کالا از مرزها مشغولند. واردات کالا از این مرزها و امکان تبادل کالا با اقلیم کردستان هم موجب ایجاد مجموعە بازارچەهایی در مناطق مرزی گشتە و هم تا حدودی بەاحیای بازارهای شهرهای مرزی یاری رساندە است. علیرغم آنکە مقامات رژیم قوانین و مقررات مطلوب خود را برای کارکردن مردم در این بازارچەها و تبادل کالا در مناطق مرزی وضع کردەاند و مردم نیز ناچار از رعایت آنها هستند، اما با اینحال هرگاە مایل بودند مرزها را مسدود نمودە، اجارەبهاها را افزایش می‌دهند و مشکلات گوناگون دیگری برای کسبە و بازاریان این مناطق ایجاد می‌نمایند، با خواست مردم مناطق مرزی مبنی بر ایجاد مناطق تجاری آزاد مخالفت می‌ورزند و در مقابل می‌کوشند در عمق مناطق استانهای مرزی مناطق آزاد تجاری تأسیس نمایند تا عواید و سود حاصل از آنها نصیب مردم مناطق مرزی نگردد. همگام با ایجاد اینگونە مشکلات، روزی نیست کە جان چندین تن از زحمتکش‌ترین قشر مردم کە عبارتند از کولبران را نگیرند، در کمال بی‌رحمی دهها رأس از حیوانات بارکش را هدف تیراندازی قرار می‌دهند و بسادگی زندگی دهها هزار خانوادە کە امرار معاش آنها بە کسب و کار در مرزها وابستەاست را بە مخاطرە می‌اندازند.
حزب دمکرات کردستان، اعتراضات و اعتصابات کولبران، بازاریان و کسبەی مناطق مرزی را مشروع دانستە و ضمن محکوم کردن فشارها و محدودیت‌های ایجاد شدە از سوی دستگاههای گوناگون رژیم، از خواستهای معترضین حمایت می‌نماید. حزب دمکرات کردستان از ظرفیت‌های دیپلماتیک، اطلاع‌رسانی و تشکیلاتی خود در راستای بازتاب صدای مردم بە جان‌آمدە بویژە سلسلە نارضایتی‌هایی کە هم‌اینک در جریان هستند، بهرە گرفتە و نظیر همیشە در سنگر حمایت از حقوق و خواستهای مشروع مردم کردستان فعال خواهدبود. خواست و انتظار ما نیز آنستکە اقشار مختلف مردم کردستان ایران همصدا و حامی این اعتراضات باشند.

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
١/٢/١٣٩٥
٢٠/٤/٢٠١٦