Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | 22/10/2018 | ساعت:

شرکت نمایندەی اتحادیەی زنان دمکرات کردستان در نشست سوسیالیست ایترناسیونال

02/07/2016 | 22:07:05
+A
-A

طی چند روز گذشتە همایش سوسیالیست اینترناسیونال زنان در سویس برگزار شد و گلالە شرفکندی در راس هیئت شرکت کنندەی اتحادیەی زنان دمکرات کردستان در این نشست شرکت کرد.
در این همایش کە در روزهای سە شنبە و چهارشنبە هشتم و نهم تیرماه جاری در شهر ژنو برگزار شد، موضوع توزیع بودجە با لحاظ کردن اصل برابری جنسیتی در جامعە مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از برگزاری این همایش برنامەریزی برای چگونگی توزیع عادلانەی بودجە در جهت بهبود معیشت زنان و پیکار با فقر، عنوان شدە است. در دو روز برگزاری این گردهمایی مسائل گوناگون پیرامون این موضوع از سوی نمایندگان کشورهای مختلف ابراز و مطرح گردید و نمایندەی زنان دمکرات کردستان همراه با حضور دراجلاس دو روزەی مذکور، چندین بە طرح چند موضوع مهم و ویژەی زنان کرد در این نشست پرداختند.
فقرزنان، پدیدەی ممانعت از تحصیل زنان، ازدواج دختران زیرسیزدەسال، لایحەی ازدواج مردان با دخترخواندەی خود کە در مجلس ایران بە بهانەی نبود محرمیت چندی قبل بە تصویب رسید، زندە سوزاندن ١٩زن ایزیدی در موصل توسط داعش در برابر دیدگان جامعەی بین المللی،ز نان کرد پیشمرگە در عرصەی مبارزە و دفاع از میهن و حقوق خود، فرار از اسارت و تبعید ناخواستە و آیندەی مبهم و نامشخص، ضرورت حمایت جامعەی بین الملل از زنان کرد، مقابلە با داعش و رژیم جمهوری اسلامی ایران و افراط گرایی مذهبی و دینی محورهای مورد بحث هیئت اتحادیەی زنان دمکرات کردستان دراین اجلاس دو روزە بودند.