Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

برگزاری مراسم ٢٦آذر در قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

15/12/2016 | 17:10:06
+A
-A

امروز پنجشنبە مراسم باشکوهی بە مناسبت روز پیشمرگ و پرچم کردستان در یکی از سالن‌های قرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان برگزار گردید. در روز ٢٦ آذرماە ١٣٢٤ خورشیدی آخرین پایگاە حکومت شاهنشاهی در شهر مهاباد بە تصرف مردم و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان درآمد و پرچم کردستان برافراشتە شد. این روز بە مناسبت برافراشتە شدن پرچم کردستان و شهادت یکی از پیشمرگان حزب بە عنوان روز پیشمرگ و پرچم کردستان نامگذاری شدە است.

این مراسم باشکوە با حضور صدها تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب دمکرات کردستان از ساعت ١٠ صبح با سرود ملی “ای رقیب” و یک دقیقە سکوت بە پاس گرامیداشت شهدای کردستان آغاز شد.

 

بەدنبال آن پیام دفتر سیاسی حزب بە مناسبی ٢٦ آذر، روز پیشمرگ و پرچم کردستان از سوی رفیق حسن قادرزادە، عضو دفتر سیاسی حزب قرائت گردید.

در این پیام با بیان جایگاە ویژە این روز در تاریخ مبارزات آزادیخواهانە معاصر ملت کرد در کردستان ، بە اهمیت نقش پیشمرگ کرد بسان سمبل مبارزات ملت کرد در برابر اشغالگران کردستان اشارە و تصریح شدە بود کە نام پیشمرگ با مبارزات آزادایخواهانەاش، بویژە در مقطع کنونی، فراتر از مرزهای کردستان رفتە و جهانیان می‌دانند پیشمرگ کیست.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با اشارە بە اهمیت پرچم کردستان آمدە بود؛ پرجم کردستان توانستە است برغم مرزهای سیاسی کە خاک کردستان و ملت کرد را بە چهار بخش تقسیم کردە است، ضامن اتحاد ملی ما بسان یک ملت یکپارجە باشد.

در این پیام، تصریح شدە بود کە پرچم کردستان و نام پیشمرگ از دستاوردهای بزرگ جمهوری کردستان و بنیانگزار آن پیشوا قاضی محمد و حزب دمکرات کردستان است.

در ادامە مراسم سرودی حماسی از سوی جمعی از پیشمرگان حزب خواندە شد. سپس شعری از سوی شاعر پیشمرگ علی‌رضا رحیمی دکلمە گردید.

در بخش دیگری از مراسم روز پیشمرگ و پرچم کردستان، بەمناسبت اختتام ٢٢٠مین دورە ابتدایی پیشمرگ از سوی شرکت کنندگان این دورە یک سرود انقلابی کردی خواندە شد. متعاقب ان هنرمندان پیشمرگ محمدامین کریمی، هیمن کریمی و سردار زنگنە چند ترانە کردی را تقدیم حضار کردند.

در پایان این مراسم از سوی هوادارن و دلسوزان حزب در داخل کردستان یک قطعە تابلوی پرچم کردستان کە با لوگوی حزب مزین شدە بود، از سوی رفیق کارو رسولی بە رهبری حزب اهدا شد.

این مراسم با رقص و پایکوبی کردی از سوی کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان بە پایان رسید.